Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

S Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

S Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Saadet   ⇒     mut, mutluluk

Saba   ⇒     esinti

Sabah   ⇒     gündüz

Sabahçı   ⇒     gündüzcü

Sabık   ⇒     geçen, eski, önceki

Sabıka   ⇒     suç

Sabır   ⇒     tahammül, dayanık, katlanma

Sabırlı   ⇒     dayançlı, çıdamlı

Sabırsız   ⇒     dayançsız, çıdamsız, ivecen

Sabi   ⇒     çoluk

Sabit   ⇒     durağan, durgun, kesin

Sabotaj   ⇒     baltalama

Sabretmek   ⇒     dayanmak, katlanmak

Sabun   ⇒     çöven

Saçma   ⇒     yersiz, boş

Saçula   ⇒     kip

Sada   ⇒     ses

Sadaka   ⇒     yardım

Sadakat   ⇒     bağlılık, doğruluk

Sadakatli   ⇒      sadık

Sadaret   ⇒     başbakanlık

Sade   ⇒     yalın

Sadece   ⇒     yalnız, ancak

Sadeleşmek   ⇒     yalınlaşmak

Sadeleştirmek   ⇒     yalınlaştırmak

Sadelik   ⇒     yalınlık

Sadık   ⇒     bağlı, doğru

Sadme   ⇒     çarpışma

Sadrazam  ⇒     başbakan

Saf   ⇒     arı, katışıksız, bön, budala

Safahat   ⇒     evreler

Saffet   ⇒     arılık, temizlik

Safha   ⇒     evre

Safi   ⇒     katıksız, net, sadece

Safkan   ⇒     arıkan

Safra   ⇒     öd

Sagu   ⇒     ağıt

Sağ   ⇒     esen, katıksız, canlı

Sağduyu  ⇒     aklıselim

Sağgörü   ⇒     basiret

Sağlam   ⇒     dayanıklı, eksiksiz, kusursuz, güvenilir

Sağlama   ⇒     tedarik, temin

Sağlık   ⇒     sıhhat

Sağlık bilgisi   ⇒     hıfzı sıhha, hijyen

Sağlıklı   ⇒     sıhhatli

Saha   ⇒     alan

Sahhaf   ⇒     eski kitapçı, betikçi

Sahi   ⇒     gerçek, gerçekten

Sahici   ⇒     gerçek

Sahiden   ⇒     gerçekten

Sahife   ⇒     sayfa

Sahih   ⇒     sağlam, gerçek

Sahil   ⇒     kıyı, kumsal

Sahip   ⇒     sahip, iye

Sahipli   ⇒     iyeli

Sahiplik   ⇒     iyelik

Sahipsiz   ⇒     iyesiz

Sahra   ⇒     kır, çöl, ova

Sahte   ⇒     düzmece

Sahtekar   ⇒     hileci, düzenci

Saik   ⇒     itki

Saika   ⇒     yıldırım

Sair   ⇒     başka, öbür

Saka   ⇒     sucu

Sakar   ⇒     dikkatsiz, sarsak

Sakarca   ⇒     sarsakça

Sakarlık   ⇒     sarsaklık

Sakat   ⇒     bozuk, kusurlu, aksak

Sakatlanmak   ⇒     sökelmek

Sakınca   ⇒     mahzur

Sakıncalı   ⇒     mahzurlu

Sakınmak   ⇒     korkmak, çekinmek

Sakınmaz   ⇒     gözü pek, pervasız, cesur, yürekli

Sakil  ⇒     çirkin

Sakin   ⇒     durgun, sessiz, dingin

Sakince   ⇒     usluca

Sakinleşmek   ⇒     dinmek, durulmak, yatışmak

Sakit   ⇒     susmuş, sessiz

Saklamak  ⇒     muhafaza etmek, örtbas etmek, gizlemek, saklı tutmak

Saklı   ⇒     gizli

Salacak   ⇒     teneşir

Salah   ⇒     düzelme, iyileşme, iyilik

Salahiyet   ⇒     yetki

Salahiyetli   ⇒     yetkili

Salak   ⇒     aptal

Salamanje   ⇒     yemek odası

Salatalık   ⇒     hıyar

Saldırgan   ⇒     mütecaviz

Saldırı   ⇒     hücum

Saldırmak   ⇒     hücum  etmek, taaruz etmek, tecavüz etmek

Salgın   ⇒     bulaşıcı, istila

Salık   ⇒     haber, tavsiye

Salih   ⇒     yarar, elverişli, iyi

Salim   ⇒     esen, sağlam

Salimen   ⇒     esenlikle

Salip   ⇒     haç

Sallapati   ⇒     düşüncesiz

Salmalık   ⇒     otlak

Salname   ⇒     yıllık

Saloz   ⇒     salak

Salpa   ⇒     gevşek, sarkık

Salt   ⇒     tek, sırf, yalnız

Saltanat   ⇒     sultanlık, kağanlık, bolluk, şatafatlılık

Saltık   ⇒     mutlak

Salyangoz   ⇒     sümüklü böcek

Samankapan   ⇒     kehribar

Samimi   ⇒     içten

Samimiyet   ⇒     içtenlik

Samimiyetle   ⇒     içtenlikle

Samimiyetsiz   ⇒     içtensizlik

San   ⇒     ün, şöhret, unvan

Sanatçı   ⇒     artist, sanatkar, usta

Sanatkar   ⇒     sanatçı

Sanayi   ⇒     endüstri

Sandalye   ⇒     iskemle

Sanem   ⇒     burkat, put

Sanı   ⇒     zan

Sanık   ⇒     zanlı

Sanırım  ⇒     galiba

Sanmak   ⇒     zannetmek

Sansasyon   ⇒     dalgalanma

Sansasyonel   ⇒     dalgalandırıcı

Sansüalist   ⇒     duyumcu

Sansür   ⇒     sıkı denetim

Santimantal   ⇒     duygusal

Santra   ⇒     orta yuvarlak

Santrifüj   ⇒     özekkaç

Sapık   ⇒     anormal

Sapıtmak   ⇒     delileşmek, saçmalamak

Saplamak   ⇒     batırmak

Saptamak   ⇒     tespit etmek

Sara   ⇒     tutarık

Sarahat   ⇒     belginlik, belirginlik, açıklık

Sarahaten   ⇒     açıkça

Sarf   ⇒     harcama, dilbilgisi

Sarfiyat   ⇒     harcama(lar), gider(ler)

Sarhoş   ⇒     içkili, esrik

Sarhoşluk  ⇒     esriklik

Sari  ⇒     bulaşıcı, bulaşka

Sâri   ⇒     bulaşıcı, geçici

Sarih   ⇒     belgin, belirgin, açık

Sarkıntı   ⇒     sataşmak

Sarmak   ⇒     kaplamak, kuşatmak, kucaklamak

Sarmal   ⇒     helezoni

Sarman   ⇒     iri, büyük, sarı tüylü kedi

Sarmaşmak   ⇒   sarılmak, kucaklaşmak

Sarp   ⇒     dik, sert

Sarraf   ⇒     kuyumcu

Sarrafiye   ⇒   sarraflık

Saten   ⇒     atlas

Sathi   ⇒     yüzeysel

Satıcı  ⇒     bayi

Satıcılık   ⇒     bayilik

Satıh   ⇒     yüz, yüzey

Satir   ⇒     yergi

Satirik   ⇒     yergisel

Satürn   ⇒     sekendiz

Sauna   ⇒     buğulu yunak

Sav   ⇒     iddia

Savacı   ⇒     haberci, müjdeci

Savaş   ⇒     cenk, harp, muharebe

Savaşçı   ⇒     muharip, cengaver

Savaşmak   ⇒     harp etmek, muharebe etmek, uğraşmak

Savlamak   ⇒     iddia etmek

Savmak   ⇒     uzaklaştırmak,  defetmek

Savruk  ⇒     dağınık

Savsak   ⇒     ihmalci

Savsaklamak   ⇒     ihmal etmek

Savt   ⇒     ses

Savti   ⇒     sesli

Savunma   ⇒     müdafaa

Savunmak   ⇒     müdafaa etmek, korunmak

Savurgan   ⇒     müsrif

Savurganlık   ⇒     müsriflik

Savurmak   ⇒     yaymak, saçmak, israf etmek

Savuşmak   ⇒     uzaklaşmak

Savuşturmak  ⇒     geciktirmek, uzaklaştırmak

Say  ⇒     emek, iş

Saydam   ⇒     şeffaf

Sayfiye   ⇒     yazlık

Saygı   ⇒     hürmet

Saygı değer   ⇒     sayın, muhterem

Saygın   ⇒     itibarlı, muteber

Saygınlık  ⇒     itibar

Saygısız   ⇒     hürmetsiz, laubali

Sayha   ⇒     çığlık

Sayı   ⇒     adet

Sayılamak   ⇒     istatistik, numaralamak

Sayılı    ⇒     önemli, belirli

Sayın   ⇒     muhterem

Saymamazlık   ⇒     saygısızlık

Sayman  ⇒     muhasebeci, muhasip

Sayrı   ⇒     hasta

Saz   ⇒     çalgı, kopuz

Sazende  ⇒     sazcı

Scanner   ⇒     tarayıcı

Seans   ⇒     oturum

Sebat   ⇒     direnme, direşim

Sebep   ⇒     neden, gerekçe

Sebze   ⇒     zerzevat, yeşillik

Seccade   ⇒     namazlık

Seciye   ⇒     karakter, özyapı

Seçkin   ⇒     güzide

Seçmeli   ⇒     muhayyer

Seda   ⇒     ses, ün

Sedalı   ⇒     sesli, ünlü

Sedatif   ⇒     yatıştırıcı

Sedimantasyon   ⇒     çökelme, tortullaşma

Sedimatolog   ⇒     tortu bilimci

Sedimatoloji   ⇒     tortu bilim

Sedimatolojik   ⇒     tortu bilimsel

Sefa   ⇒     rahatlık, eğlence

Sefalet   ⇒     yoksulluk

Sefaret   ⇒     büyükelçilik, elçilik

Sefer   ⇒     yolculuk, defa, savaş

Seferberlik   ⇒     işbirliği

Seferi   ⇒     yolcu

Sefil   ⇒     yoksul

Sefillik   ⇒     yoksulluk

Sefir   ⇒     büyükelçi, elçi

Segmantasyon   ⇒     kesimleme

Seher   ⇒     tansal

Sehim   ⇒     pay

Sehven   ⇒     yanlışlıkla

Sekans   ⇒     ayrım

Seki   ⇒     set, taraça, teras

Sekreter   ⇒     yazman

Sekreterlik   ⇒     yazmanlık

Sekreterya   ⇒     yazmanlık

Seksiyon   ⇒     bölüm

Sekte   ⇒     durma, durgu

Sektör   ⇒     kesim

Sektörel   ⇒     kesimsel

Sel   ⇒     taşkın, su

Selam   ⇒     esenleme

Selamet   ⇒     esenlik

Selametlemek   ⇒     uğurlamak

Sele   ⇒     sepet

Selef  ⇒     öncel

Self servis   ⇒     seçal

Selim   ⇒     dürüst, doğru, kusursuz

Sem   ⇒     zehir

Sema   ⇒     gökyüzü, gök

Semantik   ⇒     anlam bilgisi, anlamsal

Semaver   ⇒     kaynavuk

Semavi   ⇒     göksel

Sembol   ⇒     simge

Sembolik  ⇒  simgesel

Sembolizm   ⇒     simgecilik

Semen   ⇒     semizlik

Semere   ⇒     meyve, verim, yarar, sonuç

Semih   ⇒     cömert

Sempati   ⇒     sevimlilik, cana yakınlık, sıcaklık

Sempatik   ⇒     cana yakın, sevimli, sıcak

Sempatizan   ⇒     duygudaş, yandaş

Sempozyum   ⇒     bilgi şöleni

Semptom   ⇒     belirti

Semt   ⇒     bölge, yöre

Sendrom  ⇒     belgi, sıkıntı

Sene   ⇒     yıl

Senelik   ⇒     yıllık

Senet  ⇒     belgit

Seng   ⇒     taş

Senkron   ⇒   eşan

Senkronik   ⇒     eşanlı

Senkronizasyon   ⇒       eşleme

Senkronize   ⇒     eşanlı

Senkronizm   ⇒     eşanlılık

Sentaks   ⇒     sözdizimi

Sentaktik   ⇒     sözdizimsel

Sentetik   ⇒     bileşik

Sentez   ⇒     bileşim

Septik   ⇒     kuşkucu

Septisizm   ⇒     kuşkuculuk

Ser   ⇒     baş

Seramik   ⇒     kilişi

Serap   ⇒     yalgın, ılgım

Serbaz   ⇒     korkusuz

Serbest   ⇒     özgür, bağımsız, pinek

Serbestlik   ⇒     bağımsızlık

Serdar   ⇒     başkomutan

Serdengeçti   ⇒     fedai

Seremoni   ⇒     tören

Sergerde   ⇒     elebaşı

Sergilemek   ⇒     teşhir etmek

Sergüzeşt   ⇒     serüven, macera

Serhat   ⇒     sınır boyu

Seri   ⇒     atik, dizi

Serili  ⇒     yayılmış, serilmiş

Serilmek   ⇒     uzanmak, yayılmak

Serin   ⇒     az soğuk

Serinkanlı    ⇒     soğukkanlı

Serinkanlılık   ⇒     soğukkanlılık

Serkeşlik   ⇒     kafa tutma

Sermaye   ⇒     anamal, kapital

Serpilmek   ⇒     gelişip büyümek

Serpuş   ⇒     başlık

Sersem   ⇒     sangı

Sersemlemek   ⇒     sangılamak

Sersemleşmek   ⇒     aptallaşmak

Sersemlik   ⇒     sangılık

Serseri   ⇒     avare, hayta

Serserilik   ⇒     haytalık

Sert   ⇒     katı

Sertifika   ⇒     belge

Serüven   ⇒     macera

Serüvenci   ⇒     maceraperest

Server   ⇒     sunucu

Servet   ⇒     zenginlik, varlık

Servis   ⇒     hizmet

Ses   ⇒     selen, seda

Seslenme   ⇒     hitap

Sesli uyumu   ⇒     ünlü uyumu

Sessiz   ⇒     ünsüz

Sesteş   ⇒     eş sesli

Sevda   ⇒     sevgi

Sevecen   ⇒     şefkatli, müşfik

Sevecenlik   ⇒     şefkat

Sevgi   ⇒     aşk, sevda

Sevgili   ⇒     aziz, canan, yar

Sevi   ⇒     aşk

Sevimli   ⇒     şirin

Sevimsiz   ⇒     antipatik

Sevinç   ⇒     mutluluk

Sevinçli   ⇒     neşeli

Seviye   ⇒     düzey

Seviyeli   ⇒     düzeyli

Seviyesiz   ⇒     düzeysiz, bayağı

Seviyesizlik   ⇒     düzeysizlik

Sevk   ⇒     gönderme, güdüm

Sevkiyat   ⇒     gönderim

Seyahat   ⇒     gezi

Seyahatname  ⇒     gezilik

Seyir   ⇒     yürüyüş, gidiş izleme

Seyirci   ⇒     izleyici

Seyirlik   ⇒     görümlük

Seyran  ⇒     gezinme

Seyrek   ⇒     aralıklı

Seyretmek   ⇒     izlemek

Seyrüsefer   ⇒     gidişgeliş

Seyyah   ⇒     gezgin

Seyyar   ⇒     gezer, gezici

Seyyare   ⇒     gezegen

Sezdirmek   ⇒     hissettirmek

Sezi   ⇒     sezgi

Sezon   ⇒     mevsim, dönem

Show   ⇒     gösteri

Showroom   ⇒     sergi evi

Sıbyan   ⇒     çocuk

Sıcakkanlı   ⇒     sevimli, cana yakın

Sıcaklık   ⇒     hararet

Sıçan   ⇒     fare

Sıfat   ⇒     önad, san

Sıfat- fiil   ⇒     ortaç

Sığınmak   ⇒     iltica etmek

Sıhhat  ⇒     sağlık

Sıhhatli   ⇒     sağlıklı, doğru

Sıhhatsiz   ⇒     sağlıksız, kuşkulu

Sıhhıyeci   ⇒     sağlıkçı

Sıhhi  ⇒     sağlıksal, sağlıklı

Sıhhi tesisat   ⇒     su döşemi

Sıkı   ⇒     dar, cimri

Sıkıcı   ⇒     iç sıkan

Sıkılgan   ⇒     utangaç

Sıkıntı   ⇒     kasvet, müşakkat

Sıklet   ⇒     ağırlık, yük, sıkıntı

Sıla   ⇒     gurbet

Sınamak   ⇒     tecrübe etmek, muayene etmek

Sınav   ⇒     imtihan

Sıngın   ⇒     korkmuş, sinmiş, çekingen, üzgün

Sınıf   ⇒     derslik, dershane

Sınıflamak   ⇒     bölümlemek

Sır   ⇒     giz

Sıra   ⇒     dizi

Sıradan   ⇒     alelade

Sırf   ⇒   yalnız, salt, tamamıyla, büsbütün

Sırılsıklam   ⇒     iyice, adamakıllı, çok ıslak

Sıska   ⇒     cılız

Sıvı   ⇒     mayi, likit

Sıvışmak   ⇒     kaçmak

Sızı   ⇒     ağrı

Sızlanma   ⇒     yakınma, şikayet

Sibernetik   ⇒     güdümbilim

Sicilli   ⇒     sabıkalı

Siftinmek   ⇒     oyalanmak

Siga   ⇒     kip

Sihir   ⇒     büyü

Sihirbaz   ⇒     büyücü

Sihirbazlık   ⇒     büyücülük

Sihirli   ⇒     büyülü

Silah   ⇒     pusat

Silahçı   ⇒     pusatçı

Silahlanmak   ⇒     pusatlanmak

Silahşor    ⇒     savaşçı

Silik   ⇒     sönük, cansız, ruhsuz

Silindir   ⇒      kubur

Silsile   ⇒     sıra, soy sop

Siluet   ⇒     karaltı

Sim    ⇒     gümüş

Sima   ⇒     çehre, bet

Simge   ⇒     sembol, timsal

Simsar   ⇒     komisyoncu, aracı

Simsarlık   ⇒     aracılık

Simsiyah   ⇒     kapkara

Simültan   ⇒     dilmaç

Simültanör   ⇒   dilmaç

Sin   ⇒     kabir, yaş

Sinagog   ⇒     havra

Sindirim   ⇒     hazım

Sine   ⇒     göğüs, bağır

Sinerji   ⇒     görevdeşlik

Singin   ⇒     sıkılgan

Sini   ⇒     tepsi

Sinik   ⇒     sinmiş, pusmuş

Sinir   ⇒     asabiyet

Sinirbilim   ⇒     nevroloji

Sinirlenmek   ⇒     kızmak

Sinirli   ⇒     asabi, huysuz

Sinlik   ⇒     kabristan

Sinonim   ⇒     anlamdaş

Sinyal   ⇒     işaret

Sipariş  ⇒     ısmarlama

Siper   ⇒     korunak, dulda

Sirayet   ⇒     geçme, bulaşma

Siret   ⇒     yaradılış, yaşam öyküsü

Siriderya   ⇒     Seyhun

Sirkülasyon   ⇒     dolaşım

Sirküler   ⇒     genelge

Sirrus  ⇒     saçak bulut

Sisli   ⇒     sislenmiş, bulanık

Sismik   ⇒     depremsel

Sismograf   ⇒     depremölçer

Sismolog   ⇒     deprembilimci

Sismoloji   ⇒     deprembilim

Sismolojik   ⇒     deprem bilimsel

Sismometre   ⇒     depremölçer

Sistem  ⇒     dizge, düzen, ayar, yöntem

Sistematik  ⇒     dizgesel, düzenlice

Sistemli   ⇒     düzenli, dizgeli

Sistik   ⇒     siytoru

Sitabilizatör   ⇒     dengeleyici

Sitadiye   ⇒     uzaklık ölçer

Sitare   ⇒     yıldız

Sitem   ⇒     çıkışma, gücenme

Sitoloji   ⇒     gözebilim

Sittinsene   ⇒     altmış yıl,  yıllar yılı

Sivrilmek   ⇒     yükselmek

Siyah   ⇒     kara

Siyahımsı   ⇒     karamsı

Siyahi   ⇒     zenci

Siyahlık   ⇒     karalık

Siyasal   ⇒     politik, siyasi

Siyaset   ⇒     politika

Skeç   ⇒     oyuncuk

Ski   ⇒     kayak

Skor   ⇒     durum, sonuç, sayı

Skrayper   ⇒     kazaç

Slogan   ⇒     uran, savsöz

Snop   ⇒     züppe

Sofi   ⇒     derviş, gizemselci, mutasavvıf

Sofist   ⇒     bilgiç

Softa   ⇒     bağnaz, yobaz

Softalık   ⇒     bağnazlık

Software   ⇒     yazılım

Soğukkanlı   ⇒     sakin, serinkanlı

Soğukluk   ⇒     dargınlık, meşrubat

Sohbet   ⇒     söyleşi

Soluk   ⇒     nefes

Solonum   ⇒     teneffüs

Solüsyon   ⇒     çözelti

Somurtkan  ⇒     abus

Somurtmak   ⇒     surat asmak

Son   ⇒     nihayet

Sonbahar   ⇒     güz

Sonrasız   ⇒     ebedi

Sonsuz   ⇒     ebedi

Sonsuza dek   ⇒     ebediyen

Sonsuzluk   ⇒     ebediyet

Sonuç   ⇒     netice

Sonuçlandırma   ⇒     neticelendirme

Sopa   ⇒     değnek

Soru   ⇒     sual

Sorumlu   ⇒     mesul

Sorumluluk   ⇒     mesuliyet

Sorun   ⇒     mesele

Soruşturma   ⇒     tahkikat, anket

Sos  ⇒     salça

Sosyal    ⇒     toplumsal

Sosyalist   ⇒     toplumcu

Sosyalizm   ⇒     toplumculuk

Sosyete   ⇒     topluluk

Sosyo   ⇒     toplumsal

Sosyolog   ⇒     toplumbilimci

Sosyoloji   ⇒     toplumbilim

Sosyolojik   ⇒     toplum bilimsel, toplumsal

Soy   ⇒     ırk

Soya çekimi   ⇒     kalıtım

Soydaş   ⇒     hemcins

Soylu   ⇒     asil

Soyluluk  ⇒     asalet

Soysuz   ⇒     cibilliyetsiz

Soyut   ⇒     abstre, mücerret

Sömestr   ⇒     yarıyıl

Sömestri   ⇒     yarıyıl

Sömürü  ⇒     istismar

Sövgü   ⇒     küfür

Söylence   ⇒     efsane

Söylenti   ⇒     rivayet, haber

Söyleşi   ⇒     sohbet

Söylev   ⇒     nutuk

Söz   ⇒     laf

Söz açmak   ⇒     bahsetmek

Sözcük   ⇒     kelime

Sözdizimi  ⇒     sentaks

Sözgelişi   ⇒     mesela

Sözleşme   ⇒     mukavele

Sözlük   ⇒     lügat

Spekülasyon   ⇒     kurgu, vurgun

Spekülatif   ⇒     kurgusal, vurgunsal

Spekülatör   ⇒     kurgucu, vurguncu

Spesifik   ⇒     özgül

Spesiyal   ⇒   özel

Spesiyalite   ⇒     özel yemek

Spiker   ⇒     konuşman

Spikerlik   ⇒     konuşmanlık

Sponsor   ⇒     destekçi

Sponsorluk   ⇒     destekçilik

Spontane   ⇒     anlık, kendiliğinden

Sportmen  ⇒     sporcu

Sprey   ⇒     püskürteç

Stabilizasyon   ⇒     dengeleme

Staj   ⇒     yetişim

Stajyer   ⇒     yetişimci

Stajyerlik   ⇒     yetişimcilik

Stalagmit   ⇒     dikit

Standart   ⇒     ölçün

Stand-by   ⇒     yedek, destek, bekleme

Stand-up   ⇒     sözçatarlık

Star  ⇒     yıldız, ünlü, meşhur

Start   ⇒     çıkış, çıkım, başlangıç

Statik   ⇒     durgun, dengesel, durambilim

Statü   ⇒     tüzük, konum

Step   ⇒     bozkır

Stepne   ⇒     yedek teker

Steretching   ⇒     germe

Steril   ⇒     arınık

Sterilizasyon   ⇒     arıtma

Sterilize   ⇒     arıtılmış

Sticker   ⇒     çıkartma

Stil   ⇒     biçem

Stilist   ⇒     biçemci

Stok   ⇒     yığım

Stoklamak  ⇒     yığımlamak

Stop   ⇒     dur

Stopaj   ⇒     kesinti

Strapless   ⇒     askısız

Stres   ⇒     gerginlik

Strüktür   ⇒     yapı

Strüktürel   ⇒     yapısal

Stüasyon   ⇒     konum

Su  ⇒     ab

Su küre   ⇒     hidrosfer

Sual   ⇒     soru

Subay  ⇒     zabit

Suç   ⇒     kabahat, cürüm

Suçlama   ⇒     itham

Suçlu   ⇒     kabahatli

Suçsuz   ⇒     günahsız

Sudan   ⇒     önemsiz, saçma

Sude   ⇒     sürmüş, sürülmüş

Sufle   ⇒     fısıltı

Suflör   ⇒     fısıltıcı

Sulh   ⇒     barış

Sulta   ⇒     yetke

Sultanlık   ⇒     padişahlık

Sumsuk   ⇒     yumruk

Suni   ⇒     yapay

Sunilik   ⇒     yapaylık

Sunucu  ⇒     takdimci

Sunuş   ⇒    işi sunmak, ön

Supleman  ⇒     ek

Suples   ⇒     esneklik

Sur   ⇒     engel, duvar

Sûr   ⇒     boru

Surat   ⇒     yüz

Suratsız   ⇒     somurtkan, aksi, çirkin

Suret   ⇒     görünüş, kopya, betim, kılık

Suskun   ⇒     ketum

Susma   ⇒     sükut

Susmak  ⇒     sükut etmek

Susta  ⇒     yay

Sustalı   ⇒     yaylı çakı

Sübjektif   ⇒     öznel

Sübut   ⇒     gerçekleşme, kanıtlama

Sübvansiyon   ⇒     destekleme

Sübyan   ⇒     çocuklar

Sühulet   ⇒     kolaylık

Sühunet  ⇒     sıcaklık

Süje   ⇒     konu, özne

Sükûnet   ⇒     durgunluk, dinginlik

Sükût   ⇒     susku, susma

Sülale   ⇒     soy sop

Sülasi   ⇒     üçlü

Sülf   ⇒     kükürt

Sünepe   ⇒     kılıksız, uyuşuk

Süngüç   ⇒     sere

Sürat   ⇒     hız

Süratla   ⇒     hızla

Süratli   ⇒     hızlı

Süre   ⇒     zaman

Sürekli   ⇒     devamlı

Süreyya   ⇒     ülker

Sürgit   ⇒     ilelebet

Sürgün   ⇒     uzaklaştırma, filiz, ishal

Sürmedan   ⇒     sürmelik

Sürmek   ⇒     sevk etmek, uzatmak, götürmek, dökmek, dokunmak, yeşermek

Sürmenaj   ⇒     bitkinlik

Sürrealist   ⇒     gerçeküstücü

Sürrealizm   ⇒     gerçeküstücülük

Sürücü   ⇒     şoför

Sürüm değeri   ⇒     rayiç

Süs   ⇒     şatafat, ziynet

Süslenmiş   ⇒     süslü, bezenmiş

Süslü   ⇒     süslenmiş

Süspansiyon   ⇒     asıltı

Süt beyaz   ⇒     bembeyaz, apak

Sütliman   ⇒     durgun, sakin, gürültüsüz, olaysız

Sütun   ⇒     kolon, direk, duraç

Süvari   ⇒     atlı, eşkinci

Süzgeç   ⇒     filtre, kevgir

Süzgün   ⇒     mahmur, güçsüz, zayıf

Swift   ⇒     hızlı

 

S – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu