Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

İ Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

İ Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

İade    ⇒     geri verme

İane   ⇒     yardım

İaşe   ⇒     geçim

İbadet   ⇒     tapınma

İbadethane  ⇒     tapınak

İbare   ⇒     sözce

İblis   ⇒     şeytan, kötü , düzenci

İbret   ⇒     öğreti, örnek, ders

İcabet   ⇒     uyma, kabul

İcap   ⇒     gerek, gereklilik

İcar   ⇒     kira

İcat   ⇒     buluş

İcazet   ⇒     izin, müsaade

İcbar   ⇒     zorlama

İce tea   ⇒     buzlu çay

İcraat   ⇒     iş, işler

İctima   ⇒     toplum

İctimai   ⇒     toplumsal

İctimaiyat   ⇒     toplumbilim

İç   ⇒     dahil

İç   açıcı   ⇒     ferah

İçbükey   ⇒     konkav

İçecek   ⇒     meşrubat

İçerik   ⇒     muhteva

İçin için   ⇒     gizli gizli, yavaş yavaş

İçkili  ⇒     sarhoş

İçli   ⇒     duygulu

İçli dışlı   ⇒     senli benli, teklifsiz

İçten   ⇒     samimi

İçtima   ⇒     toplanma

İçtimai   ⇒     toplumsal, sosyal

İdadi   ⇒     lise

İdam   ⇒     öldürme

İdame   ⇒     sürdürme

İdare   ⇒     yönetim

İdareci   ⇒     yönetici

İdarecilik   ⇒     yöneticilik

İdareli   ⇒     tutumlu

İdaresiz   ⇒     tutumsuz, yönetimsiz

İdari   ⇒     yönetimsel

İddia   ⇒     sav

İddialı  ⇒     savlı

İddiasız   ⇒     savsız

İdeal   ⇒     ülkü, ideal

İdealist   ⇒     ülkücü

İdefiks   ⇒     saplantı

İdeoloji   ⇒     düşüngü

İdman   ⇒     jimnastik

İdrak   ⇒     anlayış, erişme, algı

İdrar  ⇒     sidik, çiş

İfade   ⇒     anlatım

İffet  ⇒     namus, ırz, şeref

İflâh  ⇒     kurtuluş, onma

İflas   ⇒     batma, batkı

İfrazat   ⇒     salgı(lar)

İfşa   ⇒     açıklama

İftihar   ⇒     övünç, övünme, kıvanç

İgrofobi   ⇒     teril ürküsü

İğrenç   ⇒     iğrendirici

İhanet   ⇒     hainlik, hıyanet

İhbar   ⇒     bildirme, duyurma, haber verme

İhlâl   ⇒     bozma

İhmal   ⇒     boşlama, savsaklama

İhmalci   ⇒     savsak

İhmalkar   ⇒     savsak

İhmalkarlık   ⇒     savsaklık

İhracat   ⇒     dışsatım

İhracatçı   ⇒     dışsatım

İhracatçılık   ⇒     dış satımcılık

İhraç   ⇒     çıkarma, dış satım, gönderme

İhraç etmek   ⇒     çıkarmak, dışsatımlama

İhsan   ⇒     lütuf, inayet, bağışlama

İhtar   ⇒     hatırlatma, uyarma

İhtilaf   ⇒     uyuşmazlık, anlaşmazlık

İhtilal   ⇒     devrim

İhtilalci   ⇒     devrimci

İhtimal   ⇒     olasılık

İhtimam   ⇒     özen

İhtiram   ⇒     saygı

İhtiras   ⇒     tutku, arzu

İhtiraslı   ⇒     tutkulu

İhtirassız   ⇒     tutkusuz

İhtisas   ⇒     uzmanlık

İhtişam   ⇒     görkem, haşmet

İhtişamlı  ⇒     görkemli

İhtiva   ⇒     kapsama

İhtiyaç   ⇒     gereksinim

İhtiyar  ⇒     yaşlı

İhtiyari   ⇒     serbest

İhtiyarlamak   ⇒     yaşlanmak

İhtiyarlık   ⇒     yaşlılık

İhtiyat   ⇒     sakınım

İhtiyaten   ⇒     sakınarak

İhtiyatlı   ⇒     sakınımlı, sakıngan

İhtiyatsız   ⇒     sakınımsız

İkamet   ⇒     oturma, eğleşme

İkametgah   ⇒     konut

İkaz   ⇒     uyarı

İkilik  ⇒     anlaşmazlık

İkircim   ⇒     tereddüt

İkmal   ⇒     bütünleme, tümleme

İkna   ⇒     inandırma, kandırma

İkon   ⇒     tapıncak

İkrah   ⇒     iğrenme

İkram   ⇒     sunma

İkramiye   ⇒     ödül

İkrar etmek   ⇒     kabul etmek, söylemek

İktibas   ⇒     alıntı

İktidar   ⇒     güç

İktisap   ⇒     kazanım, edinim

İktisat   ⇒     ekonomi

İktisatçı   ⇒     ekonomist

İl   ⇒     vilayet

İlaç   ⇒     deva, çare, merhem, em

İlah  ⇒     Tanrı, Kuday

İlahe   ⇒     Umay

İlahi   ⇒     tanrısal

İlahiyat   ⇒     din bilimi

İlam   ⇒     bildirme

İlan  ⇒     duyuru

İlave   ⇒     ek

İlavesiz   ⇒     eksiz

İlçe   ⇒     kaza

İlelebet   ⇒     ebediyen, sonsuza dek

İlenme   ⇒     beddua, lanet, intizar

İleri gelen   ⇒     eşraf

İleride   ⇒     gelecekte

İletmek   ⇒     götürmek, ulaştırmak

İlgeç   ⇒     edat

İlgi   ⇒     alaka

İlginç  ⇒     enteresan

İlgisiz   ⇒     kayıtsız, yabancı, aldırışsız, vurdum duymaz, alakasız

İlhak   ⇒     katma

İlham   ⇒     esin

İlim   ⇒     bilim

İlinti   ⇒     ilgi

İlişki   ⇒     münasebet

İlişkin   ⇒     ait

İliştirmek  ⇒     asmak

İlk   ⇒     birinci, evvelki, önceki, evvel

İlkbahar   ⇒     Nevbahar

İlke   ⇒     prensip, kural, yöntem

İlkel   ⇒     gayrimedeni, iptidai

İlkin   ⇒     önce, başta

İllegal   ⇒     yasal

İllet   ⇒     hastalık

İlliyet   ⇒     nedensellik

İllüstrasyon   ⇒     bezeme

İllüstratör   ⇒     bezeyici

İllüzyon   ⇒     gözbağı

İllüzyonist   ⇒     gözbağcı

İlmî   ⇒     bilimsel

İlmiye   ⇒     bilimcilik

İltica   ⇒     sığınma

İltifat   ⇒     ilgilenme

İltihak   ⇒     katılma

İltihap   ⇒     apse

İltihaplanmak   ⇒     yangılanmak

İltihaplı   ⇒     yangılı

İltihapsız   ⇒     yangısız

İltimas   ⇒     kayırma

İltizam  ⇒     kesenek

İm   ⇒     işaret, belirti, iz

İma   ⇒     üstü kapalı, anlamlı, belirsiz

İmaj   ⇒     imge

İmal   ⇒     yapım

İmalat   ⇒     üretim(ler)

İmalatçı   ⇒     üretimci

İmalatçılık   ⇒     üretimcilik

İmalathane   ⇒     üretimevi

İmalâhane   ⇒     yapımevi

İmalı   ⇒     sezdirimli

İman   ⇒     inanç

İmanlı   ⇒     inançlı

İmansız  ⇒     inançsız

İmansızca   ⇒     inaçsızca, acımasızca

İmar   ⇒     bayındır

İmarlı  ⇒     bayındır

İmarsız   ⇒     bayındırsız

İmbik  ⇒     damıtaç, damıtıcı

İmge   ⇒     hayal

İmha   ⇒     yok etme

İmha etmek   ⇒     yok etmek

İmik   ⇒     boğaz, gırtlak

İmkan  ⇒     olanak

İmkanlı   ⇒     olanaklı

İmkansız   ⇒     olanaksız

İmla   ⇒     yazım

İmparator   ⇒     ilhan

İmparotoriçe   ⇒     ilhatun

İmparatorluk   ⇒     ilhanlık

İmport   ⇒     dışalım

İmrenme   ⇒     gıpta

İmtihan   ⇒     sınav

İmtina   ⇒     çekince, sakınca, kaçınma

İmtiyaz   ⇒     ayrıcalık

İmtiyazlı   ⇒     ayrıcalıklı

İn   ⇒     içeri

İnanca   ⇒     teminat

İnanç   ⇒     itikat

İnanma   ⇒     aklı yatma, kanma

İnayet   ⇒     lütuf, iyilik, yardım

İnce   ⇒     duygulu, kibar, nazik

İncelmek   ⇒     zayıflamak, kibarlaşmak

İndeks   ⇒     dizin

İndikatör   ⇒     gösterge

İndirimli   ⇒     ucuz, tenzilatlı

İndividüalist   ⇒     bireyselci

İndividüel   ⇒     bireysel

İnfilak   ⇒     patlama

İnformal   ⇒     doğal, yaygın

İnhisar   ⇒     tekel

İnkar   ⇒     yoksayım

İnkarcı  ⇒     yoksayımcı

İnkılap   ⇒     dönüşüm, devrim

İnkılapçı   ⇒     dönüşümcü, devrimci

İnkisar  ⇒     ilenme, beddua

İnkişaf   ⇒     açınım, gelişim

İnput   ⇒     girdi

İnsaf   ⇒     adalet, insanlık, merhamet

İnsan  ⇒     can, fert, kişi, birey, adam

İnsancıl   ⇒     cana yakın

İnsicam   ⇒     tutarlık

İnsicamlı   ⇒     tutarlı

İnsicamsız   ⇒     tutarsız

İnsider   ⇒     içpaydaş

İnsirafi    ⇒     bükülgen

İnsiyaki   ⇒     içgüdüsel

İnşaat  ⇒     yapı işleri

İnşaatçı   ⇒     yapıcı

İnşaatçılık   ⇒     yapıcılık

İntegral   ⇒     tümlev

İnternet   ⇒     örüt, ağ, genel ağ

İntiba   ⇒     izlenim

İntibah   ⇒     uyanış

İntibak   ⇒     uyum

İntihal   ⇒     aşırma

İntikal   ⇒     geçme

İntikam  ⇒     öç

İntizam  ⇒     düzen

İntizamlı   ⇒     düzenli

İntizamsız   ⇒     düzensiz

İntizar   ⇒     ilenme, bekleme, gözleme

İntranet   ⇒     içağ

İnvariyant   ⇒     değişmez

İpsiz   ⇒     serseri

İptidai   ⇒     ilkel

İptila   ⇒     düşkünlük

İpucu   ⇒     belirti, delil

İrade   ⇒     isteme, buyruk

İradeli  ⇒     istençli

İradesiz  ⇒     istençsiz

İrat   ⇒     gelir

İrdelemek   ⇒     tetkik

İrfan   ⇒     bilgi

İri   ⇒     kocaman

İrin   ⇒     cerahat

İrrasyonalizm   ⇒     usdışılık

İrrasyonel   ⇒     usdışı

İrsaliye   ⇒     gönderi

İrsi   ⇒     kalıtımsal

İrsiyet   ⇒     kalıtım

İrtibat  ⇒     ilgi, bağlantı

İrtica   ⇒     gericilik

İrticalen   ⇒     doğaçlama

İrtifa   ⇒     yükseklik

İsabet   ⇒     yerindelik, yanılmazlık

İsabetli   ⇒     uygun, yerinde

İshal   ⇒     sürgün

İsim   ⇒     ad

İskân   ⇒     yurtlanma, yerleşme

İskemle   ⇒     sandalye

İskonto   ⇒     indirim

İskontolu   ⇒     indirimli

İsmet   ⇒     namus

İsnat   ⇒     yükleme

İspat   ⇒     kanıt

İsraf   ⇒     savurganlık

İsraf   etmek  ⇒     harcamak

İstasyon   ⇒     gar, terminal

İstek   ⇒     arzu, dilek

İstelagmit   ⇒     dikit

İstelagtit   ⇒     sarkıt

İstemek  ⇒     dilemek

İsteyerek   ⇒     bile bile

İstiare   ⇒     eğretileme

İstibdat   ⇒     baskı, zorbalık

İstidat   ⇒     yetenek, kabiliyet

İstif   ⇒     yığma

İstifade   ⇒     yararlanma, faydalanma

İstifçi   ⇒     yığımcı

İstifçilik   ⇒     yığımcılık

İstifham   ⇒     soru

İstifrağ    ⇒     kusma

İstihdam   ⇒     işlendirme

İstihkak   ⇒     hak

İstihsal   ⇒     üretim

İstihza   ⇒     alay

İstikamet   ⇒     yön

İstikbal   ⇒     gelecek, ati

İstiklal   ⇒     bağımsızlık

İstikrar   ⇒     düzen

İstikrarlı   ⇒     dengeli

İstikrarsız   ⇒     dengesiz

İstikrarsızlık   ⇒     dengesizlik

İstikraz   ⇒     borç

İstila   ⇒     bürünme, basma, salgın

İstimlak   ⇒     kamulaştırma

İstirahat   ⇒     dinlenmek

İstirham  ⇒     yalvarma

İstismar   ⇒     sömürme, yaralanma

İstismarcı   ⇒     sömürücü

İstismarcılık   ⇒     sömürücülük

İstisna   ⇒     ayrıksılık

İstisnai   ⇒     özel, ayrık

İstisnasız   ⇒     ayrıksız

İstişare   ⇒     danışma

İsyan   ⇒     başkaldırı

İş   ⇒     amel

İşaret   ⇒     iz, belirti, im

İşaretleme   ⇒     imleme

İşaretli   ⇒     imli

İşçi   ⇒     amele

İşgüzar   ⇒     becerikli

İşgüzarlık   ⇒     işbilirlik

İşitmek  ⇒     duymak

İşlem   ⇒     muamele

İşleme   ⇒     nakış

İşlev   ⇒     fonksiyon, görev

İşlik   ⇒     atölye

İşret   ⇒     içki

İşsiz   ⇒     aylak, avare, boş

İştahsız   ⇒     boğazsız

İştigal   ⇒     uğraş

İştirak  ⇒     katılım, katılma

İştirakçı   ⇒     katılımcı

İtaat  ⇒     bağ eğme

İtalik   ⇒     eğik

İtfa   ⇒     sönüm

İtfaiye   ⇒     söndürümlük

İthaf   ⇒     adama

İthal   ⇒     alım

İthalat   ⇒     dışalım

İthalatçı   ⇒     dışalımcı

İthalatçılık   ⇒     dışalımcılık

İtham   ⇒     suçlama

İtibar   ⇒     saygınlık

İtibaren   ⇒     başlayarak

İtibarlı   ⇒     saygın

İtibarsız   ⇒     değersiz

İtidal   ⇒     ılım, soğukkanlılık

İtidalli  ⇒     ılımlı, soğukkanlı

İtikat   ⇒     inanç, iman

İtilaf   ⇒     uzlaşı, anlaşma

İtimat   ⇒     güven

İtimatlı   ⇒     güvenli

İtimatsızlık   ⇒     güvensizlik

İtina   ⇒     özen

İtinalı   ⇒     özenli

İtinasız   ⇒     özensiz

İtiraz   ⇒     karşı durma

İtiyat   ⇒     alışkanlık, huy

İttifak   ⇒     uyuşma, bağdaşma

İttihat   ⇒     birleşme

İvecan   ⇒     aceleci

İvedi   ⇒     çabuk

İyelik   ⇒     mülkiyet, sahipik

İyi   ⇒     güzel

İyicene   ⇒     çokça

İyon   ⇒     yükün

İyonik  ⇒     yükünsel

İzafet   ⇒     bağıntı

İzafi   ⇒     bağıntılı, göreceli

İzafiyet   ⇒     bağıllık

İzah  ⇒     açıklama

İzahat   ⇒     açıklama

İzan   ⇒     anlayış

İzanlı   ⇒     anlayışlı

İzansız   ⇒     anlayışsız

İzdiham   ⇒     kalabalık, yığılma, sıkışma

İzdivaç   ⇒     evlenme

İzin   ⇒     müsaade, ruhsat

İzleme   ⇒     takip etmek

İzlenim   ⇒     intiba

İzobar   ⇒     eşbasınç eğrisi

İzolasyon   ⇒     yalıtım

İzolasyonizm   ⇒     yalnızcılık

İzolatör   ⇒     yalıtkan

İzole   ⇒     yalıtılmış

İzoterm   ⇒     eşısı eğrisi

İzzet   ⇒     büyüklük

İzzetinefis   ⇒     onur

İ – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu