Türk Dili ve Edebiyatıİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Makale Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Makale Nedir? Özellikleri Nelerdir ?

Bu yazımızda sizler için Makale Nedir? Özellikleri Nelerdir? konusunu derledik, Makale Nedir? Özellikleri Nelerdir? yazımızı uzun ve güzel bir anlatımla sizler için hazırladık. Makale Nedir? Özellikleri Nelerdir? konusunu örnekleriyle birlikte okuyarak Makale Nedir? Özellikleri Nelerdir? konusunu daha iyi anlayacaksınız. Makale Nedir? Özellikleri Nelerdir? sayfamızı arkadaşlarınızla veya sosyal medyada paylaşarak arkadaşlarınızda faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Makale Nedir? Özellikleri Nelerdir ?

Bilim, sanat, kültür, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısına makale denir. Makale, bu özelliğinden dolayı gazetecilikle doğmuş, gazetecilikle birlikte gelişmiş bir yazı türüdür. Bir düşünce yazısıdır makale. Düşünce ise soyuttur. Soyutu somuta dönüştürme, öne sürülen düşünceyi inandırıcı kılma, makale yazarının göz önünde bulundurduğu önemli noktalardan biridir. Bu da büyük ölçüde “tanımlama, benzetme, tanık gösterme, örneklendirme, karşılaştırma” gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanmayı gerektirir.

Makalede amaç, bir konuda bilgi vermek, bir düşünce veya konuya açıklık getirmek, yeni bir görüşü kanıtlarıyla birlikte ileri sürmektir. Öne sürülen düşünceyi kanıtlamak için bilimsel belgelerden, anket sonuçlarından. istatistik verilerinden vb. yararlanılır. Bunun için sağlam, güçlü kanıtlar gösterilmesi gerekir.

Makale Yazarında Olması Gereken Özellikler

» Alanlarda uzmanlaşmış olmalıdır. Makale yazdığı alanla ilgili terimlere hâkim olmalıdır.

» İşlediği konuyu bilimsel bir tutumla anlatmalıdır.

» Savunduğu düşünceyi istatistik, anket, ansiklopedi gibi belgelerden yararlanarak kanıtlayabilmelidir.

» Anlattığı konuyu eksiksiz bir şekilde ortaya koymalıdır.

» Okur kitlesini göz önünde bulundurarak ona göre bir üslup kullanmalıdır.

Makalenin Bölümleri

Makalede öne sürülecek görüş ya da düşünce yazının girişi bölümünde sergilenir. Bu yüzden makalelerde girişin çok ustaca ve özenle biçimlendirilmesi gerekir. Bu bölümde makalede neyin üzerinde durulacağı, ne hakkında söz söyleneceği bir iki paragraf içinde açık seçik ortaya konmalıdır.

Öne sürülen düşüncenin açımlanması, kanıtlanması bölümü, makalenin gövdesini, yani gelişme bölümünü oluşturur. Yazar, bu bölümde düşüncelerini açar, geliştirir. Bunun için de düşünceyi geliştirme yollarına (tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma) sık sık başvurulur. Yazar bunu yaparak okuru söylediklerinin doğruluğuna ve geçerliğine inandırır.

Makalede söylenenlerin bir yargıya bağlandığı bölüm ise sonuç bölümüdür. Genellikle makale yazarları seçtikleri konu üzerinde söylediklerini bu bölümde derleyip toparlar ve bir sonuca bağlar. Düşüncesini kanıtlar.

Makalenin Konusu

Makalelerde sinema, şiir, tiyatro, resim, müzik, dans, mimarlık, yazınsal sorunlar gibi güzel sanatlarla ilgili konular; tıp, doğal ve deneysel bilimler, uygulamalı bilimler gibi bilimsel konular; seçim sistemi, siyasal yapılanma, siyasal partiler, seçimler, siyasal öğreti ve düşünceler gibi siyasi konular ile sağlık, eğitim, spor ve sporun çeşitleri, sosyal doku gibi toplumun değişik kesimlerinden kişileri ilgilendiren konular işlenir.

Makale Türleri

a. Gazete makaleleri: Gazetelerde sosyal, siyasi ve toplumsal sorunlar gibi günlük olaylarla ilgili yayımlanan makalelerdir. Bu tür makalelerde uzmanlık aranmaz. Konu ile ilgili az veya çok bilgisi olan herkes gazetelerde makale yazabilir. Bu makalelerde sade, akıcı, samimi bir dil kullanılır.

“Sığınma evleri, ailenin yerini tutmaz, böyle bir iddiası yoktur. kimseyi suçlu da ilan etmez. Bir kadın şiddete uğramış, sokağa atılmış veya can güvenliğinden mahrum kalmışsa genelde kendisiyle birlikte bu kötülüklere maruz kalmış çocuklarıyla birlikte sığınacak bir yer aradığında kucak açan bir yuvadır.”
Bu metin, bir gazete makalesinden alınmıştır.

b. Dergi makaleleri: Bilimsel konularda nesnel bir anlatımla yazılarak yayımlanan makalelerdir. Bu tür makalelerin konusunu daha çok, bilimsel konular oluşturur. Bu tür makaleleri yazmak için o konuda uzman olmak gerekir. Bu makalelerde daha bilimsel ve terimlerle yüklü nesnel bir anlatım görülür. Dergi makaleleri bir düşünce, bir yenilik ileri sürer ve bunu kanıtlama yoluna gider.

“Anadolu ve Rumeli ağızları hakkında bilgi veren en eski kaynaklardan biri de gramer kitaplarıdır. Bunlar yazı dili gramerleri olmasına rağmen, bir kısmında çeşitli oranlarda Anadolu ve Rumeli ağızlarına dair bilgi ve örneklere rastlanır.”

Bu metin, bir dergi makalesinden alınmıştır.

Makalenin Özellikleri

» Gazete ve dergilerde yayımlanan başlıklı, imzalı yazılardır.

» Bilimsel, toplumsal, sanatsal konuları işlemek için kullanılan bir yazı türüdür.

» Nesnel verilerden yararlanılarak, kişisel yargılardan uzak durularak yazılır.

» Üzerinde durulan konu bilimsel bir yaklaşımla derinlemesine incelenerek terimsel söyleme dayanan nesnel bir anlatımla işlenir.

» Bilgi ve düşünceleri başkalarına aktarmak amaçlandığı için kolay anlaşılır; yalın, pürüzsüz ve sağlam bir dil kullanılır.

» Öğretici, bilgilendirici bir düşünce yazısı olduğu için örneklendirme, tanık gösterme, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır.

Makale Fıkra Farkı

Fıkra gibi makale de gazete ve dergi yazısıdır. Makale, fıkranın belirleyici ve temel niteliklerini taşır. Ancak Kapsam ve konuyu işleyiş yöntemi yönünden makale ile fıkra arasında bazı farklar görülür. Şöyle ki, makale de okurları bilgilendirme, onlara kimi gerçekleri öğretme amacıyla yazılır. Bunu yaparken öne sürülen düşünceyi kanıtlamaya yönelir. Oysa fıkrada kanıtlama amacı ağır basmaz.

Makale; bir anlamda fıkranın geniş oylumlusudur. Ancak makalenin fıkradaki gibi güncel olaylardan kaynaklanma, günü gününe yazılma zorunluluğu yoktur.

Makale yazan yazısını güncel olaylar üzerine temellendirdiği gibi yazısını, güncellikle ilgisi olmayan bir doğruya, bir gerçeğe ya da bilimsel bir veriye de yaslandırabilir. Kestirmeden söylemek gerekirse makale her türlü düşünce, durum, olay ve olguyu konu alabilir. Bütün yazı ve yazınsal yaratılarda olduğu gibi makale için de konu yönünden bir sınır çizilemez. Yazar, dilediği konuyu seçer, onu işleyebilir.

Bu yönden makalelerin anlatımı genellikle fıkra türüne göre daha nesnel, daha bilimseldir.

Makalenin birçok yönden fıkrayla özdeş olduğunu söylemiştik. Burada önemli bir ayrıma da değinelim. Gazetelerde köşesinde fıkra yazarı yazarlar, güncel olaylardan kalkarak hemen her konuda yazı yazmak zorundadır. Öyle ki gazetelerin belirli köşelerinde bu yazarların yazdığı fıkralar yayımlanır. Bunları yazanlar gazetenin çoğu kez kadrolu elemanlarıdır. Aynı durum makale yazan yazarlar için söz konusu değildir.

Makalenin Tarihsel Gelişimi

Makale; matbaa ve gazeteciliğin ortaya çıkışıyla birlikte Batı’da doğup gelişmiş, edebiyatımıza ilk gazetenin yayımlanmasıyla Batı’dan girmiş bir türdür. Türk edebiyatında modern anlamıyla makalenin ilk örnekleri, 1860’tan itibaren Şinasi’nin Agâh Efendi’yle birlikte çıkardığı Tercümân-ı Ahvâl gazetesiyle daha sonra kendi başına yayımladığı Tasvîr-i Efkâr’da yazdığı makalelerdir.

Şinasi’nin yazdığı “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” edebiyatımızdaki ilk makale olarak kabul edilmektedir.

Şinasi makalelerinde siyasî ve toplumsal konuları işlemiştir. Aynı dönemde Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi ve Ahmet Mithat Efendi, siyasî ve edebî içerikli makaleler yazmışlardır.

Daha sonraki dönemlerde, Servet-i Fünun, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Döneminde makale türünde eser verilmiştir. Tanınmış makale yazarları arasında Süleyman Nazif, Ali Kemal, Abdullah Cevdet, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Erol Güngör, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Mehmet Kaplan gibi isimler bulunmaktadır.

Karagöz Oyunlarındaki Tiplerin Kıyafet Tasnifi

Gölge oyununun ortaya çıkışı çeşitli rivayetlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bu rivayetlerin başlıcaları, oyunun Çin’den, Orta Asya’dan, Mısır’dan, geldiği ya da Hititlerden Anadolu’ya miras kaldığı şeklindedir. Bu görüşler birbirinden farklı kaynakları işaret etseler de Karagöz, Osmanlı sosyal ve etnik yapısının kendi özgün koşullarıyla şekillendirdiği bir oyun olagelmiştir. Tabiî tüm bu çeşitlilik İstanbul merkezli bir Osmanlı kültürü üzerine inşa edilmiştir. Nitekim değişik dönemlerde toplum içinde öne çıkan birtakım zümrelere mensup kişiler tipleştirilerek perdeye çıkarılmıştır; Rum, Arnavut, Efe, vb. Bu tipler Osmanlı’nın genişlemesine, zamanla gücünü yitirmesine paralel olarak toplum hayatı içinde sivrilen kişilerin ya da grupların yansımalarıdır. Örneğin Evliya Çelebi’ye göre Tuzsuz Deli Bekir 16. yüzyılda yeniçerilerin İstanbul sokaklarında zorbalığa başlamalarından sonra bu kişileri temsilen oyuna katılmıştır.

Oyun içindeki tipler bazı Zümreleri ya da toplumsal statüleri temsil ederken tavır ve davranışlarının yanında bu özelliklerini giyimleriyle de yansıtırlar. Karagöz Oyunlarındaki tiplerin giyim özellikleri birkaç başlık altında incelenebilir:

1. Dinî-Millî Giyim: Giyim tarih boyunca en önemli milli ögelerden biri olmuştur. Bu bakımdan giyimdeki tercihlere sembolik değerler de yüklenmiştir. Karagöz oyunlarında da bu yönüyle çeşitli uluslardan ve dinlerden tipler perdede canlandırılmıştır.

Osmanlı’da giyim farklı bazı standartlara tâbi tutulmuştur. Her isteyenin istediğini giymesi kanunlarla engellenmiştir. Örneğin 4 Eylül 1577 tarihinde çıkan bir fermana göre gayrimüslimlere, Müslümanlarla aynı kıyafetlerle dolaşamayacakları veya toplum içinde onları Müslümanlardan seviyece üstün gösterecek şekilde giyinemeyecekleri yönünde bazı düzenlemeler vardır. Çeşitli dönemlerde buna benzer düzenlemelere gidilmiştir.

Bir dergide yayımlanan bu makaleden alınan bu metinde yazar. Karagöz oyunlarındaki tiplerin kıyafeti konusunu bilimsel bir tutumla işlemiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı Konularını Görmek İçin Linke Tıklayın

İlginizi Çekebilecek Konuları

2020 TYT Konuları ve Soru Dağılımları

AYT Konuları ve Soru Dağılımları

YKS (TYT-AYT) Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

LGS Türkçe Deneme Çöz

LGS Deneme Sınavı PDF İndir

2020 LGS Konuları ve Soru Dağılımları (MEB)

» LGS Puan Hesaplama

TYT Deneme PDF İndir

AYT Deneme Sınavları PDF İndir

Töder Türkiye Geneli (TYT-AYT) Denemeleri PDF

Takdir Teşekkür Hesaplama

Puan Hesaplamaları

2019 Bursluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

9-10-11. Sınıflar Bursluluk Sınavı Soruları 2019

Güncel Yazılı Soruları ve Cevapları

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu