Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
T Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

T  Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Taahhüt    ⇒     üstlenme, bağıt

Taahhütlü   ⇒     alındılı, bağıtlı

Taammüden   ⇒     bile bile, tasarlayarak

Taarruz   ⇒    saldırı

Taassup   ⇒     bağnazlık, yobazlık

Taba   ⇒     tütün rengi

Tababet   ⇒     sağaltmanlık,  hekimlik

Tabaka   ⇒     katman, kat, tütünlük

Tabakalaşmak   ⇒     katmanlaşmak

Tabansız   ⇒     korkak

Tabetmek   ⇒     basmak

Tabi   ⇒     bağımlı, bağlı

Tabiat   ⇒     doğa, yaradılış

Tabiatçılık   ⇒     doğacılık

Tabiatüstü   ⇒     doğaüstü

Tabii   ⇒     doğal

Tabii afet   ⇒     doğal yıkım, felaket

Tabiilik   ⇒     doğallık

Tabiiyet   ⇒     bağımlılık, uyruk

Tabip   ⇒     doktor, hekim, sağaltman

Tabiplik   ⇒     sağaltmanlık, hekimlik

Tabir   ⇒     deyim, yorma, yorum

Tabya   ⇒     sencer

Tacil  ⇒     hızlandırma

Tacir   ⇒     tüccar, tecimen

Tacizlik   ⇒     tedirginlik

Tadilat   ⇒     değişiklik

Tafsilat   ⇒     ayrıntı

Tafsilatlı   ⇒     ayrıntılı

Tahakkuk   ⇒     gerçekleşme

Tahakküm   ⇒     zorbalık, baskı

Tahammül   ⇒     dayanmak, kaldırmak, katlanmak, sabır

Taharet   ⇒     temizlenme, temizlik

Tahassür   ⇒     özleyiş

Tahassüs   ⇒     duygulanma

Tahavvül   ⇒     dönüşüm

Tahayyül  ⇒     düşleme, imgeleme

Tahdidat  ⇒     sınırlamalar, kısıntılar

Tahıl   ⇒     habubat, zahire

Tahkik   ⇒     soruşturma, inceleme

Tahkikat   ⇒     soruşturma(lar)

Tahkim   ⇒     berkitme, pekiştirme, sağlamlaştırma

Tahkir   ⇒     aşağılama

Tahkiye   ⇒     öyküleme, anlatı

Tahlil   ⇒     çözümleme

Tahliye   ⇒     boşaltma, salıverme

Tahmin   ⇒     oranlama

Tahminen   ⇒     aşağı yukarı, yaklaşık

Tahmis   ⇒     beşleme

Tahribat   ⇒     yıkım(lar)

Tahrif   ⇒     değiştirme

Tahrik   ⇒     kışkırtma

Tahrip   ⇒     yıkma, yıkım

Tahripkar   ⇒     yıkıcı

Tahsil   ⇒     öğrenim

Tahsilat   ⇒     alımlama, toplama

Tahsildar  ⇒    vergici

Tahsisat   ⇒     ödenek, karışıklık

Tahta   ⇒     ahşap

Tahvil  ⇒     dönüştürme belgiti

Taife   ⇒     takım

Takas   ⇒     değiş tokuş

Takat   ⇒     güç

Takatsiz   ⇒     dermansız, halsiz

Takdim   ⇒     sunma, sunuş, tanıtma

Takdim etmek  ⇒     sunmak, tanıtmak

Takdimci   ⇒     sunucu, tanıtıcı

Takdimcilik   ⇒     sunuculuk

Takdir   ⇒     beğenme

Takdis   ⇒     kutsama

Takılgan   ⇒     muzip

Takibat   ⇒     kovuşturma, izleme

Takip   ⇒     izleme, kovalama

Takip etmek  ⇒     izlemek

Takipçi   ⇒     izlemci

Takipçilik   ⇒     izlemcilik

Takipsizlik   ⇒     izlemsizlik

Taklit   ⇒     yansı

Taklitçi   ⇒     yansıcı

Taklitçilik   ⇒     yansıcılık

Takriben   ⇒     aşağı yukarı, yaklaşık

Takribi   ⇒     yaklaşık

Takrir   ⇒     önerge

Taksim   ⇒     bölüştürme

Taksimat   ⇒     bölüntüler

Taksirat   ⇒     kusurlar, suçlar, alınyazısı

Takunya   ⇒     nalın

Takvim   ⇒     yim, günleç

Takviye   ⇒     sağlamlaştırma, pekiştirme, kuvvetlendirme

Talan   ⇒     yağma

Talebe   ⇒     öğrencilik

Talep   ⇒     istek, istem

Talepkar   ⇒     istemci

Talih   ⇒     şans

Talihli   ⇒     şanslı, kaderli

Talihsizlik   ⇒     şanssızlık

Talim   ⇒     öğretim, yetiştirme, alıştın

Talimat   ⇒     yönerge, direktif

Talimatname   ⇒     yönetmenlik

Talip   ⇒     istekli, istemci

Talipli  ⇒     istekli

Tam   ⇒     eksiksiz, tüm, bütün

Tamah   ⇒     açgözlülük, hırs

Tamahkar   ⇒     açgözlü, hırslı

Tamahkarlık   ⇒     açgözlülük

Tamam   ⇒     bütün, eksiksiz, tüm

Tamamen  ⇒     büsbütün, tümüyle

Tamamiyle   ⇒     tümüyle

Tamamlama   ⇒     bütünleme, bitirme

Tamamlamak   ⇒     bitirmek

Tamamlayıcı   ⇒     bütünleyici

Tamim   ⇒    genelge

Tamir   ⇒     onarım

Tamirat   ⇒     onarım (lar)

Tamirci   ⇒     onarman

Tamircilik   ⇒     onarmanlık

Tamirhane   ⇒     onarım evi

Tamlama   ⇒     tümleme

Tamlanan   ⇒     tümlenen

Tamlayan   ⇒     belirten, tümleyen

Tan   ⇒     şafak

Tandans   ⇒     eğilim

Tane   ⇒     adet

Tanı   ⇒     teşhis

Tanıdık   ⇒     bildik, dost

Tanık  ⇒     şahit

Tanıklık   ⇒     şahitlik

Tanım   ⇒     tarif

Tanınmış   ⇒     ünlü

Tanıtma   ⇒     takdim

Tanin   ⇒     tınlama, yankı

Tanrı   ⇒     Allah

Tanrıça   ⇒     bu sözcük yerine umay kullanılmalıdır.

Tanrısal   ⇒     ilahi

Tanrısız   ⇒     dinsiz, imansız, putperest

Tansiyon   ⇒     gerilim

Tantana   ⇒     görkem, gösteriş, parıltı

Tantanalı   ⇒     gösterişli, görkemli, patırtılı

Tanzim   ⇒     düzeltme, düzenli, düzgün

Tapa   ⇒     tıkaç

Tapalamak   ⇒     tıkaçlamak

Tapalı   ⇒     tıkaçlı

Tapasız   ⇒     tıkaçsız

Tapınak   ⇒     mabet

Tapınmak   ⇒     ibadet etmek

Taraça   ⇒     seki

Taraf   ⇒     yan

Tarafgir   ⇒    yanlı

Taraflı   ⇒     yanlı

Tarafsız   ⇒     yansız

Taraftar   ⇒     yandaş, yanlı

Taraftarlık   ⇒     yandaşlık

Tarh   ⇒     çıkarma

Tarım   ⇒     ziraat

Tarımsal   ⇒     zirai

Tarif   ⇒     tanım

Tarifli   ⇒     tanımlı

Tarifsiz   ⇒    tanımsız

Tarihi   ⇒     tarihsel

Tarik   ⇒     yol

Tariz   ⇒     iğneleme, taşlama

Tartaklamak  ⇒     hırpalamak

Tartaklanmak   ⇒     hırpalanmak

Tartar   ⇒     pesek

Tartışma   ⇒     münakaşa

Tarumar   ⇒     darmadağın

Tarz   ⇒     biçim, usul, yoldam

Tas   ⇒     çanak

Tasa   ⇒     üzüntü

Tasalanmak   ⇒     hüzünlenmek, gamlanmak

Tasallut   ⇒     sarkıntılık, sataşma

Tasannu   ⇒     yapmacık

Tasarı   ⇒     proje

Tasarım   ⇒     tasavvur

Tasarlamak   ⇒     tasavvur etmek, zihinde kurmak

Tasarruf   ⇒     biriktirim, tutum

Tasavvuf   ⇒     gizemselcilik, sufilik

Tasavvur   ⇒     tasarım

Tasdik   ⇒     onay

Tasdik ettirmek  ⇒     onaylatmak

Tasdikli   ⇒     onaylı

Tasdiksiz   ⇒     onaysız

Tasfiye  ⇒     arıtma

Tasgir   ⇒     küçültme

Tashih   ⇒     düzeltme

Taslak   ⇒     kroki, şema, müsvedde

Tasnif   ⇒     sınıflama

Tasrif   ⇒     çekimleme

Tastamam   ⇒     upuygun

Tasvip   ⇒     onama

Tasvir   ⇒     betimleme, betim

Tasvirci   ⇒     betimci

Taş kömürü  ⇒     maden kömürü

Taş yürekli  ⇒     acımasız

Taşımacı   ⇒     nakliyeci

Taşınır   ⇒     menkul

Taşınmak   ⇒     göçmek, nakledilmek

Taşıyıcı   ⇒     hamal

Taşkın   ⇒     aşın

Tat   ⇒     lezzet, zevk, çeşni, haz

Tatbik   ⇒     ameliye, pratik

Tatbikat   ⇒     uygulama (lar)

Tatbikatçı   ⇒     uygulamacı

Tatbiki   ⇒     uygulamalı

Tatil   ⇒     dinlence, ara

Tatlı   ⇒     leziz, şirin

Tatmin   ⇒     doygunluk, doyum

Tatminkar   ⇒     doyurucu

Tatsızlık   ⇒     kavga

Tav   ⇒     uygun durum, (hayvanlarda) semizlik, kıvam

Tavassut   ⇒     aracılık

Taviz   ⇒     ödün

Tavizci   ⇒     ödüncü

Tavizcilik  ⇒     ödüncülük

Tavizkar   ⇒     ödüncü

Tavsiye   ⇒     öğütleme, öneri, öğüt

Tavzif   ⇒     görevlendirme

Tayfun   ⇒     kasırga

Tayin  ⇒     atama, belirleme

Tayin etmek   ⇒     atamak

Tayyare   ⇒     uçak

Tayyareci  ⇒     uçman

Tayyarecilik   ⇒     uçmanlık

Taze  ⇒     körpe, dinç, yeni

Tazelemek  ⇒     yenilemek

Tazelik   ⇒     körpelik

Taziye   ⇒     başsağlığı

Taziyet   ⇒     baş sağlığı

Tazminat  ⇒     ödence

Tazyik   ⇒     basınç

Teadi   ⇒     yağılık

Teala   ⇒     yüce

Teavün   ⇒     yardımlaşma

Tebaa   ⇒     uyruk

Tebarüz   ⇒     belirme

Tebdil   ⇒     değiştirme

Teberru   ⇒     bağışlama, bağış

Tebessüm   ⇒     gülümseme, gülücük

Tebligat   ⇒     bildiri, bildirimler

Tebliğ   ⇒     bildiri

Tebrik   ⇒     kutlama

Tecavüz   ⇒     saldırı, sataşma

Tecil   ⇒     erteleme, geciktirme

Tecrit   ⇒     yalıtım, izolasyon, soyutlama

Tecrübe   ⇒     deney, deneyim

Tecrübeli   ⇒     deneyimli

Tecrübesiz  ⇒     deneyimsiz

Tecrübi   ⇒     deneysel

Teçhizat   ⇒     donatım, donanım

Tedarik   ⇒     bulma, sağlama

Tedarikli   ⇒     gerekeni önceden sağlamış

Tedavi  ⇒     iyileştirme, sağaltma

Tedavül  ⇒     dolaşım

Tedbir   ⇒     önlem

Tedbirli   ⇒     önlemli

Tedhiş   ⇒     yıldırma, terör

Tedirgin   ⇒     huzursuz, bezmiş

Tediye  ⇒     ödeme

Tedkik   ⇒     inceleme

Tedricen  ⇒     gitgide, giderek

Tedrici   ⇒     kertel

Tedris   ⇒     öğretim

Tedrisat   ⇒     öğretim

Teessüf  ⇒     üzüntü, acıma, üzülme, acınma

Teessür   ⇒     üzülme, üzüntü, etkilenme

Teferruat   ⇒     ayrıntı

Tefrika   ⇒     yazı dizisi

Tefsir  ⇒     açıklama, yorum

Tefsirci   ⇒     yorumcu, açıklamacı

Teftiş   ⇒     denetim, denetleme

Tehdit  ⇒     gözdağı, korkutma, zılgıt

Tehir   ⇒     erteleme, geciktirme, gecikme

Tehlike  ⇒   çekince

Tehzip   ⇒     düzeltme, temizleme

Teist   ⇒     tanrıcı

Tek   ⇒     biricik

Tek  parça   ⇒     yekpare

Tekamül   ⇒     gelişim, olgunlaşma, evrim, olgunluk

Tekdir   ⇒     azarlama, paylama

Tekdüze   ⇒     yeknesak, monoton

Tekerlek   ⇒     teker

Tekerlenmek   ⇒     yuvarlanmak

Tekerrür   ⇒     tekrarlanma, yenilenme

Teklif   ⇒     öneri

Teklifli   ⇒     önerili

Teklifsiz   ⇒     önerisiz

Teklifsizce   ⇒     önerisizce

Tekme   ⇒     tepik

Tekmelemek  ⇒     tepiklemek

Tekmil  ⇒     bütün, bitmiş

Tekniker   ⇒     teknikçi

Tekrar   ⇒     yineleme

Tekrar   ⇒     yine

Tekrarlamak   ⇒     yinelemek

Tekrarlı  ⇒     mükerrer

Tekrir   ⇒     yineleme

Teksir  ⇒     çoğaltma

Tekstil   ⇒     dokuma, dokumacılık

Tekzip   ⇒     yalanlama, düzeltme

Telaffuz   ⇒     söyleyiş

Telafi   ⇒     karşılama, giderme

Telakki   ⇒     anlayış, değerlendirme, görüş

Telaş   ⇒     kaygı, tasa

Telekinezi   ⇒     uzdevim

Telekomünikasyon   ⇒     uziletişim

Telemekanik   ⇒     uzaktarım

Telemetre  ⇒     uzaklıkölçer

Teleobjektif   ⇒     uzmercek

Teleolog   ⇒     erekbilim

Teleoloji   ⇒     erekbilim

Teleolojik   ⇒     ereksel, erekbilimsel

Telepati   ⇒     uzduyum

Telepatik   ⇒     uzduyumsal

Televizyon   ⇒     izleç

Televizyoncu   ⇒     izleçmen

Telif   ⇒     derleme

Telin   ⇒     kargışlama

Telkin   ⇒     aşılama

Tellal   ⇒     çığırtmaç

Tellallık   ⇒     çığırtmaçlık

Telmih   ⇒     anıştırma

Tem  ⇒     izdem

Tema   ⇒     ana duygu, izdem

Temas   ⇒     değinim, dokunma, ilişki, bağlantı

Temaşa   ⇒     seyir, piyes

Tematik   ⇒     izdemsel

Temayül   ⇒     eğilim, yönelim

Temayüz   ⇒     sivrilme

Tembel   ⇒     üşengeç

Tembih   ⇒     uyan, uyarma

Temel   ⇒     esas, ana

Temelli   ⇒     devamlı, daimi

Temenni   ⇒     dilek

Temettü   ⇒     kazanç

Temin   ⇒     sağlama

Teminat   ⇒     güvence

Temiz   ⇒     arı, lekesiz, kirsiz, özenli

Temizce   ⇒     arca

Temizlemek   ⇒     arıtmak

Temizleyici   ⇒     arıtıcı

Temizlik   ⇒     arılık

Temkin   ⇒     sakınım

Temkinli   ⇒     ağırbaşlı, ölçülü, sakınımlı

Temkinsiz   ⇒     sakınımsız

Temsil   ⇒     oyun

Temsilci   ⇒     mümessil

Temyiz   ⇒     ayırt etme

Ten   ⇒     cilt, deri

Tenakus   ⇒     azalma

Tenakuz   ⇒     çelişki

Tenasül   ⇒     üreme

Tenasüp   ⇒     orantı, oran

Tenbih   ⇒     öğüt

Teneffüs   ⇒     solunum, ara

Tenezzül   ⇒     alçalma

Tenha   ⇒     ıssız

Tenhalaşmak   ⇒     ıssızlaşmak

Tenhalık   ⇒     ıssızlık

Tenkit   ⇒     eleştiri

Tenkitçi   ⇒     eleştirmen

Tentene   ⇒     dantela

Tenya   ⇒     şerit

Tenzil   ⇒     indirme

Tenzilat   ⇒     indirim

Tenzilatlı  ⇒     indirimli

Tenzilatsız   ⇒     indirimsiz

Teokrasi   ⇒     dinerki

Teokrat   ⇒     dinerkçi

Teokratik   ⇒     dinerksel

Teolog   ⇒     dinbilimci

Teoloji   ⇒     dinbilim

Teolojik   ⇒     dinsel, dinbilimsel

Teorem   ⇒     önerme

Teori   ⇒     kuram, nazariye

Teorik   ⇒     kuramsal

Teorikman   ⇒     kuramca

Teorisyen   ⇒     kuramcı

Tephir  ⇒     buğu

Tepir   ⇒     elek

Tepki   ⇒     reaksiyon

Terraki   ⇒     ilerleme, kalkınma, yükselme

Terapi   ⇒     sağaltım

Teras   ⇒     taraça, seki, dam

Terazi   ⇒     tartı

Terbiye  ⇒     eğitim, görgü

Terbiyeci   ⇒     eğitimci

Terbiyeli   ⇒     eğitimli, görgülü

Terbiyesiz   ⇒     eğitimsiz, görgüsüz

Terbiyevi   ⇒     eğitsel

Tercih   ⇒     yeğleme, seçim

Tercüman  ⇒     çevirmen, tilmen, dilmaç

Tercümanlık   ⇒     çevirmenlik, tilmenlik

Tercüme   ⇒     çeviri

Tereddüt   ⇒     duraksama, kararsızlık

Tereke   ⇒     bırakıt

Terelelli   ⇒     delişmen

Terfi   ⇒     yükselme

Terk   ⇒     bırakma

Terkeş   ⇒     sadak

Terkip   ⇒     bileşim, tümleme

Termal   ⇒     ısıl

Termik   ⇒     ısıl

Termin   ⇒     terim

Terminal   ⇒     istasyon, gar, otogar

Terminolojik   ⇒     terimbilimsel

Termometre   ⇒     ısıölçer

Termosfer   ⇒     ısıyuvar

Terör   ⇒     tedhiş, yıldırma, yılgı

Terörist   ⇒     yılgıcı

Terörizm   ⇒     yılgıcılık

Ters   ⇒     aksi

Tersine   ⇒     bilakis

Terslenmek  ⇒   yüz bulamamak, azarlanmak

Terslik   ⇒     aksilik

Tertemiz  ⇒     arca silce, pırıl pırıl

Tertibat   ⇒     düzen, önlem

Tertip   ⇒     düzenleme, düzen, koldaş

Tertipçi   ⇒     düzenci

Tertiplemek   ⇒     düzenlemek

Tertipli   ⇒     düzenli

Tertipsiz   ⇒     düzensiz, savruk

Terzi   ⇒     dikmen

Terzihane   ⇒     dikimevi

Terzilik  ⇒     dikmenlik

Tesadüf   ⇒     rastlantı

Tesadüfen   ⇒     rastlantıyla

Tesadüfi   ⇒     raslantısal

Tesanüt   ⇒     dayanışma

Teselli   ⇒     avuntu

Teselli etmek   ⇒     avutmak

Tesir   ⇒     etki

Tesirli   ⇒     etkili

Tesirsiz   ⇒     etkisiz

Tesis   ⇒     kurma, kuruluş

Tesis etmek  ⇒     kurmak

Teskin   ⇒     yatıştırma

Teslis   ⇒     üçleme

Tesniye  ⇒     ikil

Tespit   ⇒     belirleme, saptama

Test   ⇒     deney

Testere   ⇒     bıçkı

Testis   ⇒     taşak, erbezi

Tesviye   ⇒     düzleme

Teşbih  ⇒     benzetme

Teşebbüs   ⇒     girişme, girişim, deneme

Teşekkül  ⇒     oluşum

Teşerrüf  ⇒     onurlanma

Teşhir   ⇒     gösterme, sergileme

Teşhis   ⇒     kişileştirme, tanı

Teşkil   ⇒     oluşturma

Teşkilat   ⇒     örgüt

Teşkilatçı   ⇒     örgütçü

Teşkilatçılık   ⇒     örgütçülük

Teşkilatlı   ⇒     örgütlü

Teşkilatsız   ⇒     örgütsüz

Teşrif   ⇒     şereflendirme

Teşvik   ⇒     özendirme, isteklendirme

Tetkik   ⇒     inceleme

Tevatür   ⇒     söylenti

Tevazu   ⇒     alçakgönüllülük

Tevdiat   ⇒   yatırım

Teveccüh   ⇒     güler yüzlü, yakınlık gösterme

Tevekkeli   ⇒     boşuna, nedensiz

Tevellüt   ⇒     doğma, doğum

Tevessül   ⇒     yeltenme, yönelme

Tevhit   ⇒     birleştirme

Tevkif   ⇒     alıkoyma, tutuklama

Tevkifhane   ⇒     tutukevi, mahpushane

Tevzi   ⇒     dağıtma, üleştirme

Teyakkuz   ⇒     uyanıklık

Teyit   ⇒     doğrulama, gerçeklemek

Tez  ⇒     çabuk

Tezahür   ⇒     belirme

Tezahürat   ⇒     gösteri

Tezat   ⇒  karşıtlık

Tezkere   ⇒     pusula

Tezlik   ⇒     çabukluk

Tıbben   ⇒     sağlıkça

Tıbbi   ⇒     sağlıksal, sağlıkbilimsel

Tıfıl   ⇒     ufak

Tıp  ⇒     hekimlik, sağlıkbilimi

Tıpatıp   ⇒    tastamam

Tıpçı   ⇒     sağlıkbilimci

Tıpkı   ⇒     sağlıkbilimci

Tıpkı  ⇒     aynı, özdeş, birebir

Tıpkısı  ⇒     özdeşi

Tırtıklamak   ⇒     aşırmak, çalmak

Ticaret   ⇒     tecim

Ticari   ⇒     tecimsel

Tifo   ⇒     karasıtma

Tifüs   ⇒     karasıtma

Tiksinme   ⇒     nefret etme, iğrenme

Tim  ⇒     takım

Timsal  ⇒     simge

Tinsel  ⇒     ruhi

Tipik   ⇒     özgel

Tiraj   ⇒     baskı

Tirit   ⇒     papara

Tiroit   ⇒     kalkanbezi

Tiryaki   ⇒     bağımlı

Tiryakilik   ⇒     bağımlılık

Titiz   ⇒     müşkülpesent

Tiz   ⇒     ince, keskin (ses)

Tok   ⇒     doymuş

Tok gözlü   ⇒     gözü tok

Toksin   ⇒     ağı

Tolerans   ⇒     hoşgörü

Toleranslı   ⇒     hoşgörülü

Toleranssız   ⇒     hoşgörüsüz

Tonmayster   ⇒     ses yönetmeni

Tonton   ⇒     güzel

Toparlak  ⇒     kürevi

Toplam   ⇒     yekün

Topless   ⇒     üstsüz

Toplum   ⇒     cemiyet

Toplumbilim   ⇒     sosyoloji

Topograf   ⇒     yerbetimci

Topografya   ⇒    yerbetim

Toprak   ⇒     arazi, kara, ülke, zemin

Topyekun   ⇒     tümden, toptan

Tor   ⇒     ağ, acemi

Toraman  ⇒     tombul (çocuk)

Toreador   ⇒     boğa güreşçisi

Tosbağa   ⇒     kaplumbağa

Total   ⇒     toplam, bütün

Totalitarizm   ⇒     baskıcılık

Totaliter   ⇒     baskıcı

Totem   ⇒     ongun

Totemci   ⇒     onguncu

Toy   ⇒     acemi

Töhmet   ⇒     suçlama

Töre   ⇒     adet, gelenek

Tören   ⇒     merasim

Tövbekar   ⇒     tövbeli

Trade   ⇒     tecim

Traktör   ⇒     motor

Transandantal   ⇒     deneyüstü

Transfer   ⇒     aktarım, kotarım

Transformasyon   ⇒     dönüşüm

Transformatör   ⇒     dönüştüreç

Transparan   ⇒     saydam

Transport   ⇒     aktarım, taşımacılık

Travma   ⇒     vuruk, sarsıntı

Trekking   ⇒     dağ yürüyüşü

Tren   ⇒     şimendifer, katar

Trençkot   ⇒     yağmurluk

Trend   ⇒     yönelim

Triko   ⇒     örgü

Trikotaj   ⇒   örgücülük

Tripleks   ⇒     üç katlı

Triyo   ⇒     üçlü

Tuğrakeş   ⇒     tuğracı

Tuhaf   ⇒     garip

Tuhafiye   ⇒     çerçi

Tuhafiyeci   ⇒     çerçici

Tuhaflık   ⇒     tuhaf davranış, garabet

Tuluat   ⇒     doğaçlama

Tuluatçı   ⇒     doğaçlamacı

Tur   ⇒     gezi

Turfanda   ⇒     yeni

Turist   ⇒     gezgin

Turistlik   ⇒     gezgincil

Turizm   ⇒     gezim, gezginlik

Turizmci   ⇒     gezginci

Tutarlı   ⇒     dengeli, çelişmesiz

Tutku   ⇒     eğilim

Tutkun   ⇒     bağlanmış

Tutsak   ⇒     esir

Tutu  ⇒     rehin,  ipotek

Tutucu   ⇒     muhafazakar

Tutuk   ⇒     durgun, çekingen

Tutuk evi   ⇒     tevkifhane

Tutum   ⇒     davranış

Tutumlu   ⇒     idareli, eli sıkı

Tutumsuz   ⇒     eli açık, idaresiz

Tuvalet   ⇒     ayakyolu, wc

Tuzağa düşürmek   ⇒     aldatmak

Tuzak   ⇒     hile

Tüccar   ⇒     tecimen

Tüh   ⇒     yazıklar olsun

Tükenmek   ⇒     bitmek

Tüketmek   ⇒     bitirmek

Tüm   ⇒     bütün

Tümce   ⇒     cümle

Tümör  ⇒     ur

Tümsekli   ⇒     dışbükey

Tür   ⇒     cin

Türban   ⇒     başörtü

Türbülans   ⇒     burgaç

Türemek   ⇒     ortaya çıkmak, oluşmak

Türkolog   ⇒     türkbilimci

Tütsü   ⇒     buhur

Tüze   ⇒     adalet

Tüzük   ⇒     nizamname

 

T – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İLGİLİ YAZILAR

Sınava Hazırlanıyorum
Nasıl Yapılır?
Editör

Sınava Hazırlanıyorum; Nasıl Çalışmalıyım?

Ana Başlıklar;Peki! Sınavlara nasıl çalışılır? Sınavlarda başarılı olmak için yapılması gerekenler nelerdir?Sınavlara Hazırlanıyorum; Ama Motivasyonum Çok DüşükDinlenmeye Zaman AyırınSonuç Olarak ; Sınava hazırlanıyorum ancak nasıl