Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

R Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

R Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Rab   ⇒     Allah, İlah, Tanrı

Rabbani   ⇒     tanrısal

Rabıt   ⇒     bağ

Rabıta   ⇒     bağlılık, ilgi, bağ

Racon   ⇒     gösteriş

Radde   ⇒     derece, kerte

Radikal   ⇒     kökten, köklü, kesin, köktenci

Radikalizm   ⇒     köktencilik

Radikalist   ⇒     köktenci

Radyasyon   ⇒     ışıma, ışınım

Radyatör   ⇒     petek, ışıtaç, soğutaç

Radyo   ⇒     dinleç

Raf   ⇒     terek

Rafinaj   ⇒     arıtım

Rafine   ⇒     arıtılmış, incelmiş

Rafineri   ⇒     arıtımlık

Rağbet   ⇒     istek, beğeni

Rağmen   ⇒     karşın

Rahat   ⇒     erinç, huzur

Rahatsız   ⇒     tedirgin, keyifsiz, hasta

Rahim   ⇒     acıyan, merhamet eden

Rahmet   ⇒     esirgeme, yarlığama, yağmur

Rahne  ⇒     gedik, yarık

Rahşan   ⇒     parlak

Rakam   ⇒     sayı

Raket   ⇒     tokaç

Rakım   ⇒     yükseltici, kot

Rakkas   ⇒     sarkaç

Raks   ⇒     dans

Rambursman   ⇒     ödeme, geri  ödeme

Rampa   ⇒     yokuş

Randevu   ⇒     buluşma

Randıman   ⇒     verim

Rant   ⇒     getirim, lüp

Rantabilite  ⇒     getirimlilik, verimlilik, kazançlılık

Rantabl   ⇒     getirimli, verimli, kazançlı

Rantçı   ⇒     lüpçü, getirimci

Rantiye   ⇒     lüpçü, getirimci

Rapor   ⇒     bildirge

Raportör   ⇒     bildirgeci

Raptetmek  ⇒     iliştirmek, tutturmak

Raptiye   ⇒     ileç

Rasat   ⇒     gözlem

Rasathane   ⇒     gözlemevi

Rast gele   ⇒     gelişigüzel

Rastlantı   ⇒     tesadüf

Rasyo   ⇒     oran

Rasyonal   ⇒     us, ussal

Rasyonalist   ⇒     usçu

Rasyonalizm   ⇒     usçuluk

Rasyonel   ⇒     akılcı, akli, ussal

Ray   ⇒     demiryol

Rayiç   ⇒     sürüm değeri, geçer, eder

Rayiha   ⇒     koku

Razı olmak   ⇒     rıza göstermek, onamak, uygun bulmak

Reaksiyon   ⇒     tepki, tepkime

Realist   ⇒     gerçekçi

Realite   ⇒     gerçek, gerçeklik

Realizasyon   ⇒     gerçekleştirme, kazanç satışı

Realizm   ⇒     gerçekçilik

Recmetmek   ⇒     taşlamak

Redaksiyon  ⇒     düzeltme, hazırlama

Redakte   ⇒     düzelti

Redaktör   ⇒     düzeltmen

Reddetmek   ⇒     yalanlamak, çürütmek, geri çevirmek

Redüksiyon   ⇒     indirgeme

Redüktör   ⇒     indirgeç

Reel   ⇒     gerçel

Refah   ⇒     bolluk, gönenç

Refakat   ⇒     eşlik

Refakatçı   ⇒     eşlikçi

Referandum  ⇒     halk oylaması, kamu oylaması

Referans   ⇒     tavsiye, tanıtmalık, başvuru, yeterlilik

Refetmek   ⇒     yukarı kaldırmak, ortadan kaldırmak

Refik   ⇒     arkadaş

Refika   ⇒     zevce

Refleks   ⇒     tepke, tepki, yansı

Reflektör   ⇒     yansıtaç

Reform   ⇒     ıslahat, düzeltme

Regülasyon   ⇒     tüzük, yönetmelik

Regülatör   ⇒     düzenleç

Rehabilitasyon   ⇒     iyileştirme

Rehavet   ⇒     uyuşukluk

Rehber   ⇒     kılavuz

Rehberlik   ⇒     kılavuzluk

Rehin   ⇒     tutu

Rehinci   ⇒     tutucu

Reis   ⇒     başkan

Reisicumhur   ⇒     cumhurbaşkanı

Reji   ⇒     yönetim, yönetme

Rejim    ⇒     düzen

Rejisör   ⇒     yönetmen

Rejisörlük   ⇒     yönetmenlik

Rekabet   ⇒     çekişme, yarışma

Reklam  ⇒     tanıtım

Reklamcı   ⇒     tanıtman

Reklamcılık  ⇒     tanıtıcılık

Remiz   ⇒     simge

Rencide   ⇒     incinmiş

Rençber   ⇒     çiftçi, ırgat

Rende   ⇒     yontaç

Rendelemek   ⇒     yontaçlamak

Renin   ⇒     inilti, haykırış

Repertuar   ⇒     dağarcık

Resen  ⇒     doğrudan

Re’sen   ⇒     danışmaksızın, açıklamaksızın

Reseptör   ⇒     almaç

Resesyon   ⇒     durgunluk

Resim   ⇒     bediz

Resimlik   ⇒     albüm

Resmi   ⇒     kamusal

Ressam   ⇒     bedizci

Restoran   ⇒     lokanta

Restorasyon   ⇒     onarım, yenileme

Resul   ⇒     peygamber, elçi, yalvaç

Reşit   ⇒     ergin, yetişkin

Ret   ⇒     çevirme

Retorik  ⇒     söz bilim, söz bilimsel, sözsel

Retrospektif   ⇒     geriye dönük, dünden bugüne

Reva   ⇒     uygun, yaraşır

Revaç   ⇒     sürüm, geçerlik, geçerlilik, değerlilik

Revaçta   ⇒     sürümlü, geçerli

Revalüasyon   ⇒     değer artırma

Revnak   ⇒      parlaklık

Revzen   ⇒     pencere

Rey   ⇒     oy

Rezalet   ⇒     kepazelik, maskaralık

Rezerv   ⇒     kaynak

Rezervasyon   ⇒     ayırtım

Rezerve   ⇒     ayırtımlı

Rezidans   ⇒     konut

Rezil   ⇒     alçak, aşağılık

Rezistans   ⇒     direnç

Rıza   ⇒     istek, izin, olur

Rızk   ⇒     azık

Riayet   ⇒     saygı, ağırlama, uyma

Rica   ⇒     dilek

Rical   ⇒     büyükler

Ricat   ⇒     gerileme, çekilme

Rihlet   ⇒     göç, ölme

Rikkat   ⇒     incelik, yufkalık

Rimel   ⇒     rastık

Rimelli   ⇒     rastıklı

Risalet    ⇒     peygamberlik,  yalvaçlık

Risk   ⇒     riziko, çekince

Ritmik   ⇒     düzenli, tartımlı

Rivayet   ⇒     söylenti

Riya   ⇒     ikiyüzlülük

Riyakar   ⇒     ikiyüzlü

Riyakarlık  ⇒     ikiyüzlülük, yaranma

Riyaset   ⇒     başkanlık

Riyaziye   ⇒     işlembilim

Riziko   ⇒     risk, çekince

Roket   ⇒     füze

Rol   ⇒     görev, gösteriş

Romantik   ⇒     hissi

Rosto   ⇒     dilet

Rostoluk   ⇒     diletlik

Rotasyon   ⇒     döngü

Rozbif   ⇒     dilet

Rölatif   ⇒     bağıntı, bağıl

Rölativite   ⇒     bağıntı

Rölativizm   ⇒     bağıntıcılık

Rölyef   ⇒     kabartma

Rönesans   ⇒     diriliş

Röportaj   ⇒     görüşüm, mülakat, söyleşi

Röprodüksiyon   ⇒     özdeş baskı

Rötar   ⇒     gecikme

Rötuş   ⇒     düzeltme

Ruam   ⇒     sakağı

Rubai   ⇒     dörtlü

Ruh   ⇒     tin

Ruhbilim   ⇒     psikoloji, tinbilim

Ruhi   ⇒     tinsel

Ruhsat   ⇒     izin

Ruhsuz   ⇒     cansız, güçsüz

Ruj   ⇒     dudaklık

Rulo   ⇒     tomar

Rumuz   ⇒     simge

Ruşen   ⇒     parlak

Rutubet   ⇒     nem, terli

Rücu   ⇒     cayma, dönme

Rüçhan   ⇒     üstünlük, öncelik

Rükü   ⇒     öne doğru eğilme, namazda elleri dize dayayıp eğilme

Rüstik   ⇒   köysel

Rüsum   ⇒     vergiler

Rüşt   ⇒     erginlik, yetişkinlik

Rüştiye   ⇒     ortaokul

Rütbe   ⇒     derece, aşama

Rüya   ⇒     düş

Rüzgar   ⇒     yel

R – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu