Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

M Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

M Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Maalesef    ⇒     yazık ki

Maarif    ⇒     eğitim

Maaş   ⇒     aylık

Maazallah   ⇒     tanırı   korusun

Mabet   ⇒     tapınak

Mabut   ⇒     tapıncak

Macera   ⇒     serüven

Maceralı   ⇒     serüvenli

Maceraperest   ⇒     serüvenci

Macerasız   ⇒     serüvensiz

Madam   ⇒     hanım

Madde   ⇒     cisim, unsur, özdek, öğe

Maddeci   ⇒     özdekçi

Maddi   ⇒     özdeksel

Madrabaz   ⇒     dolandırıcı

Mafsal   ⇒     eklem, boğum

Mağara   ⇒     oyuntu, in

Mağaza   ⇒     satım evi

Mağdur   ⇒     kıygın

Mağfiret   ⇒     bağışlama

Mağlubiyet   ⇒     yenilgi

Mağlup   ⇒     yenik

Mağrur   ⇒     övünçlü

Mahal   ⇒     yer, yöre

Mahalli  ⇒     yerel, yöresel

Maharet   ⇒     beceriklilik, ustalık

Mahcubiyet   ⇒     utangaçlık, utanma

Mahcup     ⇒     utangaç

Mahcur    ⇒     kısıtlanmış

Mahdum   ⇒     oğul

Mahdut   ⇒     sınırlı

Mahfaza   ⇒     korunak

Mahfuz   ⇒     saklı, korunaklı

Mahir   ⇒     becerikli, usta

Mahiyet   ⇒     nitelik

Mahkeme   ⇒     yargı konağı

Mahlas   ⇒     seçme ad

Mahluk   ⇒     yaratık

Mahmur   ⇒     uyuşuk, baygın

Mahmurluk   ⇒     sersemlik, süzgünlük, uyuşukluk

Mahpus   ⇒     hapsedilmiş, tutuklu

Mahpushane   ⇒     cezaevi, tutukevi

Mahrek   ⇒     yörünge

Mahrem   ⇒     gizli

Mahrum   ⇒     yoksun

Mahrumiyet   ⇒     yoksunluk

Mahsuben   ⇒     hesabına

Mahsul   ⇒     ürün

Mahsulat   ⇒     ürünler

Mahsur   ⇒     kuşatılmış, çevrilmiş, sarılmış

Mahsus   ⇒     özellikle, bilhassa, özgü

Mahv   ⇒     yıkım, yok olma

Mahvetmek   ⇒     yok etmek

Mahvolmak   ⇒     yok olmak, bozulmak

Mahzun   ⇒    üzgün

Mahzur   ⇒     sakınca, engel

Mahzurlu   ⇒     sakıncalı

Mai   ⇒     mavi

Maişet   ⇒     geçimlik, dirlik

Majüskül   ⇒     genil imce

Makam   ⇒     orun, ölçü

Makaslama   ⇒     kesme, kısaltma

Makber   ⇒     mezar, sin

Makbul   ⇒     beğenilen, geçer, geçerli

Makbuz    ⇒     alındı

Maket   ⇒     örnek, taslak

Maketçi   ⇒     yapı taslakçı

Makrama   ⇒     peçete

Maksat   ⇒     amaç

Maksatlı    ⇒     amaçlı

Maksi   ⇒     uzun

Maksimum   ⇒     azami

Makta   ⇒     kesit

Maktul   ⇒    öldürülmüş

Makul   ⇒     mantıklı, ussal, uygun

Makule   ⇒     takım

Makûs    ⇒     ters

Mal   ⇒     meta

Malarya   ⇒     sıtma

Malik   ⇒     iye, yetkin

Malikane   ⇒     köşk

Malul   ⇒     sökel, engelli

Malûl   ⇒     sakat

Malulen   ⇒     sökellikten

Malum   ⇒     belli, bildik, bilinen

Malumat   ⇒     bilgi, sorak

Malzeme   ⇒     gereç

Mamul   ⇒     yapılmış, işlenmiş, ürün

Mamulat   ⇒     ürünler

Mamur   ⇒     bayındır

Mana   ⇒     anlam

Manalı   ⇒     anlamlı

Manasız   ⇒     anlamsız

Manca   ⇒     yiyinti

Mancana   ⇒     fıçı

Manen   ⇒     ruhça, duyguca, gönülce

Manevi   ⇒     tinsel, ruhsal

Maneviyat   ⇒     özgüç

Mangal   ⇒     közlük

Mani   ⇒     önleyici, engel

Mânia   ⇒     engel

Manidar   ⇒     anlamlı

Manifesto   ⇒     bildiri, bildirge

Manikür   ⇒     el bakımı

Manivela   ⇒     yükselteç

Manşet   ⇒     başlık, kolluk

Mantalite   ⇒     anlayış

Mantık   ⇒     us bilim

Manüskri    ⇒     el yazması

Manzara   ⇒     görünüm

Manzum  ⇒     nazım

Manzume   ⇒     koşuk, dizge

Maraz    ⇒     hastalık

Marazi   ⇒     sayrılıksal

Marifet   ⇒     yetenek, kabiliyet, maharet, ustalık, hüner, yetenek

Marj   ⇒     pay

Marjinal   ⇒     uç, son birim

Markaj   ⇒     gölgeleme, adam tutma

Maruf   ⇒     bilinen

Maruzat   ⇒     diyecek

Masaj   ⇒     ovum

Masat   ⇒     bileği

Masif   ⇒     som, çıta

Maskara   ⇒     eğlendirici, soytarı, rastık

Maskaralık   ⇒     soytarılık

Maslahat   ⇒     iş

Maslahatgüzar   ⇒     işgüder

Masör   ⇒     ovman

Masraf   ⇒     gider

Masraflı   ⇒     pahalı

Mastar   ⇒     adeylem

Masum   ⇒     suçsuz, günahsız

Masumiyet   ⇒     suçsuzluk

Masuniyet   ⇒     dokunulmazlık

Maşrık   ⇒     doğru

Maşuk   ⇒     sevgili

Mat   ⇒     donuk, soluk

Matador   ⇒     boğa güreşçisi

Matbaa    ⇒    basımevi

Matbaacı   ⇒     basımcı

Matbu   ⇒     basılı

Matbuat   ⇒     basın

Matem   ⇒     yas

Matematik   ⇒     işlembilim

Materyal   ⇒     gereç, özdek, öğe

Materyalizm   ⇒     özdekçilik

Matis   ⇒     esrik

Matkap   ⇒     delgi

Matlaşmak   ⇒     soluklaşmak

Matmazel   ⇒     bayan

Matrak   ⇒     alay, eğlence, değnek

Matriarkal   ⇒     anaerkil

Matuf   ⇒     yönelik

Mavera   ⇒     öte

Mavi   ⇒     gökçe

Mavimtırak   ⇒     mavimsi

Mayasıl   ⇒     egzama

Mayhoş   ⇒     ekşimsi

Mayi   ⇒     sıvı

Mazbata   ⇒     tutanak

Mazbut   ⇒     düzenli, derli toplu

Mazeret   ⇒     özür, gerekçe

Mazhar   ⇒     ergin

Mazhariyet   ⇒         erginlik

Mazi   ⇒     geçmiş

Mazlum   ⇒     ezgin

Mazmun   ⇒     kavram

Mazur   ⇒     mazeretli

Meal   ⇒     anlam

Mealen   ⇒     anlamca

Meblağ   ⇒     tutar

Mebus   ⇒     milletvekili

Mebusluk   ⇒     milletvekiliği

Mecal   ⇒     güç, derman, takat

Mecaz   ⇒     değişmece

Mecbur   ⇒     zorunlu

Mecburen   ⇒     zorunlukla

Mecburi   ⇒     zorunlu

Meclis   ⇒     kamutay

Mecmua   ⇒     dergi

Mecnun   ⇒     deli, çılgın

Mecra   ⇒     akak

Meczup   ⇒     deli

Meçhul   ⇒     bilinmeyen, belirsiz

Med   ⇒     uzatma

Medar   ⇒     dönence

Meddah   ⇒     sözçatar

Medeni   ⇒     uygar

Medenilik   ⇒     uygarlık

Medeniyet   ⇒     uygarlık

Medet   ⇒     imdat, yardım

Meditasyon   ⇒     düşünüm

Medüz   ⇒     denizanası

Medyum    ⇒     kahin

Mefhum   ⇒     kavram

Mefkure   ⇒     ülkü

Mefruşat   ⇒     döşeme, döşemelik

Meftun   ⇒     tutkun

Meftuniyet   ⇒     tutkunluk

Meğer   ⇒     halbuki, oysa

Mehil   ⇒     vade, mühlet

Mehtap   ⇒     ay ışığı

Mekan   ⇒     yerlek, yer

Mekanizma   ⇒     düzenek

Mekruh   ⇒     iğrenç

Mektep   ⇒     okul

Mektepli  ⇒     okullu

Mektup   ⇒     name

Melankoli   ⇒     karasevda

Meleke  ⇒     yeti

Melez   ⇒     kırma, karma

Melodi   ⇒     ezgi

Melodik   ⇒     ezgisel

Melun   ⇒     kargışlı

Melül   ⇒     üzgün, bezgin

Memat   ⇒     ölüm

Memba   ⇒     kaynak, pınar

Memleket   ⇒     diyar, ülke

Memluk   ⇒     kölemen, köle

Memnu   ⇒     yasak, yasaklanmış

Memnun   ⇒     hoşnut

Memnuniyet   ⇒     kıvanç, mutluluk

Memur   ⇒     görevli, emekçi

Memuriyet   ⇒     emekçilik, memurluk

Memurluk   ⇒     emekçilik

Menba   ⇒     pınar, kaynak

Mendebur   ⇒     pis, sümsük, sünepe

Mendirek   ⇒     dalgakıran

Menetmek   ⇒     yasaklamak

Meneviş   ⇒     hare

Menfaat   ⇒     çıkar

Menfi   ⇒     olumsuz

Menfur   ⇒     iğrenç, tiksindirici

Mengene   ⇒     sıkaç

Menhus   ⇒     uğursuz

Meni   ⇒     ersuyu

Menkul   ⇒     taşınır

Mensubiyet   ⇒     ilişkinlik, üyelik

Mensucat   ⇒     dokumacılık, dokumalar

Mensup   ⇒     üye

Menşe   ⇒     köken

Mera   ⇒     otlak

Merak   ⇒     kaygı, tasa

Meraklanmak   ⇒     kaygılanmak, tasalanmak, üzülmek

Meram   ⇒     maksat, erek, istem

Merasim   ⇒     tören

Mercii  ⇒     orun

Merdiven   ⇒     basıncak

Merhale   ⇒     aşama, evre

Merhamet   ⇒     acıma

Merhametli   ⇒     acıması olan, acıyan

Merhametsiz   ⇒     acımasız, gaddar

Merhum   ⇒     rahmetli

Meridyen   ⇒     boylam

Merkep   ⇒     eşek

Merkez   ⇒     özek, içre

Merkeziyet   ⇒     merkezcilik, özeklik

Mermi   ⇒     kurşun

Mersi  ⇒     sağ ol, teşekkür

Mersiye   ⇒     ağıt, sagu

Mert   ⇒     yiğit, sözünün eri

Mertçe   ⇒     yiğitçe

Mertebe   ⇒     aşama, basamak

Mertlik   ⇒     yiğitlik

Mesafe   ⇒     ara, uzaklık

Mesai   ⇒     çalışma

Mesaj   ⇒     haber, ileti

Mesane   ⇒     siytoru

Mesela   ⇒     örneğin, sözgelimi

Mesele   ⇒     sorun, konu

Mesih   ⇒     İsa Peygamber

Mesire   ⇒     gezintilik

Mesken   ⇒     konut, ev

Meslek   ⇒     iş, uğraşı

Mesnet   ⇒     dayanak

Mesul   ⇒     sorumlu

Mesuliyet   ⇒     sorumluluk

Mesut   ⇒     mutlu

Meşakkat   ⇒     güçlük, sıkıntı, zorluk

Meşgale   ⇒     uğraş, iş güç

Meşhur   ⇒     ünlü

Meşru   ⇒     yasal, kanunlu, törel

Meşrubat   ⇒     içecek(ler)

Meşruhat   ⇒     açıklamalar

Meta  ⇒     mal

Metafizik   ⇒     doğaötesi

Metafor   ⇒     uçlam, eğretileme

Metamorfizm   ⇒     başkalaşma

Metamorfoz   ⇒     başkalaşım

Metanet   ⇒     dayanık

Metanetli   ⇒     dayanıklı

Metanetsiz   ⇒     dayanıksız

Metapsişik    ⇒     tinötesi

Metazori   ⇒     zorla

Metelik   ⇒     zırnık

Meteliksiz   ⇒     züğürt

Meteor   ⇒     ağma

Meteorit   ⇒     göktaşı

Methetmek   ⇒     övmek

Methiye   ⇒     övgü

Metin   ⇒     sağlam, dayanıklı

Metis   ⇒     kırma, azma

Metod   ⇒     yöntem

Metodik   ⇒     yöntemsel

Metodlu   ⇒     yöntemli

Metodsuz   ⇒     yöntemsiz

Metot   ⇒     yöntem

Metronom   ⇒     sarkaç

Metropol   ⇒     anakent

Mevcudiyet   ⇒     varlık

Mevcut   ⇒     var

Mevduat   ⇒     yatırım

Mevki   ⇒     konum, orun

Mevkuf   ⇒     tutuklu

Mevla   ⇒     Tanrı

Mevlüt   ⇒     doğum

Mevsim   ⇒     sürem

Mevsimlik   ⇒     süremlik

Mevta   ⇒     ölü

Mevzu   ⇒     konu

Mevzuat   ⇒     konular

Mey   ⇒     içki

Meydan   ⇒     alan

Meydanlık   ⇒     açıklık

Meyhane   ⇒     içkilik

Meyil   ⇒     eğim, akıntı, özlem

Meyletmek   ⇒     yönelmek

Meymenet   ⇒     uğur

Meyyal   ⇒     eğilgen, eğilim

Mezar   ⇒     kabir, gömüt, sin

Mezarcı   ⇒     gömütçü, sinci

Mezarlık   ⇒     gömütlük, sinlik

Mezat   ⇒     açık artırma

Mezbaha   ⇒     kesimevi

Mezbele   ⇒     süprüntülük

Meze   ⇒     çerez, kuruyemiş

Mezeci   ⇒     çerezci

Mezelik   ⇒     çerezlik

Meziyet   ⇒     nitelik, üstünlük, özellik

Mezoderm   ⇒     ortaderi

Mezraa  ⇒     haymana

Mezun   ⇒     bitirmiş, izinli, yetkili

Mıh   ⇒     çivi

Mıntaka   ⇒     bölge

Mıntıka   ⇒     bölge

Mısra   ⇒     dize

Mızrak   ⇒     kargı

Mızraklama   ⇒     kargılama

Mızraklı   ⇒     kargılı

Mızraksız   ⇒     kargışız

Mızrap   ⇒     çalgıç, tezene

Miad   ⇒     süre

Mide   ⇒     kursak

Miğfer   ⇒     tulga

Mihenk   taşı   ⇒     denektaşı

Mihman   ⇒     konuk

Mihmandar   ⇒     konukçu

Mihnet   ⇒     sıkıntı, üzüntülü

Mihrak   ⇒     odak

Mihver   ⇒     eksen

Mikro   ⇒     mini

Mikser   ⇒     çırpıcı

Miktar   ⇒     nicelik, ölçü, oran

Mikyas   ⇒     ölçek, ölçü

Milenyum   ⇒     binyıl

Militan   ⇒     savaşkan

Militanlık   ⇒     savaşkanlık

Militarist  ⇒     süerselci

Militarizm   ⇒     süerselcilik

Millet   ⇒     ulus

Milletlerarası   ⇒     uluslararası

Milletvekili   ⇒     mebus, saylav

Milli   ⇒     ulusal

Milliyet   ⇒     ulusallık

Milliyetçi   ⇒     ulusçu

Milliyetçilik   ⇒     ulusçuluk

Mineral   ⇒     bileşik

Mineralog   ⇒    bileşikbilimci

Mineraloji   ⇒     bileşikbilim

Mineralojik   ⇒     bileşikbilimsel

Mini   ⇒     küçük

Minimini   ⇒     küçücük

Minimum   ⇒     asgari, en az, azra

Minkab   ⇒     burgu

Minkale   ⇒     iletki

Mintan   ⇒     gömlek

Minyon   ⇒     ince, zarif, küçük, sevimli, küçümen

Mir   ⇒     bey, başkan

Mira   ⇒     lata

Miras   ⇒     kalıt

Mirasçı   ⇒     varis, kalıtçı

Mirasyedi   ⇒     kalıtçı

Mirim  ⇒     beyim

Misafir   ⇒     konuk

Misafirhane   ⇒     konukevi

Misafirperver   ⇒     konuksever

Misal   ⇒     örnek

Misli   ⇒     kat, eş

Misket   ⇒     gülle

Miskin  ⇒     uyuşuk, mıymıntı

Miskinlik   ⇒     mıymıntılık

Misli   ⇒     katı

Mistik   ⇒     gizemsel, gizemselci

Mistisizm    ⇒     gizemselcilik

Misyon   ⇒     görev

Mit   ⇒     söylence

Miting   ⇒     toplantı, gösteri

Mitoloji   ⇒     söylencebilim

Mitos   ⇒     söylence

Mitoz   ⇒     eşeyli

Mitralyöz   ⇒     makineli

Mizaç   ⇒     huy, yaradılış

Mizah   ⇒     gülmece

Mizahçı  ⇒     gülmece yazarı

Mizahi   ⇒     güldürücü

Modern   ⇒     çağdaş, çağcıl, uygar

Modernist   ⇒     yenilikçi

Modernizasyon   ⇒     yenileme, çağcıllaşma

Modernlik   ⇒     çağdaşlık

Modülasyon   ⇒     değişim

Moksa   ⇒     yakı

Molas   ⇒     kumtaşı

Monist   ⇒     tekçi

Monizm   ⇒     tekçilik

Monogami   ⇒     tekeşlilik

Monopol   ⇒     tekel

Monoton   ⇒     tekdüze, yeknesak, sıradan

Monotonluk   ⇒     tekdüzelik, sıradanlık

Montaj   ⇒     kurma, kurgu

Moral   ⇒     özgüç

Moren   ⇒     taşlaşma

Morfem   ⇒     yapıbirim

Morfoloji   ⇒     yapıbilim

Morfolojik   ⇒     yapıbilimsel

Moruk   ⇒     yaşlı

Moryana   ⇒     tarakotu

Mostra   ⇒     örnek, örneklik

Mostre   ⇒     pırlak

Motif   ⇒     örge

Motifli   ⇒     örgeli

Motifsiz   ⇒     örgesiz

Motivasyon   ⇒     güdülenme, isteklenme

Motor   ⇒     traktör

Motto   ⇒     ilkesöz

Mouse   ⇒     keme

Möble   ⇒     mobilya

Mösyö   ⇒     bey

Muaf   ⇒     bağışık

Muafiyet   ⇒     bağışıklık

Muaflık   ⇒     bağışıklık

Muallim   ⇒     öğretmen

Muallime   ⇒     bilimci, öğretmen

Muallimlik   ⇒     öğretmenlik, bilimcilik

Muamelat   ⇒     işlemler, davranışlar

Muamele   ⇒     işlem, davranış

Muamma   ⇒     belirsizlik

Muanid   ⇒     diretken

Muasır   ⇒     çağdaş

Muavin   ⇒     yardımcı

Muayyen   ⇒     belirli

Muazzam   ⇒     koskoca, görkemli

Muazzez   ⇒     sevgili

Mucit   ⇒     kılgıcı

Mucitlik   ⇒     kılgıcılık

Mucize   ⇒     tansık

Mucizevi   ⇒     tanıksal

Mücrim   ⇒     suçlu

Mudi   ⇒     yatırımcı

Mufassal   ⇒     ayrıntılı

Mugalata   ⇒     yanıltmaca

Mugayir   ⇒     aykırı

Muğlak   ⇒     anlaşılmaz, çapraşık

Muhabbet   ⇒     sevgi, yarenlik, söyleşi

Muhaberat   ⇒     salıklaşma(lar)

Muhabere   ⇒     haberleşme, salıklaşma

Muhabir   ⇒     salıkman

Muhabirlik   ⇒     salıkmanlık

Muhaceret   ⇒     göç

Muhacir   ⇒     göçmen

Muhafaza   ⇒     saklama, koruma

Muhafazakar   ⇒     bağnaz

Muhafazakarlık   ⇒     tutuculuk, bağnazlık

Muhafız   ⇒     koruyucu

Muhafızlık   ⇒     koruyuculuk

Muhakeme   ⇒     yargılama

Muhakkak   ⇒     kesinlikle

Muharebe   ⇒     cenk, savaş, harp, çatışma

Muharip   ⇒     savaşçı

Muhariplik   ⇒     savaşçılık

Muharrer   ⇒     yazılı

Muharrir   ⇒     yazar

Muharrirlik   ⇒     yazarlık

Muhasara   ⇒     kuşatma

Muhasebe   ⇒     saymanlık

Muhasebeci   ⇒     sayman

Muhasip   ⇒     sayman

Muhavere   ⇒     konuşma

Muhayyile   ⇒     düşlem, imgelem

Muhit   ⇒     çevre, ortam

Muhkem   ⇒     berk

Muhrip   ⇒     savaş gemisi

Muhtaç   ⇒     gereksinimci

Muhtariyet   ⇒     özerklik

Muhtarlık  ⇒     yörebaşkanlığı

Muhtelif   ⇒     çeşitli

Muhtemel   ⇒     umulur, beklenir, olası

Muhtemelen   ⇒     olasıca

Muhterem  ⇒     saygıdeğer

Muhteşem   ⇒     görkemli

Muhteva   ⇒     içerik, kapsam

Muhtıra   ⇒     anımsatma, uyarma

Mujik   ⇒     köylü

Mukabele   ⇒     karşılık

Mukabil   ⇒     karşı, karşılık

Mukadder   ⇒     kaçınılmaz

Mukadderat   ⇒     yazgı, talih, alın yazısı

Mukaddes   ⇒     kutsal

Mukaddesat  ⇒     kutsallıklar

Mukaddime   ⇒     önsöz

Mukallit   ⇒     yansıcı

Mukavele   ⇒     sözleşme

Mukavemet  ⇒     direnç, dayanak, dayanma

Mukayese   ⇒     karşılaştırma

Muktebes   ⇒     alıntılanmış

Muktedir   ⇒     erkli, iktidarlı

Multimedya   ⇒     çokluortam

Munis   ⇒     uysal, sevimli

Muntazam   ⇒     düzgün

Muntazım  ⇒     düzenli, düzgün

Murabba   ⇒     dördül, dörtgen

Murahhas   ⇒     delege

Murakabe   ⇒     denetleme, denet

Murakıp   ⇒     denetçi

Murat   ⇒     istek, dilek

Murdar   ⇒     pis

Musibet   ⇒     felaket, uğursuz

Muştu   ⇒     müjde

Muta   ⇒     veri

Mutaassıp   ⇒     bağnaz, yobaz

Mutabakat   ⇒     uyum, özdeşlik, anlaşma

Mutabık   ⇒     uygun, uyumlu, özdeş

Mutasyon   ⇒     değişim, dönüşüm

Mutat   ⇒     alışılmış

Muteber    ⇒     saygın, güvenilir, geçerli

Mutedil    ⇒     ılımlı

Mutlak   ⇒     salt, saltık

Mutlaka   ⇒     kesinlikle, kuşkusuz, yüzdeyüz

Mutlakiyet   ⇒     saltçılık

Mutlu   ⇒     mesut

Mutluluk   ⇒     saadet

Muvaffak   ⇒     başarılı

Muvaffakiyet   ⇒     başarı

Muvafık   ⇒     uygun

Muvakkat   ⇒     geçici, örel

Muvazene   ⇒     denge

Muvazeneli   ⇒     dengeli

Muvazenesiz   ⇒     dengesiz

Muvazzaf   ⇒     görevli

Muzaffer   ⇒     yengici

Muzafferiyet   ⇒     zafer, yengi

Muzır   ⇒     zararlı, yaramaz

Muzip   ⇒     takılgan, şakacı

Muzipleşmek   ⇒     takılganlaşmak

Muziplik   ⇒     takılganlık

Mübadele   ⇒     değişme, değişim

Mübalağa   ⇒     abartma, abartı

Mübarek   ⇒     kutlu, verimli

Mücadele   ⇒     savaşım, uğraş

Mücahit   ⇒     din savaşçısı

Mücavir   ⇒     komşu

Mücbir   ⇒     zorlayıcı

Mücehhez   ⇒     donanımlı

Mücella   ⇒     parlak

Mücellit   ⇒     ciltçi

Mücerret   ⇒     soyut

Müdafaa   ⇒     savunma

Müdafi   ⇒     savunucu

Müdahale   ⇒     karışma

Müdana   ⇒     minnet

Müdavim   ⇒     gedikli, sürekçi

Müddet   ⇒     süre

Müddetli   ⇒     süreli

Müddetsiz   ⇒     süresiz

Müderris   ⇒     öğretmen

Müdire   ⇒     yönetici

Müdür   ⇒     yönetimci

Müdüriyet   ⇒     müdürlük, yönetimlik

Müebbet   ⇒     sonsuz

Müellif   ⇒     yazar

Müennes   ⇒     dişil

Müesses   ⇒     kurulu

Müessese   ⇒     kuruluş, işletme

Müessif   ⇒     üzücü

Müessis   ⇒     kurucu

Müeyyide   ⇒     yaptırım

Müfessir   ⇒     yorumcu, açıklamacı

Müfettiş   ⇒     denetmen

Müflis   ⇒     batkın

Müfredat   ⇒     yönerge

Müfret   ⇒     tek, bireysel

Müfrid   ⇒     aşın

Mühim   ⇒     önemli

Mühimmat   ⇒     savaş gereçleri

Mühimsemek   ⇒     önemsemek

Mühlet   ⇒     vade, önel

Mühür   ⇒     damga

Mühürcü   ⇒     damgacı

Mühürdar   ⇒     damgacı

Mühürlü   ⇒     damgalı

Mühürsüz  ⇒     damgasız

Müjde   ⇒     muştu

Müjdeci   ⇒     muştucu

Müjdeli   ⇒     muştulu

Müjdelik   ⇒     muştuluk

Müjdesiz   ⇒     muştusuz

Mükafat   ⇒     ödül

Mükaleme   ⇒     konuşma

Mükellefiyet   ⇒     yükümlülük

Mükemmel   ⇒     eksiksiz, ideal

Mükerrer   ⇒     yinel

Müktesebat   ⇒     kazanımlar

Mülahaza  ⇒     irdeleme, görüş

Mülakat   ⇒     görüşme, söyleşi

Mülayim   ⇒     uysal, yumuşak

Mülazım   ⇒     teğmen

Mülemma   ⇒     alaca, karma

Mülkiyet   ⇒     iyelik

Mülteci   ⇒     sığınmacı

Mümbit   ⇒     bitek, verimli

Mümessil   ⇒     temsilci

Mümin   ⇒     inanan, inançlı

Mümkün   ⇒     olası, olanaklı, olabilir

Mümtaz   ⇒     seçkin, ayrıcalıklı

Münacat   ⇒     yakarış

Münafık   ⇒     sinsi

Münafıklık   ⇒     sinsilik

Münakaşa   ⇒     tartışma, atışma, çekişme

Münasebet   ⇒     ilişki, bağıntı

Münasebetsiz   ⇒     saygısız

Münasebetsizlik   ⇒     saygısızlık

Münasip   ⇒     uygun, yerinde

Münazara   ⇒     tartışma

Müneccim   ⇒     yıldızbilimci, gökbilimci

Münekkit   ⇒     eleştirmen

Münekkitlik   ⇒     eleştirmenlik

Münevver   ⇒     aydın

Münferit   ⇒     tek, ayrı, tekil, bireysel, yalnız

Münhal   ⇒     açık

Münharif   ⇒     çarpık

Münhasıran   ⇒     yalnız

Münkir   ⇒     yoksayımcı

Müphem   ⇒     belirsiz

Müphemiyet   ⇒     belirsizlik

Müptela   ⇒     düşkün, bağımlı, tutkun

Müracaat   ⇒     başvuru

Mürebbi   ⇒     eğitmen, dadı

Mürebbilik   ⇒     eğitmenlik, dadılık

Mürebbiye   ⇒     eğitmen, dadı

Müreffeh   ⇒     gönençli

Mürettebat   ⇒     tayfa, çalışman

Mürettep   ⇒     düzenli

Mürettip    ⇒     dizici, dizgici, dizmen

Mürettiphane   ⇒     dizgiyeri

Mürettiplik   ⇒     dizmenlik

Mürşit   ⇒     kılavuz

Mürteci   ⇒     gerici

Müsaade   ⇒     izin

Müsabaka   ⇒     yarışma

Müsabık   ⇒     yarışmacı, karşılaşmacı

Müsadere   ⇒     elkoyma

Müsait   ⇒     uygun, elverişli

Müsamaha   ⇒     hoşgörü

Müsamahakar   ⇒     hoşgörülü

Müsavat   ⇒     eşitlik

Müsavi   ⇒     denk, eşit

Müsebbip   ⇒     nedenci, sorumlu

Müsekkin   ⇒     yatıştırıcı

Müselles   ⇒     üçgen

Müselsel   ⇒     ardışık

Müsennem   ⇒     tümsek

Müslim   ⇒     Müslüman

Müspet   ⇒     olumlu

Müsrif   ⇒     savurgan

Müsriflik   ⇒     savurganlık

Müstacel   ⇒     ivedi

Müstacelen   ⇒     ivedilikle

Müstaceliyet   ⇒     ivedilik

Müstahak  ⇒     yaraşır

Müstahsil   ⇒     üretici

Müstakbel   ⇒     gelecekteki

Müstakil  ⇒     bağımsız, ayrı, ayrık

Müstehcen   ⇒     edepsizce

Müstehlik   ⇒     tüketici

Müstehzi   ⇒     alaycı

Müstemleke   ⇒     sömürge

Müstenkif   ⇒     çekinser

Müstesna   ⇒     ayrıcalı

Müsteşar   ⇒     bakan yardımcısı

Müsteşarlık   ⇒     bakan yardımcılığı

Müsteşrik   ⇒     doğubilimci

Müstevli   ⇒     yayılıcı, yayılgan

Müsvedde   ⇒     karalama, taslak

Müsveddelik   ⇒     karalamalık

Müşahhas   ⇒     somut

Müşahit   ⇒     gözlemci

Müşavir   ⇒     danışman

Müşavirlik   ⇒     danışmanlık

Müşfik   ⇒     sevecen

Müşkil   ⇒     güçlük, zorluk, zor, çetin

Müşkül   ⇒     güç, engel

Müşkülat   ⇒     çetinlik

Müşkülpesent   ⇒     titiz

Müştak   ⇒     türev

Müşteki   ⇒     yakınmacı

Müştemilat   ⇒     eklentiler

Müşterek   ⇒     ortak, ortaklaşa

Müştereken   ⇒     ortaklaşa

Müşteri   ⇒     alıcı, alımcı

Mütalaa   ⇒     değerlendirme, görüş

Mütareke   ⇒     ateşkes

Müteaddit   ⇒     birçok

Müteahhit   ⇒     bağıtçı

Müteahhitlik   ⇒     bağıtçılık

Müteakiben   ⇒     ardından

Müteakip   ⇒     ardıl

Mütebessim   ⇒     güleç

Mütecaviz   ⇒     saldırgan

Mütedeyyin   ⇒     dinselci

Müteessir   ⇒     etkilenmiş, üzülmüş

Mütefekkir   ⇒     düşünür

Mütehammil   ⇒     dayanımlı

Mütehassıs   ⇒     uzman

Mütehassıslık   ⇒     uzmanlık

Mütekabil   ⇒     karşı

Mütekabiliyet   ⇒     karşılık

Mütekârip   ⇒     yakınsak

Mütekasif   ⇒     koyulaşmış, yoğunlaşmış

Mütekasil   ⇒     üşengeç

Mütemadiyen   ⇒     sürekli, aralıksız

Mütemayil   ⇒     eğilimli

Mütenahi   ⇒     sonlanma

Mütenasip   ⇒     orantılı, uyumlu

Müteradif   ⇒     anlamdaş

Mütercim   ⇒     çevirmen

Müteşebbis   ⇒     girişimci

Müteşekkil   ⇒     oluşmuş

Mütevazı   ⇒     alçakgönüllü

Mütezayit   ⇒     artan

Müthiş   ⇒     görkemli, korkunç

Müttefik   ⇒     birleşik, bağdaşık, bağlaşık

Müttehit   ⇒     birleşik

Müvezzi ⇒     dağıtıcı

Müzayede   ⇒     açık artırma

Müzekker   ⇒     eril

Müzeyyel   ⇒     ekli

Müzmin   ⇒     süreğen, kronik

Müzminleşmek   ⇒     süreğenleşmek, kronikleşmek

Müzminlik    ⇒     süreğenlik

M – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu