Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
S Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

S Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Saadet   ⇒     mut, mutluluk

Saba   ⇒     esinti

Sabah   ⇒     gündüz

Sabahçı   ⇒     gündüzcü

Sabık   ⇒     geçen, eski, önceki

Sabıka   ⇒     suç

Sabır   ⇒     tahammül, dayanık, katlanma

Sabırlı   ⇒     dayançlı, çıdamlı

Sabırsız   ⇒     dayançsız, çıdamsız, ivecen

Sabi   ⇒     çoluk

Sabit   ⇒     durağan, durgun, kesin

Sabotaj   ⇒     baltalama

Sabretmek   ⇒     dayanmak, katlanmak

Sabun   ⇒     çöven

Saçma   ⇒     yersiz, boş

Saçula   ⇒     kip

Sada   ⇒     ses

Sadaka   ⇒     yardım

Sadakat   ⇒     bağlılık, doğruluk

Sadakatli   ⇒      sadık

Sadaret   ⇒     başbakanlık

Sade   ⇒     yalın

Sadece   ⇒     yalnız, ancak

Sadeleşmek   ⇒     yalınlaşmak

Sadeleştirmek   ⇒     yalınlaştırmak

Sadelik   ⇒     yalınlık

Sadık   ⇒     bağlı, doğru

Sadme   ⇒     çarpışma

Sadrazam  ⇒     başbakan

Saf   ⇒     arı, katışıksız, bön, budala

Safahat   ⇒     evreler

Saffet   ⇒     arılık, temizlik

Safha   ⇒     evre

Safi   ⇒     katıksız, net, sadece

Safkan   ⇒     arıkan

Safra   ⇒     öd

Sagu   ⇒     ağıt

Sağ   ⇒     esen, katıksız, canlı

Sağduyu  ⇒     aklıselim

Sağgörü   ⇒     basiret

Sağlam   ⇒     dayanıklı, eksiksiz, kusursuz, güvenilir

Sağlama   ⇒     tedarik, temin

Sağlık   ⇒     sıhhat

Sağlık bilgisi   ⇒     hıfzı sıhha, hijyen

Sağlıklı   ⇒     sıhhatli

Saha   ⇒     alan

Sahhaf   ⇒     eski kitapçı, betikçi

Sahi   ⇒     gerçek, gerçekten

Sahici   ⇒     gerçek

Sahiden   ⇒     gerçekten

Sahife   ⇒     sayfa

Sahih   ⇒     sağlam, gerçek

Sahil   ⇒     kıyı, kumsal

Sahip   ⇒     sahip, iye

Sahipli   ⇒     iyeli

Sahiplik   ⇒     iyelik

Sahipsiz   ⇒     iyesiz

Sahra   ⇒     kır, çöl, ova

Sahte   ⇒     düzmece

Sahtekar   ⇒     hileci, düzenci

Saik   ⇒     itki

Saika   ⇒     yıldırım

Sair   ⇒     başka, öbür

Saka   ⇒     sucu

Sakar   ⇒     dikkatsiz, sarsak

Sakarca   ⇒     sarsakça

Sakarlık   ⇒     sarsaklık

Sakat   ⇒     bozuk, kusurlu, aksak

Sakatlanmak   ⇒     sökelmek

Sakınca   ⇒     mahzur

Sakıncalı   ⇒     mahzurlu

Sakınmak   ⇒     korkmak, çekinmek

Sakınmaz   ⇒     gözü pek, pervasız, cesur, yürekli

Sakil  ⇒     çirkin

Sakin   ⇒     durgun, sessiz, dingin

Sakince   ⇒     usluca

Sakinleşmek   ⇒     dinmek, durulmak, yatışmak

Sakit   ⇒     susmuş, sessiz

Saklamak  ⇒     muhafaza etmek, örtbas etmek, gizlemek, saklı tutmak

Saklı   ⇒     gizli

Salacak   ⇒     teneşir

Salah   ⇒     düzelme, iyileşme, iyilik

Salahiyet   ⇒     yetki

Salahiyetli   ⇒     yetkili

Salak   ⇒     aptal

Salamanje   ⇒     yemek odası

Salatalık   ⇒     hıyar

Saldırgan   ⇒     mütecaviz

Saldırı   ⇒     hücum

Saldırmak   ⇒     hücum  etmek, taaruz etmek, tecavüz etmek

Salgın   ⇒     bulaşıcı, istila

Salık   ⇒     haber, tavsiye

Salih   ⇒     yarar, elverişli, iyi

Salim   ⇒     esen, sağlam

Salimen   ⇒     esenlikle

Salip   ⇒     haç

Sallapati   ⇒     düşüncesiz

Salmalık   ⇒     otlak

Salname   ⇒     yıllık

Saloz   ⇒     salak

Salpa   ⇒     gevşek, sarkık

Salt   ⇒     tek, sırf, yalnız

Saltanat   ⇒     sultanlık, kağanlık, bolluk, şatafatlılık

Saltık   ⇒     mutlak

Salyangoz   ⇒     sümüklü böcek

Samankapan   ⇒     kehribar

Samimi   ⇒     içten

Samimiyet   ⇒     içtenlik

Samimiyetle   ⇒     içtenlikle

Samimiyetsiz   ⇒     içtensizlik

San   ⇒     ün, şöhret, unvan

Sanatçı   ⇒     artist, sanatkar, usta

Sanatkar   ⇒     sanatçı

Sanayi   ⇒     endüstri

Sandalye   ⇒     iskemle

Sanem   ⇒     burkat, put

Sanı   ⇒     zan

Sanık   ⇒     zanlı

Sanırım  ⇒     galiba

Sanmak   ⇒     zannetmek

Sansasyon   ⇒     dalgalanma

Sansasyonel   ⇒     dalgalandırıcı

Sansüalist   ⇒     duyumcu

Sansür   ⇒     sıkı denetim

Santimantal   ⇒     duygusal

Santra   ⇒     orta yuvarlak

Santrifüj   ⇒     özekkaç

Sapık   ⇒     anormal

Sapıtmak   ⇒     delileşmek, saçmalamak

Saplamak   ⇒     batırmak

Saptamak   ⇒     tespit etmek

Sara   ⇒     tutarık

Sarahat   ⇒     belginlik, belirginlik, açıklık

Sarahaten   ⇒     açıkça

Sarf   ⇒     harcama, dilbilgisi

Sarfiyat   ⇒     harcama(lar), gider(ler)

Sarhoş   ⇒     içkili, esrik

Sarhoşluk  ⇒     esriklik

Sari  ⇒     bulaşıcı, bulaşka

Sâri   ⇒     bulaşıcı, geçici

Sarih   ⇒     belgin, belirgin, açık

Sarkıntı   ⇒     sataşmak

Sarmak   ⇒     kaplamak, kuşatmak, kucaklamak

Sarmal   ⇒     helezoni

Sarman   ⇒     iri, büyük, sarı tüylü kedi

Sarmaşmak   ⇒   sarılmak, kucaklaşmak

Sarp   ⇒     dik, sert

Sarraf   ⇒     kuyumcu

Sarrafiye   ⇒   sarraflık

Saten   ⇒     atlas

Sathi   ⇒     yüzeysel

Satıcı  ⇒     bayi

Satıcılık   ⇒     bayilik

Satıh   ⇒     yüz, yüzey

Satir   ⇒     yergi

Satirik   ⇒     yergisel

Satürn   ⇒     sekendiz

Sauna   ⇒     buğulu yunak

Sav   ⇒     iddia

Savacı   ⇒     haberci, müjdeci

Savaş   ⇒     cenk, harp, muharebe

Savaşçı   ⇒     muharip, cengaver

Savaşmak   ⇒     harp etmek, muharebe etmek, uğraşmak

Savlamak   ⇒     iddia etmek

Savmak   ⇒     uzaklaştırmak,  defetmek

Savruk  ⇒     dağınık

Savsak   ⇒     ihmalci

Savsaklamak   ⇒     ihmal etmek

Savt   ⇒     ses

Savti   ⇒     sesli

Savunma   ⇒     müdafaa

Savunmak   ⇒     müdafaa etmek, korunmak

Savurgan   ⇒     müsrif

Savurganlık   ⇒     müsriflik

Savurmak   ⇒     yaymak, saçmak, israf etmek

Savuşmak   ⇒     uzaklaşmak

Savuşturmak  ⇒     geciktirmek, uzaklaştırmak

Say  ⇒     emek, iş

Saydam   ⇒     şeffaf

Sayfiye   ⇒     yazlık

Saygı   ⇒     hürmet

Saygı değer   ⇒     sayın, muhterem

Saygın   ⇒     itibarlı, muteber

Saygınlık  ⇒     itibar

Saygısız   ⇒     hürmetsiz, laubali

Sayha   ⇒     çığlık

Sayı   ⇒     adet

Sayılamak   ⇒     istatistik, numaralamak

Sayılı    ⇒     önemli, belirli

Sayın   ⇒     muhterem

Saymamazlık   ⇒     saygısızlık

Sayman  ⇒     muhasebeci, muhasip

Sayrı   ⇒     hasta

Saz   ⇒     çalgı, kopuz

Sazende  ⇒     sazcı

Scanner   ⇒     tarayıcı

Seans   ⇒     oturum

Sebat   ⇒     direnme, direşim

Sebep   ⇒     neden, gerekçe

Sebze   ⇒     zerzevat, yeşillik

Seccade   ⇒     namazlık

Seciye   ⇒     karakter, özyapı

Seçkin   ⇒     güzide

Seçmeli   ⇒     muhayyer

Seda   ⇒     ses, ün

Sedalı   ⇒     sesli, ünlü

Sedatif   ⇒     yatıştırıcı

Sedimantasyon   ⇒     çökelme, tortullaşma

Sedimatolog   ⇒     tortu bilimci

Sedimatoloji   ⇒     tortu bilim

Sedimatolojik   ⇒     tortu bilimsel

Sefa   ⇒     rahatlık, eğlence

Sefalet   ⇒     yoksulluk

Sefaret   ⇒     büyükelçilik, elçilik

Sefer   ⇒     yolculuk, defa, savaş

Seferberlik   ⇒     işbirliği

Seferi   ⇒     yolcu

Sefil   ⇒     yoksul

Sefillik   ⇒     yoksulluk

Sefir   ⇒     büyükelçi, elçi

Segmantasyon   ⇒     kesimleme

Seher   ⇒     tansal

Sehim   ⇒     pay

Sehven   ⇒     yanlışlıkla

Sekans   ⇒     ayrım

Seki   ⇒     set, taraça, teras

Sekreter   ⇒     yazman

Sekreterlik   ⇒     yazmanlık

Sekreterya   ⇒     yazmanlık

Seksiyon   ⇒     bölüm

Sekte   ⇒     durma, durgu

Sektör   ⇒     kesim

Sektörel   ⇒     kesimsel

Sel   ⇒     taşkın, su

Selam   ⇒     esenleme

Selamet   ⇒     esenlik

Selametlemek   ⇒     uğurlamak

Sele   ⇒     sepet

Selef  ⇒     öncel

Self servis   ⇒     seçal

Selim   ⇒     dürüst, doğru, kusursuz

Sem   ⇒     zehir

Sema   ⇒     gökyüzü, gök

Semantik   ⇒     anlam bilgisi, anlamsal

Semaver   ⇒     kaynavuk

Semavi   ⇒     göksel

Sembol   ⇒     simge

Sembolik  ⇒  simgesel

Sembolizm   ⇒     simgecilik

Semen   ⇒     semizlik

Semere   ⇒     meyve, verim, yarar, sonuç

Semih   ⇒     cömert

Sempati   ⇒     sevimlilik, cana yakınlık, sıcaklık

Sempatik   ⇒     cana yakın, sevimli, sıcak

Sempatizan   ⇒     duygudaş, yandaş

Sempozyum   ⇒     bilgi şöleni

Semptom   ⇒     belirti

Semt   ⇒     bölge, yöre

Sendrom  ⇒     belgi, sıkıntı

Sene   ⇒     yıl

Senelik   ⇒     yıllık

Senet  ⇒     belgit

Seng   ⇒     taş

Senkron   ⇒   eşan

Senkronik   ⇒     eşanlı

Senkronizasyon   ⇒       eşleme

Senkronize   ⇒     eşanlı

Senkronizm   ⇒     eşanlılık

Sentaks   ⇒     sözdizimi

Sentaktik   ⇒     sözdizimsel

Sentetik   ⇒     bileşik

Sentez   ⇒     bileşim

Septik   ⇒     kuşkucu

Septisizm   ⇒     kuşkuculuk

Ser   ⇒     baş

Seramik   ⇒     kilişi

Serap   ⇒     yalgın, ılgım

Serbaz   ⇒     korkusuz

Serbest   ⇒     özgür, bağımsız, pinek

Serbestlik   ⇒     bağımsızlık

Serdar   ⇒     başkomutan

Serdengeçti   ⇒     fedai

Seremoni   ⇒     tören

Sergerde   ⇒     elebaşı

Sergilemek   ⇒     teşhir etmek

Sergüzeşt   ⇒     serüven, macera

Serhat   ⇒     sınır boyu

Seri   ⇒     atik, dizi

Serili  ⇒     yayılmış, serilmiş

Serilmek   ⇒     uzanmak, yayılmak

Serin   ⇒     az soğuk

Serinkanlı    ⇒     soğukkanlı

Serinkanlılık   ⇒     soğukkanlılık

Serkeşlik   ⇒     kafa tutma

Sermaye   ⇒     anamal, kapital

Serpilmek   ⇒     gelişip büyümek

Serpuş   ⇒     başlık

Sersem   ⇒     sangı

Sersemlemek   ⇒     sangılamak

Sersemleşmek   ⇒     aptallaşmak

Sersemlik   ⇒     sangılık

Serseri   ⇒     avare, hayta

Serserilik   ⇒     haytalık

Sert   ⇒     katı

Sertifika   ⇒     belge

Serüven   ⇒     macera

Serüvenci   ⇒     maceraperest

Server   ⇒     sunucu

Servet   ⇒     zenginlik, varlık

Servis   ⇒     hizmet

Ses   ⇒     selen, seda

Seslenme   ⇒     hitap

Sesli uyumu   ⇒     ünlü uyumu

Sessiz   ⇒     ünsüz

Sesteş   ⇒     eş sesli

Sevda   ⇒     sevgi

Sevecen   ⇒     şefkatli, müşfik

Sevecenlik   ⇒     şefkat

Sevgi   ⇒     aşk, sevda

Sevgili   ⇒     aziz, canan, yar

Sevi   ⇒     aşk

Sevimli   ⇒     şirin

Sevimsiz   ⇒     antipatik

Sevinç   ⇒     mutluluk

Sevinçli   ⇒     neşeli

Seviye   ⇒     düzey

Seviyeli   ⇒     düzeyli

Seviyesiz   ⇒     düzeysiz, bayağı

Seviyesizlik   ⇒     düzeysizlik

Sevk   ⇒     gönderme, güdüm

Sevkiyat   ⇒     gönderim

Seyahat   ⇒     gezi

Seyahatname  ⇒     gezilik

Seyir   ⇒     yürüyüş, gidiş izleme

Seyirci   ⇒     izleyici

Seyirlik   ⇒     görümlük

Seyran  ⇒     gezinme

Seyrek   ⇒     aralıklı

Seyretmek   ⇒     izlemek

Seyrüsefer   ⇒     gidişgeliş

Seyyah   ⇒     gezgin

Seyyar   ⇒     gezer, gezici

Seyyare   ⇒     gezegen

Sezdirmek   ⇒     hissettirmek

Sezi   ⇒     sezgi

Sezon   ⇒     mevsim, dönem

Show   ⇒     gösteri

Showroom   ⇒     sergi evi

Sıbyan   ⇒     çocuk

Sıcakkanlı   ⇒     sevimli, cana yakın

Sıcaklık   ⇒     hararet

Sıçan   ⇒     fare

Sıfat   ⇒     önad, san

Sıfat- fiil   ⇒     ortaç

Sığınmak   ⇒     iltica etmek

Sıhhat  ⇒     sağlık

Sıhhatli   ⇒     sağlıklı, doğru

Sıhhatsiz   ⇒     sağlıksız, kuşkulu

Sıhhıyeci   ⇒     sağlıkçı

Sıhhi  ⇒     sağlıksal, sağlıklı

Sıhhi tesisat   ⇒     su döşemi

Sıkı   ⇒     dar, cimri

Sıkıcı   ⇒     iç sıkan

Sıkılgan   ⇒     utangaç

Sıkıntı   ⇒     kasvet, müşakkat

Sıklet   ⇒     ağırlık, yük, sıkıntı

Sıla   ⇒     gurbet

Sınamak   ⇒     tecrübe etmek, muayene etmek

Sınav   ⇒     imtihan

Sıngın   ⇒     korkmuş, sinmiş, çekingen, üzgün

Sınıf   ⇒     derslik, dershane

Sınıflamak   ⇒     bölümlemek

Sır   ⇒     giz

Sıra   ⇒     dizi

Sıradan   ⇒     alelade

Sırf   ⇒   yalnız, salt, tamamıyla, büsbütün

Sırılsıklam   ⇒     iyice, adamakıllı, çok ıslak

Sıska   ⇒     cılız

Sıvı   ⇒     mayi, likit

Sıvışmak   ⇒     kaçmak

Sızı   ⇒     ağrı

Sızlanma   ⇒     yakınma, şikayet

Sibernetik   ⇒     güdümbilim

Sicilli   ⇒     sabıkalı

Siftinmek   ⇒     oyalanmak

Siga   ⇒     kip

Sihir   ⇒     büyü

Sihirbaz   ⇒     büyücü

Sihirbazlık   ⇒     büyücülük

Sihirli   ⇒     büyülü

Silah   ⇒     pusat

Silahçı   ⇒     pusatçı

Silahlanmak   ⇒     pusatlanmak

Silahşor    ⇒     savaşçı

Silik   ⇒     sönük, cansız, ruhsuz

Silindir   ⇒      kubur

Silsile   ⇒     sıra, soy sop

Siluet   ⇒     karaltı

Sim    ⇒     gümüş

Sima   ⇒     çehre, bet

Simge   ⇒     sembol, timsal

Simsar   ⇒     komisyoncu, aracı

Simsarlık   ⇒     aracılık

Simsiyah   ⇒     kapkara

Simültan   ⇒     dilmaç

Simültanör   ⇒   dilmaç

Sin   ⇒     kabir, yaş

Sinagog   ⇒     havra

Sindirim   ⇒     hazım

Sine   ⇒     göğüs, bağır

Sinerji   ⇒     görevdeşlik

Singin   ⇒     sıkılgan

Sini   ⇒     tepsi

Sinik   ⇒     sinmiş, pusmuş

Sinir   ⇒     asabiyet

Sinirbilim   ⇒     nevroloji

Sinirlenmek   ⇒     kızmak

Sinirli   ⇒     asabi, huysuz

Sinlik   ⇒     kabristan

Sinonim   ⇒     anlamdaş

Sinyal   ⇒     işaret

Sipariş  ⇒     ısmarlama

Siper   ⇒     korunak, dulda

Sirayet   ⇒     geçme, bulaşma

Siret   ⇒     yaradılış, yaşam öyküsü

Siriderya   ⇒     Seyhun

Sirkülasyon   ⇒     dolaşım

Sirküler   ⇒     genelge

Sirrus  ⇒     saçak bulut

Sisli   ⇒     sislenmiş, bulanık

Sismik   ⇒     depremsel

Sismograf   ⇒     depremölçer

Sismolog   ⇒     deprembilimci

Sismoloji   ⇒     deprembilim

Sismolojik   ⇒     deprem bilimsel

Sismometre   ⇒     depremölçer

Sistem  ⇒     dizge, düzen, ayar, yöntem

Sistematik  ⇒     dizgesel, düzenlice

Sistemli   ⇒     düzenli, dizgeli

Sistik   ⇒     siytoru

Sitabilizatör   ⇒     dengeleyici

Sitadiye   ⇒     uzaklık ölçer

Sitare   ⇒     yıldız

Sitem   ⇒     çıkışma, gücenme

Sitoloji   ⇒     gözebilim

Sittinsene   ⇒     altmış yıl,  yıllar yılı

Sivrilmek   ⇒     yükselmek

Siyah   ⇒     kara

Siyahımsı   ⇒     karamsı

Siyahi   ⇒     zenci

Siyahlık   ⇒     karalık

Siyasal   ⇒     politik, siyasi

Siyaset   ⇒     politika

Skeç   ⇒     oyuncuk

Ski   ⇒     kayak

Skor   ⇒     durum, sonuç, sayı

Skrayper   ⇒     kazaç

Slogan   ⇒     uran, savsöz

Snop   ⇒     züppe

Sofi   ⇒     derviş, gizemselci, mutasavvıf

Sofist   ⇒     bilgiç

Softa   ⇒     bağnaz, yobaz

Softalık   ⇒     bağnazlık

Software   ⇒     yazılım

Soğukkanlı   ⇒     sakin, serinkanlı

Soğukluk   ⇒     dargınlık, meşrubat

Sohbet   ⇒     söyleşi

Soluk   ⇒     nefes

Solonum   ⇒     teneffüs

Solüsyon   ⇒     çözelti

Somurtkan  ⇒     abus

Somurtmak   ⇒     surat asmak

Son   ⇒     nihayet

Sonbahar   ⇒     güz

Sonrasız   ⇒     ebedi

Sonsuz   ⇒     ebedi

Sonsuza dek   ⇒     ebediyen

Sonsuzluk   ⇒     ebediyet

Sonuç   ⇒     netice

Sonuçlandırma   ⇒     neticelendirme

Sopa   ⇒     değnek

Soru   ⇒     sual

Sorumlu   ⇒     mesul

Sorumluluk   ⇒     mesuliyet

Sorun   ⇒     mesele

Soruşturma   ⇒     tahkikat, anket

Sos  ⇒     salça

Sosyal    ⇒     toplumsal

Sosyalist   ⇒     toplumcu

Sosyalizm   ⇒     toplumculuk

Sosyete   ⇒     topluluk

Sosyo   ⇒     toplumsal

Sosyolog   ⇒     toplumbilimci

Sosyoloji   ⇒     toplumbilim

Sosyolojik   ⇒     toplum bilimsel, toplumsal

Soy   ⇒     ırk

Soya çekimi   ⇒     kalıtım

Soydaş   ⇒     hemcins

Soylu   ⇒     asil

Soyluluk  ⇒     asalet

Soysuz   ⇒     cibilliyetsiz

Soyut   ⇒     abstre, mücerret

Sömestr   ⇒     yarıyıl

Sömestri   ⇒     yarıyıl

Sömürü  ⇒     istismar

Sövgü   ⇒     küfür

Söylence   ⇒     efsane

Söylenti   ⇒     rivayet, haber

Söyleşi   ⇒     sohbet

Söylev   ⇒     nutuk

Söz   ⇒     laf

Söz açmak   ⇒     bahsetmek

Sözcük   ⇒     kelime

Sözdizimi  ⇒     sentaks

Sözgelişi   ⇒     mesela

Sözleşme   ⇒     mukavele

Sözlük   ⇒     lügat

Spekülasyon   ⇒     kurgu, vurgun

Spekülatif   ⇒     kurgusal, vurgunsal

Spekülatör   ⇒     kurgucu, vurguncu

Spesifik   ⇒     özgül

Spesiyal   ⇒   özel

Spesiyalite   ⇒     özel yemek

Spiker   ⇒     konuşman

Spikerlik   ⇒     konuşmanlık

Sponsor   ⇒     destekçi

Sponsorluk   ⇒     destekçilik

Spontane   ⇒     anlık, kendiliğinden

Sportmen  ⇒     sporcu

Sprey   ⇒     püskürteç

Stabilizasyon   ⇒     dengeleme

Staj   ⇒     yetişim

Stajyer   ⇒     yetişimci

Stajyerlik   ⇒     yetişimcilik

Stalagmit   ⇒     dikit

Standart   ⇒     ölçün

Stand-by   ⇒     yedek, destek, bekleme

Stand-up   ⇒     sözçatarlık

Star  ⇒     yıldız, ünlü, meşhur

Start   ⇒     çıkış, çıkım, başlangıç

Statik   ⇒     durgun, dengesel, durambilim

Statü   ⇒     tüzük, konum

Step   ⇒     bozkır

Stepne   ⇒     yedek teker

Steretching   ⇒     germe

Steril   ⇒     arınık

Sterilizasyon   ⇒     arıtma

Sterilize   ⇒     arıtılmış

Sticker   ⇒     çıkartma

Stil   ⇒     biçem

Stilist   ⇒     biçemci

Stok   ⇒     yığım

Stoklamak  ⇒     yığımlamak

Stop   ⇒     dur

Stopaj   ⇒     kesinti

Strapless   ⇒     askısız

Stres   ⇒     gerginlik

Strüktür   ⇒     yapı

Strüktürel   ⇒     yapısal

Stüasyon   ⇒     konum

Su  ⇒     ab

Su küre   ⇒     hidrosfer

Sual   ⇒     soru

Subay  ⇒     zabit

Suç   ⇒     kabahat, cürüm

Suçlama   ⇒     itham

Suçlu   ⇒     kabahatli

Suçsuz   ⇒     günahsız

Sudan   ⇒     önemsiz, saçma

Sude   ⇒     sürmüş, sürülmüş

Sufle   ⇒     fısıltı

Suflör   ⇒     fısıltıcı

Sulh   ⇒     barış

Sulta   ⇒     yetke

Sultanlık   ⇒     padişahlık

Sumsuk   ⇒     yumruk

Suni   ⇒     yapay

Sunilik   ⇒     yapaylık

Sunucu  ⇒     takdimci

Sunuş   ⇒    işi sunmak, ön

Supleman  ⇒     ek

Suples   ⇒     esneklik

Sur   ⇒     engel, duvar

Sûr   ⇒     boru

Surat   ⇒     yüz

Suratsız   ⇒     somurtkan, aksi, çirkin

Suret   ⇒     görünüş, kopya, betim, kılık

Suskun   ⇒     ketum

Susma   ⇒     sükut

Susmak  ⇒     sükut etmek

Susta  ⇒     yay

Sustalı   ⇒     yaylı çakı

Sübjektif   ⇒     öznel

Sübut   ⇒     gerçekleşme, kanıtlama

Sübvansiyon   ⇒     destekleme

Sübyan   ⇒     çocuklar

Sühulet   ⇒     kolaylık

Sühunet  ⇒     sıcaklık

Süje   ⇒     konu, özne

Sükûnet   ⇒     durgunluk, dinginlik

Sükût   ⇒     susku, susma

Sülale   ⇒     soy sop

Sülasi   ⇒     üçlü

Sülf   ⇒     kükürt

Sünepe   ⇒     kılıksız, uyuşuk

Süngüç   ⇒     sere

Sürat   ⇒     hız

Süratla   ⇒     hızla

Süratli   ⇒     hızlı

Süre   ⇒     zaman

Sürekli   ⇒     devamlı

Süreyya   ⇒     ülker

Sürgit   ⇒     ilelebet

Sürgün   ⇒     uzaklaştırma, filiz, ishal

Sürmedan   ⇒     sürmelik

Sürmek   ⇒     sevk etmek, uzatmak, götürmek, dökmek, dokunmak, yeşermek

Sürmenaj   ⇒     bitkinlik

Sürrealist   ⇒     gerçeküstücü

Sürrealizm   ⇒     gerçeküstücülük

Sürücü   ⇒     şoför

Sürüm değeri   ⇒     rayiç

Süs   ⇒     şatafat, ziynet

Süslenmiş   ⇒     süslü, bezenmiş

Süslü   ⇒     süslenmiş

Süspansiyon   ⇒     asıltı

Süt beyaz   ⇒     bembeyaz, apak

Sütliman   ⇒     durgun, sakin, gürültüsüz, olaysız

Sütun   ⇒     kolon, direk, duraç

Süvari   ⇒     atlı, eşkinci

Süzgeç   ⇒     filtre, kevgir

Süzgün   ⇒     mahmur, güçsüz, zayıf

Swift   ⇒     hızlı

 

S – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İLGİLİ YAZILAR

Motivasyon
Araştırma
Editör

Motivasyon Teknikleri; Motivasyonunuzu Arttıracak 10 Öneri

Ana Başlıklar;Motivasyon Nedir?Motivasyonunuzu Arttıracak 10 ÖneriÖzetle; Motivasyon nedir? Kaybedilen motivasyon nasıl kazanılır?  Motivasyon teknikleri nelerdir? Motivasyon, psikologların, sosyologların ve her türden bilim insanının onlarca yıldır