LGS

LGS Türkçe Deneme Soruları 19

LGS Türkçe Deneme Soruları 19

Sizlere bu sayfamızda LGS Türkçe Deneme Soruları hazırladık. Soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz.

LGS Türkçe Deneme Soruları 19

Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Soruları 19 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"Bu dik yokuştan inmek oldukça zordu." cüm­lesinde geçen "dik" sözcüğünün eş seslisi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Boyunu ölçebilmem için daha dik durman gerekiyor.
B
Bu büyük çerçeveyi dik tutmazsak kırıla­cak.
C
Halıları dik bir vaziyette kapının yanına yerleştirin.
D
Yırtık çoraplarını toplamış, bir bir dikiyor.
Soru 2
"Ünlü" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde terim anlamıyla kullanılmıştır?
A
Ünlü isimler sivil toplum kuruluşlarının pro­jelerini destekliyor.
B
Dün geceki davette ünlü sanatçılar boy gösterdi.
C
Ünlü sanatçı son albümüyle dünyaya açıl­mayı düşünüyor.
D
Ünlü harfler kalınlık ve incelik durumlarına göre ayrılır.
Soru 3
(I) Kuyucaklı Yusuf, okuduğum Türk romanları içinde ayrıntıların en ustaca kullanıldığı ro­manlardan biri. (II) Kitabın yazarı Sabahattin Ali'de inanılmaz bir gözlem gücü var. (III) Çok önemsenmiş gibi görünen küçük şeyler roma­na mükemmel bir somutluk kazandırıyor. (IV)
Söz konusu roman bir'Anadolu kasabasında yaşayan insanlar arasında geçiyor.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde beğenme duygusu hakim değildir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 4
4 - 6. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Madeni paraların geçmişi MÖ 600'lü yıllara kadar dayanıyor. Geçmişte madeni paralar altın ve gü­müş gibi değerli madenlerden üretiliyor ve dövülerek şekillendiriliyordu. Zamanla ticaretin gelişme­sine bağlı olarak madeni paraya talebin artması, darphanelerin daha hızlı üretim yapmasını zorunlu hale getirdi. Ancak üretim elle yapıldığı için bu sü­reçte şekli çok düzgün olmayan düşük kalitede ma­deni paralar üretildi. Bu durum sahte ve kenarları yontulmuş paraların fark edilmesini zorlaştırıyordu.
Sorunun üstesinden gelmek için geliştirilen yön­temlerden biri madeni paraların makineler kulla­nılarak üretilmesiydi. Böylece şekli çok düzgün dairesel paralar üretmek mümkün oldu. Paraların kenarlarının yontulmasını engellemek için ise madeni paralar, kenarları tırtıklı şekilde üretilmeye başlandı. 1696 yılında İngiltere Kraliyet Darphane­sinin başına getirilen fizikçi lsaac Newton, madeni paralar kırpılarak yapılan sahtecilikle başa çıkmak için bu yöntemi kullanmıştı.
Metinde madeni paralar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A
Bir ticaret unsuru olarak kullanılmıştır.
B
Kullanımı uzun yıllar öncesine dayanmaktadır.
C
Elle ve makinelerle üretimi yapılmıştır.
D
Keşfi İngiltere'de olmuştur.
Soru 5
Metnin dil ve anlatımı ile ilgili,
I. Açıklayıcı anlatım tekniği kullanılmıştır.
II. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır.
III. Amaç-sonuç ve sebep-sonuç bildiren ifa­delere yer verilmiştir.
IV. Tanımlama ve karşılaştırma yapılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
III ve IV
Soru 6
Altı çizili ifadenin cümleye kazandırdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A
bir durumu olduğundan fazla değer gös­termek
B
işini, kendi istediği yolda sonuçlandırabil­mek
C
yapılan bir işten olumlu bir sonuç alama­mak
D
bir durum karşısında çaresiz kalmak
Soru 7
Hintli bir adam suda bata çıka ilerlemeye ça­lışırken yanına bir akrep gelir. Onu kurtarma­ya karar verir, parmağını akrebe uzatır ama akrep onu sokar. Hintli adam tekrar parmağını uza­tır ama akrep onu tekrar sokar. Yakınlardaki başka biri ona, sürekli onu sokmaya çalışan akrebi kurtarmaya çalışmaktan vazgeçmesini söyler. Hintli adam: "Sokmak akrebin doğasın­da vardır. Benim doğamda ise sevmek var. Neden akrebin doğasında sokmak var diye kendi doğamda olan sevmekten vazgeçe­yim?" der.
Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsan, inandıklarından ve yaradılışında olandan vazgeçmemelidir.
B
Yardım etmek adına olumsuzlukları göze almalıyız.
C
Sorunları çözmek için bazen kendi doğru­larımızı yıkmalıyız.
D
Zor durumda olana yardım etmek
Soru 8
Şekerin hemen hiç bulunmadığı yıllarda bir öğretmen, bir köye konuk olur. Yemekten son­ra evde bir telaştır başlar. Ev sahibi sandığının anahtarını bir türlü bulamaz. Evin altını üstüne getirir ama nafile. Sonunda sandığı kırmaya karar verirler, sandık kırılır. Ev sahibi sandık­tan küçük bir çıkın çıkarır...
Yukarıdaki metini mantık akışma göre aşa­ğıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa ev sahibinin istediğini gerçekleştirdiği anlamı ortaya çıkar?
A
içindekileri konuğuna hediye olarak sunar.
B
yıllardır sakladığı el işlemesini verir.
C
boş olduğunu görünce hayal kırıklığına uğrar.
D
içinde konuğuna ikram etmek için sakladığı üç şeker vardır.
Soru 9
lgs türkçe deneme soruları
Yukarıdaki metinlerde bahsedilen her iki bilgin ile ilgili çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aynı coğrafyalarda yaşamaları
B
Değişik alanlarda birçok eser vermeleri
C
Avrupa'yı fikirleri ile uzun yıllar etkilemiş olmaları
D
Felsefe alanında eserlerinin olması
Soru 10
1. Birincisi, bir ağacı devirir devirmez hemen ötekini kesmeye başlıyordu.
2. Hava kararmaya başladığında daha fazla çalışmıyordu.
3. İki arkadaş, bir ormanda ağaç kesiyorlar­dı.
4. Dinlenmek şöyle dursun, öğle yemeği için bile zaman ayırmıyordu.
5. Bir hafta sonra ne kadar ağaç kestiklerini saydıklarında ikinci adam hayal kırıklığına uğramıştı.
6. İkinci adam ise ağaç keserken zaman zaman dinleniyordu.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A
3-1-4-6-2-5
B
3-4-1-6-2-5
C
3-6-2-1-4-5
D
2-1-4-6-3-5
Soru 11
11- 13. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
İsviçreli fizikçi Saussure yaşamı boyunca birçok araştırma yaptı. Saussure bu araştırmalarını ya­parken Orta Avrupa'da bulunan Alp Dağları'na bir­çok kez tırmandı. Yükseklere çıktıkça gökyüzünün renginde gözlemlediği değişimler ilgisini çekti ve gökyüzünün mavisinin tonlarını ölçebilmek için si­yanometre adını verdiği bir araç geliştirdi.
Saussure, siyanometresiyle yaptığı gözlemler so­nucunda gökyüzünün renginin gün içinde değişti­ği sonucuna ulaştı. Gökyüzünün öğle saatlerinde, sabah ve öğleden sonraya göre daha koyu bir mavi tonda olduğunu gözlemledi. Ayrıca atmosfe­rin renksiz olduğu izlenimini edindi. Zaman içinde yapılan araştırmalar atmosferin renksiz olduğu ko­nusunda Saussure'ün görüşünü doğruladı.
Metinde aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A
Siyanometrenin ortaya çıkışına
B
Saussure'ün araştırmalarının amacına
C
Gökyüzünde gün içinde renk değişimi yaşandığına
D
Gökyüzünü inceleyen ilk fizikçinin Saussure olduğuna
Soru 12
Altı çizili cümlenin öge dizilimi aşağıdaki­lerden hangisidir?
A
Özne-zarf tamlayıcısı-yer tamlayıcısı-yük­lem
B
Özne-zarf tamlayıcısı-yer tamlayıcısı-zarf tamlayıcısı-yüklem
C
Özne-zarf tamlayıcısı-zarf tamlayıcısı -­yüklem
D
Özne-zarf tamlayıcısı-yer tamlayıcısı- yer tamlayıcısı-yüklem
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türüne göre altı çizili cümle ile özdeştir?
A
Birden fazla işi aynı anda yapması güçtü.
B
Bizi selamlayan yirmi yaşlarında güzel bir kızdı.
C
Arkadaşlarının gönlünü almak içim çaba­lamadı.
D
Fırtına karşısında önlem almak için geç.
Soru 14
Bir kitabı okuyanların sayısı, o kitapla fotoğraf çekip paylaşanların sayısından neden fazla­dır? Yaşarken kitapların ikinci baskısını gör­meyen yazarların kitapları, şu an yok satıyor. Bir bardak çayla ya bir fincan kahveyle kitap, aynı karede buluşturuluyor, içinden iki satır alınarak sosyal medyada paylaşılıyor. Çünkü bu kareler insana kültürlü(!) sıfatı kazandı­rıyor. Kitapların dili olsa da konuşsa ... Kuş­kusuz bize vitrinlik birer eşya olmadıklarını haykırırlardı.
Bu parçada, sözü edilen insanların eleş­tirilen yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsanların kültür düzeylerinin düşük olma­sı
B
Kitapların gösteriş uğruna bir araç olarak kullanılması
C
Yeterli sayıda kitap baskısının yapılama­ması
D
Sosyal medyanın yetişkinler üzerindeki olumsuz etkisi
Soru 15
Havanın çok soğuk olduğu bir günde erenler­den biri pencereden dışarıyı seyrediyormuş.
Dışarıdan yoğurtçunun sesini duyup hanımı­na "Kap getir, yoğurt alayım." demiş. Hanım'ı:
- İhtiyacımız yok, evde yoğurt var, deyince:
- Bizim ihtiyacımız yok ama belli ki yoğurtçunun ihtiyacı var. Bu soğukta, bu sokaktan üçüncü geçişi, demiş.
Yukarıdaki metinde verilmek istenen me­sajı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A
Kişi, her zaman emeklerinin karşılığını alamayabilir.
B
İyi insan olmak başka, insanlara iyiliği do­kunan insan olmak başkadır.
C
Hiçbir zorluk, insanın çalışmasına engel değildir.
D
İnsan, sadece ihtiyacı olan şeyler için ça­lışmalıdır.
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin (-) kullanımı yanlıştır?
A
Program 19.00-21.00 saatlerinde yayımlanacak.
B
Bozkırın Tezenesi'ni -Neşet Ertaş'ı-geçen yıl kaybettik.
C
Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasından gol sesi çıkmadı.
D
Kavgayı ayırmak için üç-beş kişi geldi.
Soru 17
Kurum, kuruluş ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda­ki açıklamayı örneklendirecek bir kullanım söz konusudur?
A
İki takım arasındaki ilk maç 1998'de yapıl­mış.
B
Konuyla ilgili şikayetlerinizi Ayşe Hanım'a bildirebilirsiniz.
C
Bakanlar Kurulunun bu sabahki toplantısı üç saat sürdü.
D
Ses yarışması için başvurular 17 Mayıs'ta bitecek.
Soru 18
18-19. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Bir yemek şirketi bir aylık yemek listesi hazırlıyor ve her gün tek yemek yapıyor. O gün listede gös­terilen yemek yerine başka bir yemek yapmışsa o günün ücretini alamıyor. Ancak ay sonuna kadar listede görünen yemekleri eksiksiz ve zamanında yapmışsa ücretini tam alıyor. Aynı yemek en erken altı tam gün geçtikten sonra yapılabiliyor. Yemek listesinde içli köfte, mantı, sarma, güveç, imamba­yıldı bulunuyor.
Yemekler ve liste ile ilgili bilinenler şunlardır:
» 20 Nisan pazartesi listede içli köfte vardır.
» 24 Nisan'da mantı yerine sarma yapılmıştır.
» İmambayıldı 25 Nisan'da ikinci kez yapılmıştır.
» Güveç 22 Nisan'da listede belirtilen günde ya­pılmıştır.
Metin ve verilen bilgilerden hareketle aşa­ğıdakilerden hangisine kesin olarak ula­şılamaz?
A
İçli köfte bir daha en erken 27 Nisan'da yapılabilir.
B
Yemek şirketi ay sonunda ücretini tam ala­maz.
C
24 Nisan için şirkete ödeme yapılmaya­caktır.
D
Şirket iki kez listede değişiklik yapmıştır.
Soru 19
İmambayıldı ilk kez hangi tarihte yapılmış­tır?
A
17 Nisan
B
18 Nisan
C
19 Nisan
D
20 Nisan
Soru 20
Yemek şirketi ikinci kez güveç yapmak is­terse en erken hangi güne denk gelir?
A
Pazartesi
B
Salı
C
Çarşamba
D
Perşembe
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu