LGS

LGS Türkçe Deneme Soruları 16

LGS Türkçe Deneme Soruları 16

Sizlere bu sayfamızda LGS Türkçe Deneme Soruları hazırladık. Soruları çözdükten sonra yorum kısmına kaç net yaptığınızı yazabilirsiniz.

LGS Türkçe Deneme Soruları 16

Tebrikler - LGS Türkçe Deneme Soruları 16 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"Çekmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşısında verilen anlama uy­gun kullanılmamıştır?
lgs türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 2
I. İnsanlara sürekli yalan söylüyor.
II. Ara sıra balkondaki çiçekleri suluyor.
III. İkide bir okula geç kalıyor.
IV. Ara vermeden sınavlara çalışıyor.
Numaralanmış cümlelerde altı çizili söz gruplarından hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 3
lgs türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 4
Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı derle­meye göre göç alan şehirler arasında eko­nomik açıdan gelişmiş olanlar başı çekiyor. Türkiye'de bir yılda 2 milyon 534 bin 279 kişi yaşadığı şehri değiştiriyor. Bu her 100 kişi­den 3'ünün yer değiştirdiği anlamına geliyor. 2012-2013 döneminde 81 ilin 47'si göç verir­ken 34'ü göç aldı. En fazla göçü 437.000 kişi ile İstanbul alırken en az göçü ise Gümüşhane aldı.
Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştir­me yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tanımlama
B
Benzetme
C
Tanık Gösterme
D
Sayısal Verilerden Yararlanma
Soru 5
Bir karınca, yuvasını mevsim ve çevre koşul­larına göre yapar. Karıncalar yuvalarını ya­parken ilk olarak besinin çevrede bolca bulun­masını gözetir, bu koşul tamamlandığı sürece civarındaki alanlarda taş diplerine, toprağın altına, ağaç köklerinin ve bazıları da ağaçların üstüne yuvalarını yapar. Fakat toprak ıslan­dığı zaman araçların ve hayvanların ağırlığı altında çökebilir ve bu durumda yuvalar bozu­labilir. Bu ve toprağın alt katlarının kışın daha sıcak ve yazın da daha serin olması gibi ne­denlerle yuvalarını belirtilen yerlere yaklaşık altı metre derinlikte yapar.
Buna göre kış mevsiminde toprağın üst katlarına yakın bir yerde yapılan bir karınca yuvası için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
lgs türkçe deneme soruları
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 6
6 - 8. soruları aşağıdaki metne göre cevap­layınız.
Makineler hayatımıza yeni giren şeyler değil. Yüz­lerce yıldır pek çok konuda onlardan yardım alı­yoruz. Birçok alanda bizi çoktan geride bıraktılar. Kumaş dokumadan endüstriyel seri üretime kadar pek çok süreçte insana olan ihtiyacı ortadan kaldı­ran makineler, kısa bir süre sonra sizin yaptığınız işe de göz dikecek. Sanayi Devrimi'ndekinin aksine bu kez yaratıcılığı temel alan insana özgü nitelik­lerle de rekabet etmeye hazırlanıyorlar.
Acaba tüm bunlar bizi endişelendirmeli mi? Uz­manlar bu noktada ikiye ayrılıyor. Bir kısmı robotla­rın yakın bir zamanda insanların işlerini ellerinden alacak bir orduya dönüşeceği görüşünde. Bir kısmı ise gelişen robotların bizim yerimizi alacağını değil, aksine sahip olduğumuz yetenekleri geliştireceği­ni düşünüyor. Şimdi bilim dünyası hangi görüşün haklı çıkacağını düşünüyor.
Metinde makineler ile ilgili,
I. Bazı noktalarda insanların hayatını kolay­laştırmaktadır.
II. Makineler ilk olarak Sanayi Devrimi'yle hayatımıza girmiştir.
III. Günlük yaşamın birçok noktasında varlık göstermeye başlamıştır.
IV. En çok kumaş dokuma sektöründe maki­nelerden yararlanılmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
Soru 7
Altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A
dikkatle bakmak, gözünü ayırmadan bir yere veya bir kimseye bakmak
B
birinin sahip olduğu bir şeyi elinden alma­ya çalışmak
C
hareketsiz bir şeklide beklemek, durmak
D
bir konu üzerinde ayrıntılı bir şekilde dü­şünmek
Soru 8
Metinde geçen altı çizili cümlenin çatı özel­liği ile aşağıdakilerden hangisi özdeştir?
A
Ağaca tırmanan kedi, kurtarılmayı bekli­yordu.
B
Dalgıç, denizin diplerine kadar korkusuzca dalıyor.
C
Antika eşyalar satan bir dükkan açılmış.
D
Evrak dosyası masanın altında unutul­muş.
Soru 9
Kanada'nın kuzey bölgelerinde yalnızca iki mevsim yaşanır: kış ve yaz. Bu bölgenin yol­larındaki buzlar erimeye başlayınca yollar ça­murlu hale gelir. Bu yollardan geçen araçların bıraktığı derin izler, soğuklar geri geldiğinde buz tutar. Bu ilkel bölgeye gidecek olanlar için yol ayrımında şöyle bir uyarı levhası bulunur: "Sürücü, aracı hangi izi izleyerek süreceği­ni lütfen iyi seç çünkü bundan sonraki yirmi mil boyunca o yolun içinde olacaksın." insan ömrü de böyle değil midir?
Yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsan, hayatı boyunca sürekli seçim yap­mak zorundadır.
B
Seçimlerimiz, nasıl bir hayat yaşayacağı­mızı belirler.
C
Doğanın acımazsız koşulları, bizi seçim yapmaya zorlar.
D
İrademiz dışında seçimlerimizi etkileyen birçok unsur vardır.
Soru 10
Aşağıdaki metinlerin hangisinde olay üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır?
A
Yaşlı adam bütün gün oturduğu sandal­yede "Ben bunun üstesinden nasıl gele­ceğim?" diye düşünüyordu. Çaresizliği ve güçsüzlüğü yüzünden okunuyordu. Belli ki gidecek yeri de yoktu.
B
Alabildiğine büyük ve yemyeşil bir or­man ... Kulaklarımda kuş cıvıltıları ... Sanki doğanın şarkısını söylüyor. Bütün yorgun­luğumu, telaşımı usul usul alıp götürüyor. Hiç bitmesin istiyorum.
C
Sokak kapısı açılınca bütün heybetiyle içeri girdiğini gördüm. Deniz mavisi gözle­riyle bize gülümsüyordu. Koşup boynuna sarıldım. Sanki bıraksam tekrar gidecek­miş gibi hissediyordum. Dakikalarca has­ret giderdik.
D
Lise son sınıfta okulun tiyatro kulübünde­yim. Bir oyun hazırlamıştık. Hayli yorucu olmuştu. Sahneye çıktığımızda tüm bakışlar üzerimizdeydi. Uzun süre heyecanımızı atamamıştık.
Soru 11
İnsanlık tarihi bir iletişimsizlik yumağı. Dolaş­tıkça da dolaşıyor üstelik. Oysa insan karşı­sındaki kişiye dönüşebilmeli. Çektiği acıyı, taşıdığı hüznü, yaşadığı dramı anlayabilme­li. Öyle lafla "Anlıyorum seni." dememeli, o dramı karşısındaki gibi hissedebilmeli. İşte o zaman iletişimsizlik yumağı çözülür. Çünkü karşımızdakinin dünyasını hissetmek başka "Anladım." demek başkadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinin başlığı olmaya en uygundur?
A
Empati
B
İletişimsiz Hayat
C
İnsanlık Tarihi
D
İletişim Çağı
Soru 12
1.Metin
Hikaye, günlük hayatta yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı edebi bir türdür. Yer, zaman ve şahıs kadrosu ana hatlarıyla bel­lidir. Hikayede anlatılan olay geçmiş zaman diliyle ifade edilir. Sait Faik ABASIYANIK ve Ömer SEYFETTİN hikaye türünün edebiyatı­mızdaki en önemli temsilcilerindendir.
  2. Metin
Edebi eserler içinde günlük hayatta yaşana­bilecek olayları anlatan bir tür de romandır. Romanda olayların geçtiği yerin ve zamanın ayrıntıları bellidir. Kahramanlar tüm özellik­leriyle anlatılır. Edebiyatımıza sonrada giren romanın tarihi, psikolojik, siyasi olmak üzere birçok türü vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin or­tak yönlerinden biridir?
A
Öznel anlatımdan yararlanılması
B
Benzer konuları ele almaları
C
Betimleyici unsurların ağır basması
D
Bilgilendirici metinler olmaları
Soru 13
13 -15. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Okyanuslardaki mercan kayalıklarının sayısı ve kapladığı alan gittikçe azalıyor. Aşırı derecede avlanma özellikle su yosunlarını yiyen balıkların azalmasına ve dolayısıyla mercan kayalıklarında deniz yosunlarının hakim olmasına neden oluyor. Yosunların fazlaca yayılış gösterdiği alanlardan çevreye yayılan kimyasal sinyaller genç mercan­ların ve balık larvalarının buraya yerleşmesini engelliyor. Mercan kayalıklarında balık avının ya­saklanmasının bu bölgeyi iyileştirmek için yeterli olmayacağını belirten uzmanlar, etrafa yayılan kim­yasal kokunun, yosunlar o bölgede kalmaya de­vam ettiği sürece var olacağını özellikle vurguluyor.
Yetkililer, kayalıklara doğru zamanda yapılacak olan müdahalenin birçok şeyi olumlu yönde etki­leyeceğini belirtiyor. Ayrıca bir sonraki aşamanın deniz yosunlarının o bölgeden temizlenmesi oldu­ğunu söylüyor.
Metne göre mercan kayalıklarında mercan ve balık lavralarının görülmemesinin nede­ni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mercanların ve balık larvalarının bilinçsizce avlanması­
B
Okyanus bölgelerinde balık avının yasak­lanması
C
Yosunların yayıldığı alanlardan kimyasal sinyaller yayılması
D
Su yosunlarını yiyen balıkların bulunması
Soru 14
Metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarı­lamaz?
A
Bilinçsiz avlanma mercan kayalıklarını olumsuz etkilemiştir.
B
Av yasağı mercan kayalıkları için yeterli bir çözüm olarak görülmemektedir.
C
Yosunların olduğu alanlarda balık larvaları yerleşim yeri bulamamaktadır.
D
Mercan kayalıkları yosunlar için en uygun yaşam alanıdır.
Soru 15
Altı çizili cümle için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?
A
Özne, nesne ve yüklemden oluşmaktadır.
B
Birden fazla fiilimsi kullanılmıştır.
C
Çatısına göre etken ve geçişlidir.
D
Yapıca sıralı bir cümledir.
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A
Kötü günlerimde bir an olsun yanımdan ayrılmadı.
B
Madem ki gelmeyecekti, neden söz verdi?
C
Gurup vakti güneş çok güzel görünüyor.
D
İş makineleri sabahtan beri durmadan ça­lışıyor.
Soru 17
Aşağıdaki cümlenin hangisinde noktalı virgülün (;) kullanımı yanlıştır?
A
Karpuz, üzüm, şeftali yaz; portakal, ayva kış meyveleridir.
B
Korkudan titriyor; sağa sola dönerek, inle­yip ağlıyordu.
C
Anasına bak, kızını al; kenarına bak, be­zini al.
D
Projeye iki kişinin daha adı eklendi; Ali ve Ömer.
Soru 18
18 - 20. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Aşağıda bir siteye ait dört çıkış noktası gösteril­miştir. Bu çıkışlardan hiçbirinin birbiriyle bağlantısı yoktur. Dört bloktan oluşan sitede bloklar A, B, C ve D şeklindedir. Sitenin yön bilgileri yanda verilmiştir.
lgs türkçe deneme soruları
Buna göre B bloğunda yaşayan biri sitenin hangi tarafındadır?
A
kuzeybatı
B
kuzeydoğu
C
güneybatı
D
güneydoğu
Soru 19
A bloğunda olan biri güneybatı yönüne gi­derse hangi çıkışa daha yakın olur?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 20
Hangi çıkış D bloğuna en yakındır?
A
1
B
2
C
3
D
4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu