Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

T  Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

T  Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Taahhüt    ⇒     üstlenme, bağıt

Taahhütlü   ⇒     alındılı, bağıtlı

Taammüden   ⇒     bile bile, tasarlayarak

Taarruz   ⇒    saldırı

Taassup   ⇒     bağnazlık, yobazlık

Taba   ⇒     tütün rengi

Tababet   ⇒     sağaltmanlık,  hekimlik

Tabaka   ⇒     katman, kat, tütünlük

Tabakalaşmak   ⇒     katmanlaşmak

Tabansız   ⇒     korkak

Tabetmek   ⇒     basmak

Tabi   ⇒     bağımlı, bağlı

Tabiat   ⇒     doğa, yaradılış

Tabiatçılık   ⇒     doğacılık

Tabiatüstü   ⇒     doğaüstü

Tabii   ⇒     doğal

Tabii afet   ⇒     doğal yıkım, felaket

Tabiilik   ⇒     doğallık

Tabiiyet   ⇒     bağımlılık, uyruk

Tabip   ⇒     doktor, hekim, sağaltman

Tabiplik   ⇒     sağaltmanlık, hekimlik

Tabir   ⇒     deyim, yorma, yorum

Tabya   ⇒     sencer

Tacil  ⇒     hızlandırma

Tacir   ⇒     tüccar, tecimen

Tacizlik   ⇒     tedirginlik

Tadilat   ⇒     değişiklik

Tafsilat   ⇒     ayrıntı

Tafsilatlı   ⇒     ayrıntılı

Tahakkuk   ⇒     gerçekleşme

Tahakküm   ⇒     zorbalık, baskı

Tahammül   ⇒     dayanmak, kaldırmak, katlanmak, sabır

Taharet   ⇒     temizlenme, temizlik

Tahassür   ⇒     özleyiş

Tahassüs   ⇒     duygulanma

Tahavvül   ⇒     dönüşüm

Tahayyül  ⇒     düşleme, imgeleme

Tahdidat  ⇒     sınırlamalar, kısıntılar

Tahıl   ⇒     habubat, zahire

Tahkik   ⇒     soruşturma, inceleme

Tahkikat   ⇒     soruşturma(lar)

Tahkim   ⇒     berkitme, pekiştirme, sağlamlaştırma

Tahkir   ⇒     aşağılama

Tahkiye   ⇒     öyküleme, anlatı

Tahlil   ⇒     çözümleme

Tahliye   ⇒     boşaltma, salıverme

Tahmin   ⇒     oranlama

Tahminen   ⇒     aşağı yukarı, yaklaşık

Tahmis   ⇒     beşleme

Tahribat   ⇒     yıkım(lar)

Tahrif   ⇒     değiştirme

Tahrik   ⇒     kışkırtma

Tahrip   ⇒     yıkma, yıkım

Tahripkar   ⇒     yıkıcı

Tahsil   ⇒     öğrenim

Tahsilat   ⇒     alımlama, toplama

Tahsildar  ⇒    vergici

Tahsisat   ⇒     ödenek, karışıklık

Tahta   ⇒     ahşap

Tahvil  ⇒     dönüştürme belgiti

Taife   ⇒     takım

Takas   ⇒     değiş tokuş

Takat   ⇒     güç

Takatsiz   ⇒     dermansız, halsiz

Takdim   ⇒     sunma, sunuş, tanıtma

Takdim etmek  ⇒     sunmak, tanıtmak

Takdimci   ⇒     sunucu, tanıtıcı

Takdimcilik   ⇒     sunuculuk

Takdir   ⇒     beğenme

Takdis   ⇒     kutsama

Takılgan   ⇒     muzip

Takibat   ⇒     kovuşturma, izleme

Takip   ⇒     izleme, kovalama

Takip etmek  ⇒     izlemek

Takipçi   ⇒     izlemci

Takipçilik   ⇒     izlemcilik

Takipsizlik   ⇒     izlemsizlik

Taklit   ⇒     yansı

Taklitçi   ⇒     yansıcı

Taklitçilik   ⇒     yansıcılık

Takriben   ⇒     aşağı yukarı, yaklaşık

Takribi   ⇒     yaklaşık

Takrir   ⇒     önerge

Taksim   ⇒     bölüştürme

Taksimat   ⇒     bölüntüler

Taksirat   ⇒     kusurlar, suçlar, alınyazısı

Takunya   ⇒     nalın

Takvim   ⇒     yim, günleç

Takviye   ⇒     sağlamlaştırma, pekiştirme, kuvvetlendirme

Talan   ⇒     yağma

Talebe   ⇒     öğrencilik

Talep   ⇒     istek, istem

Talepkar   ⇒     istemci

Talih   ⇒     şans

Talihli   ⇒     şanslı, kaderli

Talihsizlik   ⇒     şanssızlık

Talim   ⇒     öğretim, yetiştirme, alıştın

Talimat   ⇒     yönerge, direktif

Talimatname   ⇒     yönetmenlik

Talip   ⇒     istekli, istemci

Talipli  ⇒     istekli

Tam   ⇒     eksiksiz, tüm, bütün

Tamah   ⇒     açgözlülük, hırs

Tamahkar   ⇒     açgözlü, hırslı

Tamahkarlık   ⇒     açgözlülük

Tamam   ⇒     bütün, eksiksiz, tüm

Tamamen  ⇒     büsbütün, tümüyle

Tamamiyle   ⇒     tümüyle

Tamamlama   ⇒     bütünleme, bitirme

Tamamlamak   ⇒     bitirmek

Tamamlayıcı   ⇒     bütünleyici

Tamim   ⇒    genelge

Tamir   ⇒     onarım

Tamirat   ⇒     onarım (lar)

Tamirci   ⇒     onarman

Tamircilik   ⇒     onarmanlık

Tamirhane   ⇒     onarım evi

Tamlama   ⇒     tümleme

Tamlanan   ⇒     tümlenen

Tamlayan   ⇒     belirten, tümleyen

Tan   ⇒     şafak

Tandans   ⇒     eğilim

Tane   ⇒     adet

Tanı   ⇒     teşhis

Tanıdık   ⇒     bildik, dost

Tanık  ⇒     şahit

Tanıklık   ⇒     şahitlik

Tanım   ⇒     tarif

Tanınmış   ⇒     ünlü

Tanıtma   ⇒     takdim

Tanin   ⇒     tınlama, yankı

Tanrı   ⇒     Allah

Tanrıça   ⇒     bu sözcük yerine umay kullanılmalıdır.

Tanrısal   ⇒     ilahi

Tanrısız   ⇒     dinsiz, imansız, putperest

Tansiyon   ⇒     gerilim

Tantana   ⇒     görkem, gösteriş, parıltı

Tantanalı   ⇒     gösterişli, görkemli, patırtılı

Tanzim   ⇒     düzeltme, düzenli, düzgün

Tapa   ⇒     tıkaç

Tapalamak   ⇒     tıkaçlamak

Tapalı   ⇒     tıkaçlı

Tapasız   ⇒     tıkaçsız

Tapınak   ⇒     mabet

Tapınmak   ⇒     ibadet etmek

Taraça   ⇒     seki

Taraf   ⇒     yan

Tarafgir   ⇒    yanlı

Taraflı   ⇒     yanlı

Tarafsız   ⇒     yansız

Taraftar   ⇒     yandaş, yanlı

Taraftarlık   ⇒     yandaşlık

Tarh   ⇒     çıkarma

Tarım   ⇒     ziraat

Tarımsal   ⇒     zirai

Tarif   ⇒     tanım

Tarifli   ⇒     tanımlı

Tarifsiz   ⇒    tanımsız

Tarihi   ⇒     tarihsel

Tarik   ⇒     yol

Tariz   ⇒     iğneleme, taşlama

Tartaklamak  ⇒     hırpalamak

Tartaklanmak   ⇒     hırpalanmak

Tartar   ⇒     pesek

Tartışma   ⇒     münakaşa

Tarumar   ⇒     darmadağın

Tarz   ⇒     biçim, usul, yoldam

Tas   ⇒     çanak

Tasa   ⇒     üzüntü

Tasalanmak   ⇒     hüzünlenmek, gamlanmak

Tasallut   ⇒     sarkıntılık, sataşma

Tasannu   ⇒     yapmacık

Tasarı   ⇒     proje

Tasarım   ⇒     tasavvur

Tasarlamak   ⇒     tasavvur etmek, zihinde kurmak

Tasarruf   ⇒     biriktirim, tutum

Tasavvuf   ⇒     gizemselcilik, sufilik

Tasavvur   ⇒     tasarım

Tasdik   ⇒     onay

Tasdik ettirmek  ⇒     onaylatmak

Tasdikli   ⇒     onaylı

Tasdiksiz   ⇒     onaysız

Tasfiye  ⇒     arıtma

Tasgir   ⇒     küçültme

Tashih   ⇒     düzeltme

Taslak   ⇒     kroki, şema, müsvedde

Tasnif   ⇒     sınıflama

Tasrif   ⇒     çekimleme

Tastamam   ⇒     upuygun

Tasvip   ⇒     onama

Tasvir   ⇒     betimleme, betim

Tasvirci   ⇒     betimci

Taş kömürü  ⇒     maden kömürü

Taş yürekli  ⇒     acımasız

Taşımacı   ⇒     nakliyeci

Taşınır   ⇒     menkul

Taşınmak   ⇒     göçmek, nakledilmek

Taşıyıcı   ⇒     hamal

Taşkın   ⇒     aşın

Tat   ⇒     lezzet, zevk, çeşni, haz

Tatbik   ⇒     ameliye, pratik

Tatbikat   ⇒     uygulama (lar)

Tatbikatçı   ⇒     uygulamacı

Tatbiki   ⇒     uygulamalı

Tatil   ⇒     dinlence, ara

Tatlı   ⇒     leziz, şirin

Tatmin   ⇒     doygunluk, doyum

Tatminkar   ⇒     doyurucu

Tatsızlık   ⇒     kavga

Tav   ⇒     uygun durum, (hayvanlarda) semizlik, kıvam

Tavassut   ⇒     aracılık

Taviz   ⇒     ödün

Tavizci   ⇒     ödüncü

Tavizcilik  ⇒     ödüncülük

Tavizkar   ⇒     ödüncü

Tavsiye   ⇒     öğütleme, öneri, öğüt

Tavzif   ⇒     görevlendirme

Tayfun   ⇒     kasırga

Tayin  ⇒     atama, belirleme

Tayin etmek   ⇒     atamak

Tayyare   ⇒     uçak

Tayyareci  ⇒     uçman

Tayyarecilik   ⇒     uçmanlık

Taze  ⇒     körpe, dinç, yeni

Tazelemek  ⇒     yenilemek

Tazelik   ⇒     körpelik

Taziye   ⇒     başsağlığı

Taziyet   ⇒     baş sağlığı

Tazminat  ⇒     ödence

Tazyik   ⇒     basınç

Teadi   ⇒     yağılık

Teala   ⇒     yüce

Teavün   ⇒     yardımlaşma

Tebaa   ⇒     uyruk

Tebarüz   ⇒     belirme

Tebdil   ⇒     değiştirme

Teberru   ⇒     bağışlama, bağış

Tebessüm   ⇒     gülümseme, gülücük

Tebligat   ⇒     bildiri, bildirimler

Tebliğ   ⇒     bildiri

Tebrik   ⇒     kutlama

Tecavüz   ⇒     saldırı, sataşma

Tecil   ⇒     erteleme, geciktirme

Tecrit   ⇒     yalıtım, izolasyon, soyutlama

Tecrübe   ⇒     deney, deneyim

Tecrübeli   ⇒     deneyimli

Tecrübesiz  ⇒     deneyimsiz

Tecrübi   ⇒     deneysel

Teçhizat   ⇒     donatım, donanım

Tedarik   ⇒     bulma, sağlama

Tedarikli   ⇒     gerekeni önceden sağlamış

Tedavi  ⇒     iyileştirme, sağaltma

Tedavül  ⇒     dolaşım

Tedbir   ⇒     önlem

Tedbirli   ⇒     önlemli

Tedhiş   ⇒     yıldırma, terör

Tedirgin   ⇒     huzursuz, bezmiş

Tediye  ⇒     ödeme

Tedkik   ⇒     inceleme

Tedricen  ⇒     gitgide, giderek

Tedrici   ⇒     kertel

Tedris   ⇒     öğretim

Tedrisat   ⇒     öğretim

Teessüf  ⇒     üzüntü, acıma, üzülme, acınma

Teessür   ⇒     üzülme, üzüntü, etkilenme

Teferruat   ⇒     ayrıntı

Tefrika   ⇒     yazı dizisi

Tefsir  ⇒     açıklama, yorum

Tefsirci   ⇒     yorumcu, açıklamacı

Teftiş   ⇒     denetim, denetleme

Tehdit  ⇒     gözdağı, korkutma, zılgıt

Tehir   ⇒     erteleme, geciktirme, gecikme

Tehlike  ⇒   çekince

Tehzip   ⇒     düzeltme, temizleme

Teist   ⇒     tanrıcı

Tek   ⇒     biricik

Tek  parça   ⇒     yekpare

Tekamül   ⇒     gelişim, olgunlaşma, evrim, olgunluk

Tekdir   ⇒     azarlama, paylama

Tekdüze   ⇒     yeknesak, monoton

Tekerlek   ⇒     teker

Tekerlenmek   ⇒     yuvarlanmak

Tekerrür   ⇒     tekrarlanma, yenilenme

Teklif   ⇒     öneri

Teklifli   ⇒     önerili

Teklifsiz   ⇒     önerisiz

Teklifsizce   ⇒     önerisizce

Tekme   ⇒     tepik

Tekmelemek  ⇒     tepiklemek

Tekmil  ⇒     bütün, bitmiş

Tekniker   ⇒     teknikçi

Tekrar   ⇒     yineleme

Tekrar   ⇒     yine

Tekrarlamak   ⇒     yinelemek

Tekrarlı  ⇒     mükerrer

Tekrir   ⇒     yineleme

Teksir  ⇒     çoğaltma

Tekstil   ⇒     dokuma, dokumacılık

Tekzip   ⇒     yalanlama, düzeltme

Telaffuz   ⇒     söyleyiş

Telafi   ⇒     karşılama, giderme

Telakki   ⇒     anlayış, değerlendirme, görüş

Telaş   ⇒     kaygı, tasa

Telekinezi   ⇒     uzdevim

Telekomünikasyon   ⇒     uziletişim

Telemekanik   ⇒     uzaktarım

Telemetre  ⇒     uzaklıkölçer

Teleobjektif   ⇒     uzmercek

Teleolog   ⇒     erekbilim

Teleoloji   ⇒     erekbilim

Teleolojik   ⇒     ereksel, erekbilimsel

Telepati   ⇒     uzduyum

Telepatik   ⇒     uzduyumsal

Televizyon   ⇒     izleç

Televizyoncu   ⇒     izleçmen

Telif   ⇒     derleme

Telin   ⇒     kargışlama

Telkin   ⇒     aşılama

Tellal   ⇒     çığırtmaç

Tellallık   ⇒     çığırtmaçlık

Telmih   ⇒     anıştırma

Tem  ⇒     izdem

Tema   ⇒     ana duygu, izdem

Temas   ⇒     değinim, dokunma, ilişki, bağlantı

Temaşa   ⇒     seyir, piyes

Tematik   ⇒     izdemsel

Temayül   ⇒     eğilim, yönelim

Temayüz   ⇒     sivrilme

Tembel   ⇒     üşengeç

Tembih   ⇒     uyan, uyarma

Temel   ⇒     esas, ana

Temelli   ⇒     devamlı, daimi

Temenni   ⇒     dilek

Temettü   ⇒     kazanç

Temin   ⇒     sağlama

Teminat   ⇒     güvence

Temiz   ⇒     arı, lekesiz, kirsiz, özenli

Temizce   ⇒     arca

Temizlemek   ⇒     arıtmak

Temizleyici   ⇒     arıtıcı

Temizlik   ⇒     arılık

Temkin   ⇒     sakınım

Temkinli   ⇒     ağırbaşlı, ölçülü, sakınımlı

Temkinsiz   ⇒     sakınımsız

Temsil   ⇒     oyun

Temsilci   ⇒     mümessil

Temyiz   ⇒     ayırt etme

Ten   ⇒     cilt, deri

Tenakus   ⇒     azalma

Tenakuz   ⇒     çelişki

Tenasül   ⇒     üreme

Tenasüp   ⇒     orantı, oran

Tenbih   ⇒     öğüt

Teneffüs   ⇒     solunum, ara

Tenezzül   ⇒     alçalma

Tenha   ⇒     ıssız

Tenhalaşmak   ⇒     ıssızlaşmak

Tenhalık   ⇒     ıssızlık

Tenkit   ⇒     eleştiri

Tenkitçi   ⇒     eleştirmen

Tentene   ⇒     dantela

Tenya   ⇒     şerit

Tenzil   ⇒     indirme

Tenzilat   ⇒     indirim

Tenzilatlı  ⇒     indirimli

Tenzilatsız   ⇒     indirimsiz

Teokrasi   ⇒     dinerki

Teokrat   ⇒     dinerkçi

Teokratik   ⇒     dinerksel

Teolog   ⇒     dinbilimci

Teoloji   ⇒     dinbilim

Teolojik   ⇒     dinsel, dinbilimsel

Teorem   ⇒     önerme

Teori   ⇒     kuram, nazariye

Teorik   ⇒     kuramsal

Teorikman   ⇒     kuramca

Teorisyen   ⇒     kuramcı

Tephir  ⇒     buğu

Tepir   ⇒     elek

Tepki   ⇒     reaksiyon

Terraki   ⇒     ilerleme, kalkınma, yükselme

Terapi   ⇒     sağaltım

Teras   ⇒     taraça, seki, dam

Terazi   ⇒     tartı

Terbiye  ⇒     eğitim, görgü

Terbiyeci   ⇒     eğitimci

Terbiyeli   ⇒     eğitimli, görgülü

Terbiyesiz   ⇒     eğitimsiz, görgüsüz

Terbiyevi   ⇒     eğitsel

Tercih   ⇒     yeğleme, seçim

Tercüman  ⇒     çevirmen, tilmen, dilmaç

Tercümanlık   ⇒     çevirmenlik, tilmenlik

Tercüme   ⇒     çeviri

Tereddüt   ⇒     duraksama, kararsızlık

Tereke   ⇒     bırakıt

Terelelli   ⇒     delişmen

Terfi   ⇒     yükselme

Terk   ⇒     bırakma

Terkeş   ⇒     sadak

Terkip   ⇒     bileşim, tümleme

Termal   ⇒     ısıl

Termik   ⇒     ısıl

Termin   ⇒     terim

Terminal   ⇒     istasyon, gar, otogar

Terminolojik   ⇒     terimbilimsel

Termometre   ⇒     ısıölçer

Termosfer   ⇒     ısıyuvar

Terör   ⇒     tedhiş, yıldırma, yılgı

Terörist   ⇒     yılgıcı

Terörizm   ⇒     yılgıcılık

Ters   ⇒     aksi

Tersine   ⇒     bilakis

Terslenmek  ⇒   yüz bulamamak, azarlanmak

Terslik   ⇒     aksilik

Tertemiz  ⇒     arca silce, pırıl pırıl

Tertibat   ⇒     düzen, önlem

Tertip   ⇒     düzenleme, düzen, koldaş

Tertipçi   ⇒     düzenci

Tertiplemek   ⇒     düzenlemek

Tertipli   ⇒     düzenli

Tertipsiz   ⇒     düzensiz, savruk

Terzi   ⇒     dikmen

Terzihane   ⇒     dikimevi

Terzilik  ⇒     dikmenlik

Tesadüf   ⇒     rastlantı

Tesadüfen   ⇒     rastlantıyla

Tesadüfi   ⇒     raslantısal

Tesanüt   ⇒     dayanışma

Teselli   ⇒     avuntu

Teselli etmek   ⇒     avutmak

Tesir   ⇒     etki

Tesirli   ⇒     etkili

Tesirsiz   ⇒     etkisiz

Tesis   ⇒     kurma, kuruluş

Tesis etmek  ⇒     kurmak

Teskin   ⇒     yatıştırma

Teslis   ⇒     üçleme

Tesniye  ⇒     ikil

Tespit   ⇒     belirleme, saptama

Test   ⇒     deney

Testere   ⇒     bıçkı

Testis   ⇒     taşak, erbezi

Tesviye   ⇒     düzleme

Teşbih  ⇒     benzetme

Teşebbüs   ⇒     girişme, girişim, deneme

Teşekkül  ⇒     oluşum

Teşerrüf  ⇒     onurlanma

Teşhir   ⇒     gösterme, sergileme

Teşhis   ⇒     kişileştirme, tanı

Teşkil   ⇒     oluşturma

Teşkilat   ⇒     örgüt

Teşkilatçı   ⇒     örgütçü

Teşkilatçılık   ⇒     örgütçülük

Teşkilatlı   ⇒     örgütlü

Teşkilatsız   ⇒     örgütsüz

Teşrif   ⇒     şereflendirme

Teşvik   ⇒     özendirme, isteklendirme

Tetkik   ⇒     inceleme

Tevatür   ⇒     söylenti

Tevazu   ⇒     alçakgönüllülük

Tevdiat   ⇒   yatırım

Teveccüh   ⇒     güler yüzlü, yakınlık gösterme

Tevekkeli   ⇒     boşuna, nedensiz

Tevellüt   ⇒     doğma, doğum

Tevessül   ⇒     yeltenme, yönelme

Tevhit   ⇒     birleştirme

Tevkif   ⇒     alıkoyma, tutuklama

Tevkifhane   ⇒     tutukevi, mahpushane

Tevzi   ⇒     dağıtma, üleştirme

Teyakkuz   ⇒     uyanıklık

Teyit   ⇒     doğrulama, gerçeklemek

Tez  ⇒     çabuk

Tezahür   ⇒     belirme

Tezahürat   ⇒     gösteri

Tezat   ⇒  karşıtlık

Tezkere   ⇒     pusula

Tezlik   ⇒     çabukluk

Tıbben   ⇒     sağlıkça

Tıbbi   ⇒     sağlıksal, sağlıkbilimsel

Tıfıl   ⇒     ufak

Tıp  ⇒     hekimlik, sağlıkbilimi

Tıpatıp   ⇒    tastamam

Tıpçı   ⇒     sağlıkbilimci

Tıpkı   ⇒     sağlıkbilimci

Tıpkı  ⇒     aynı, özdeş, birebir

Tıpkısı  ⇒     özdeşi

Tırtıklamak   ⇒     aşırmak, çalmak

Ticaret   ⇒     tecim

Ticari   ⇒     tecimsel

Tifo   ⇒     karasıtma

Tifüs   ⇒     karasıtma

Tiksinme   ⇒     nefret etme, iğrenme

Tim  ⇒     takım

Timsal  ⇒     simge

Tinsel  ⇒     ruhi

Tipik   ⇒     özgel

Tiraj   ⇒     baskı

Tirit   ⇒     papara

Tiroit   ⇒     kalkanbezi

Tiryaki   ⇒     bağımlı

Tiryakilik   ⇒     bağımlılık

Titiz   ⇒     müşkülpesent

Tiz   ⇒     ince, keskin (ses)

Tok   ⇒     doymuş

Tok gözlü   ⇒     gözü tok

Toksin   ⇒     ağı

Tolerans   ⇒     hoşgörü

Toleranslı   ⇒     hoşgörülü

Toleranssız   ⇒     hoşgörüsüz

Tonmayster   ⇒     ses yönetmeni

Tonton   ⇒     güzel

Toparlak  ⇒     kürevi

Toplam   ⇒     yekün

Topless   ⇒     üstsüz

Toplum   ⇒     cemiyet

Toplumbilim   ⇒     sosyoloji

Topograf   ⇒     yerbetimci

Topografya   ⇒    yerbetim

Toprak   ⇒     arazi, kara, ülke, zemin

Topyekun   ⇒     tümden, toptan

Tor   ⇒     ağ, acemi

Toraman  ⇒     tombul (çocuk)

Toreador   ⇒     boğa güreşçisi

Tosbağa   ⇒     kaplumbağa

Total   ⇒     toplam, bütün

Totalitarizm   ⇒     baskıcılık

Totaliter   ⇒     baskıcı

Totem   ⇒     ongun

Totemci   ⇒     onguncu

Toy   ⇒     acemi

Töhmet   ⇒     suçlama

Töre   ⇒     adet, gelenek

Tören   ⇒     merasim

Tövbekar   ⇒     tövbeli

Trade   ⇒     tecim

Traktör   ⇒     motor

Transandantal   ⇒     deneyüstü

Transfer   ⇒     aktarım, kotarım

Transformasyon   ⇒     dönüşüm

Transformatör   ⇒     dönüştüreç

Transparan   ⇒     saydam

Transport   ⇒     aktarım, taşımacılık

Travma   ⇒     vuruk, sarsıntı

Trekking   ⇒     dağ yürüyüşü

Tren   ⇒     şimendifer, katar

Trençkot   ⇒     yağmurluk

Trend   ⇒     yönelim

Triko   ⇒     örgü

Trikotaj   ⇒   örgücülük

Tripleks   ⇒     üç katlı

Triyo   ⇒     üçlü

Tuğrakeş   ⇒     tuğracı

Tuhaf   ⇒     garip

Tuhafiye   ⇒     çerçi

Tuhafiyeci   ⇒     çerçici

Tuhaflık   ⇒     tuhaf davranış, garabet

Tuluat   ⇒     doğaçlama

Tuluatçı   ⇒     doğaçlamacı

Tur   ⇒     gezi

Turfanda   ⇒     yeni

Turist   ⇒     gezgin

Turistlik   ⇒     gezgincil

Turizm   ⇒     gezim, gezginlik

Turizmci   ⇒     gezginci

Tutarlı   ⇒     dengeli, çelişmesiz

Tutku   ⇒     eğilim

Tutkun   ⇒     bağlanmış

Tutsak   ⇒     esir

Tutu  ⇒     rehin,  ipotek

Tutucu   ⇒     muhafazakar

Tutuk   ⇒     durgun, çekingen

Tutuk evi   ⇒     tevkifhane

Tutum   ⇒     davranış

Tutumlu   ⇒     idareli, eli sıkı

Tutumsuz   ⇒     eli açık, idaresiz

Tuvalet   ⇒     ayakyolu, wc

Tuzağa düşürmek   ⇒     aldatmak

Tuzak   ⇒     hile

Tüccar   ⇒     tecimen

Tüh   ⇒     yazıklar olsun

Tükenmek   ⇒     bitmek

Tüketmek   ⇒     bitirmek

Tüm   ⇒     bütün

Tümce   ⇒     cümle

Tümör  ⇒     ur

Tümsekli   ⇒     dışbükey

Tür   ⇒     cin

Türban   ⇒     başörtü

Türbülans   ⇒     burgaç

Türemek   ⇒     ortaya çıkmak, oluşmak

Türkolog   ⇒     türkbilimci

Tütsü   ⇒     buhur

Tüze   ⇒     adalet

Tüzük   ⇒     nizamname

 

T – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu