Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
H Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

H Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Haber    ⇒    havadis, söylenti

Haberci   ⇒    ulak

Haberdar   ⇒    haberli

Haberleşme   ⇒    muhabere

Haberleşmek   ⇒    mektuplaşmak, telefonlaşmak, muhabere etmek

Haberli   ⇒    salıklı

Habersiz   ⇒    salıksız

Habip   ⇒    sevgili

Habis   ⇒    kötü

Hacer   ⇒    taş

Hacet   ⇒    gerek, gereklilik

Hacir   ⇒    kısıt

Hadise   ⇒    olay

Hadiseli   ⇒    olaylı

Hadisesiz  ⇒    olaysız

Hafakan   ⇒    sıkıntı

Hafıza   ⇒    bellek

Hafi   ⇒    gizli, saklı

Hafif   ⇒    kolay, hoppa, az, fazla olmayan

Hafifçe  ⇒    yeğnice

Hafiflemek  ⇒    ağırlığı azalmak, kolaylaşmak, şiddeti azalmak

Hafiflik   ⇒    yeğnilik

Hafifsemek   ⇒    önemsememek, küçümsemek, mühimsememek

Hafiye   ⇒    gizmen

Hafiyelik   ⇒    gizmenlik

Hafriyat   ⇒    kazı

Hain   ⇒    zararlı

Hak   ⇒    adalet

Hakaret   ⇒    aşağılama

Hakça   ⇒    doğrulukla

Hakeza   ⇒    öyle

Hakikat   ⇒    gerçek

Hakikaten   ⇒    gerçekten

Hakikatli   ⇒    vefalı

Hakikatsiz   ⇒    vefasız

Hakiki   ⇒    gerçek, gerçeksel

Hakim   ⇒    yargıç

Hâkim   ⇒    egemen, yargıç

Hakimane   ⇒    egemence, yargıçça

Hakimiyet   ⇒    egemenlik

Hakimlik   ⇒    yargıçlık

Hakir   ⇒    değersiz, hor, adî

Hakkaniyet   ⇒    hak, adalet, doğruluk

Hakkında   ⇒    üzerine, ilişkin

Haklamak   ⇒    hakkından gelmek, yenmek

Haklı   ⇒    doğru, yerinde, uygun

Haklılık   ⇒    ülevlilik

Haksever   ⇒    doğrucu

Haksız   ⇒    ülevsiz, yanlış

Haksızca   ⇒    ülevsizce

Haksızlık   ⇒    ülevsizlik

Hal   ⇒    durum

Hâlâ   ⇒    henüz

Halbuki   ⇒    oysa

Hale   ⇒    ayla

Halef   ⇒    ardıl

Halen   ⇒    daha, şimdi bile

Halik   ⇒    yaratan

Halis   ⇒    temiz, katışıksız, arı, saf

Halk   ⇒    kamu

Hall    ⇒    çözüm

Halletmek   ⇒    çözümlemek

Halsiz   ⇒    bitkin, derman, yorgun

Halsizlik   ⇒    bitkinlik

Halûk   ⇒    ahlaklı

Halüsinasyon   ⇒    varsanı

Ham   ⇒    olmamış

Hamarat   ⇒    becerikli

Hamaset   ⇒    yiğitlik

Hami   ⇒    koruyucu, kayırıcı

Hamile   ⇒     gebe

Hamilelik   ⇒    gebelik

Hamle  ⇒    atılış, saldırış

Hançer   ⇒    kama

Hançerlemek  ⇒    kamalamak

Handikap   ⇒    pekent

Hane   ⇒    ev

Hanedan   ⇒    hanlık

Haneli   ⇒    konutlu

Hanende   ⇒    okuyucu

Hantal   ⇒    kaba

Harabe   ⇒    yıkıntı,  örenyeri, örenlik

Harami   ⇒    haydut

Harap   ⇒    yıkık, viran

Hararet   ⇒    sıcaklık

Hararetlenmek   ⇒    canlanmak, coşmak, kızışmak

Hararetli  ⇒    coşkun

Harcamak   ⇒    sarf etmek

Harcırah   ⇒    yolluk

Harç   ⇒    masraf

Hare   ⇒    meviş, meneviş

Hareket   ⇒    devinim

Hareketlenme   ⇒    devinme

Hareketli   ⇒    devinimli

Hareketsiz   ⇒    durgun

Harelenmek  ⇒    mevişlenmek

Hareli   ⇒    mevişli

Haresiz   ⇒    mevişsiz

Harf   ⇒    imce

Harıl harıl   ⇒    bol bol

Haricen   ⇒    dıştan

Hariciye   ⇒    dışişleri, dışsayırılıkları, dışsal

Hariç   ⇒    dış

Harika   ⇒    olağanüstü, ülküsel

Harikulade   ⇒    olağanüstü

Haris   ⇒    doymaz, aç gözlü, hırslı, istekli

Harp   ⇒    cenk, savaş, muharebe

Hars   ⇒    ekin, kültür

Has   ⇒    özgü

Hasbıhal   ⇒    dertleşme, söyleşi

Hasebiyle   ⇒    dolayısıyla, ötürü

Haset   ⇒    kıskançlık

Hasıl   ⇒    oluşma, ürün, verim

Hasılat   ⇒    ürün, gelir

Hasılı   ⇒    kısacası

Hasım  ⇒    düşman

Hasımlık   ⇒    yağılık

Hasis   ⇒    pinti, cimri

Hasisleşmek   ⇒    pintileşmek, elisıkılaşmak

Hasislik   ⇒    pintilik, elisıklık

Hasret   ⇒    özlem

Hasretlik   ⇒    ayrılık

Hassas   ⇒    duygulu

Hassasiyet   ⇒    titizlik

Hassaten   ⇒    özellikle

Hasta   ⇒    sayrı

Hastalanmak   ⇒    sayrılanmak

Hastalık   ⇒    illet

Hastalıklı   ⇒    sayrılıklı

Hasut   ⇒    kıskanç

Haşarı   ⇒    yaramaz

Haşerat    ⇒    böcekler

Haşere    ⇒    böcek

Haşhaş    ⇒    afyon

Haşin   ⇒    sert, kinci, katı, gaddar

Haşinleşmek   ⇒    sertleşmek, kırıcılaşmak

Haşinlik   ⇒    sertlik

Haşlamak   ⇒    paylamak, azarlamak

Haşmet   ⇒    görkem

Haşmetli   ⇒    görkemli

Hat     ⇒    çizgi, yazı, yol

Hat trick   ⇒    üçleme

Hata   ⇒    yanlış

Hatalı   ⇒    yanılgılı, yanlış

Hatasız   ⇒    yanılgısız, doğru

Hatıra   ⇒    anı

Hatırat   ⇒    anılar

Hatırlamak   ⇒    anımsamak

Hatırlanmak   ⇒    anımsanmak

Hatırlatmak   ⇒    uyarmak, ihtar etmek

Hatime   ⇒    sonsöz

Hatip   ⇒    konuşmacı

Hatta  ⇒    üstelik, bile

Hatun  ⇒    kadın

Havadis   ⇒    haber

Havai   ⇒    değersiz, uçan, hoppa

Havalı   ⇒    havadar

Havali   ⇒    çevre, dolayı, bölge

Havuz   ⇒    maslak

Haya   ⇒    erbezi, taşak

Hayâ   ⇒    utanç, sıkılma

Hayal   ⇒    düş

Hayalet   ⇒    sanrıl, karaltı

Hayali   ⇒    düşsel, düşlemsel, sanrısal

Hayalperest   ⇒    düşsever, düşlemci

Hayasız   ⇒    utanmaz, arlanmaz

Hayasızlık   ⇒    utanmazlık

Hayat   ⇒    yaşam

Hayati   ⇒    önemli, yaşamsal

Haydut   ⇒    eşkıya

Hayıflanmak   ⇒    acınmak, üzülmek

Hayın    ⇒    hain

Hayır   ⇒    lütuf, iyilik, fayda, yarar, sevap

Hayırlı   ⇒    iyi

Hayırsever    ⇒    yardımsever, hayırsever, iyilikçi

Hayırsız   ⇒    vefasız, yararsız

Haylaz   ⇒    afacan

Hayli   ⇒    çok, epey

Hayme   ⇒    asmalık

Hayran olmak   ⇒    şaşmak, duygulanmak

Hayret   ⇒    şaşma

Haysiyet   ⇒    onur

Haysiyetli   ⇒    onurlu, kişilikli

Hayta   ⇒    serseri

Hayvan   ⇒    yılkı

Hayvani   ⇒    yılkısal

Hayvanlık   ⇒    yılkılık

Hazan   ⇒    sonbahar

Hazar   ⇒    barış

Hazım   ⇒    sindirme

Hazımsızlık   ⇒    sindirimsizlik

Hazır    ⇒    amade

Hazırlop   ⇒    emeksiz

Hazin   ⇒    üzücü, acıklı, elim

Hazmetmek   ⇒    sindirmek

Hazzetmek   ⇒    hoşlanmak, beğenmek

Heccav   ⇒    yergici

Hece   ⇒    seslem

Hedef    ⇒    amaç, erek, ülkü

Hediye   ⇒    armağan

Hediyelik   ⇒    armağanlık

Hekim   ⇒    doktor

Hektar   ⇒    dönüm

Hela   ⇒    tuvalet, wc

Helâ   ⇒    tuvalet, apteshane, yüznumara

Hele   ⇒    özellikle

Helezoni   ⇒    sarmal

Hemcins   ⇒    türdeş

Hemcinslik   ⇒    türdeşlik

Hemen  ⇒    derhal

Hemencecik   ⇒    çabucak

Hemşeri   ⇒    ildeş, bölgedeş

Hemşehrilik   ⇒    ildeşlik, bölgedeş

Hendek   ⇒    or

Henüz   ⇒    şimdi, az önce

Hep   ⇒    daima, tamamıyla

Hercai   ⇒    değişken

Hesap   ⇒    sayımcı

Hesaplama   ⇒    sayımlama

Hesaplamak   ⇒    saymak

Hesaplı   ⇒    ölçülü, tasarlanmış

Hesapsız   ⇒    sayımsız, ölçüsüz

Heterojen   ⇒    ayrışık

Heves   ⇒    istek, arzu

Heveslendirme   ⇒    özendirme

Heveslenmek   ⇒    özenmek

Hevesli   ⇒    istekli

Hevessiz   ⇒    isteksiz

Heyelan   ⇒    göçük

Heyet  ⇒    kurul

Heyhat   ⇒    yazık

Heykel   ⇒    yontu

Heykelcilik   ⇒    heykeltıraşlık

Heykeltıraş   ⇒    yontucu, yontman

Hezeyan   ⇒    sabuk, sayıklama

Hezimet   ⇒    bozgun

Hımbıl   ⇒    miskin, budala, tembel, uyuşuk

Hınzır   ⇒    domuz

Hınzırlık   ⇒    domuzluk

Hır   ⇒    kavga, dalaş

Hırçın   ⇒    huysuz

Hırs   ⇒    aç gözlülük, tamah, öfke

Hırsız   ⇒    uğru

Hırsızca   ⇒    uğruca

Hırsızlık   ⇒    çalma

Hırslanmak   ⇒    öfkelenmek

Hısım   ⇒    akraba

Hışım   ⇒    öfke

Hıyanet   ⇒    hainlik, ihanet, vefasızlık, aldatma

Hız   ⇒    sürat

Hızlı   ⇒    süratli

Hibe   ⇒    bağış

Hicap   ⇒    utanma, utanç

Hiciv   ⇒    yergi

Hicivci   ⇒    yergici

Hicran   ⇒    ayrılık

Hicret   ⇒    göç

Hicvedilmek   ⇒    yerilmek

Hicvetmek   ⇒    yermek

Hicviye   ⇒    yergilik

Hiddet   ⇒    öfke

Hiddetlendirmek   ⇒    öfkelendirmek

Hiddetlenmek   ⇒    öfkelenmek

Hiddetli   ⇒    öfkeli

Hidro   ⇒    su

Hidrofor   ⇒    subasar

Hidroloji   ⇒    subilim

Hidrosfer   ⇒    suyuvar

Hijyen   ⇒    sağlık, sağlık bilgisi

Hijyenik   ⇒    sağlıklı

Hikaye   ⇒    öykü

Hikayeci   ⇒    öykücü

Hikayecilik   ⇒    öykücülük

Hikmet   ⇒    bilgelik

Hilâf   ⇒    ters, aykırı, yalan

Hilafsız   ⇒    kuşkusuz

Hilal  ⇒    ayça

Hile   ⇒    entrika, dolap, oyun, düzen

Hilkat   ⇒    yaradılış

Himaye   ⇒    korunma, esirgeme

Himmet   ⇒    kayırış, yardım, emek

Hinterland   ⇒    everek, içbölge

Hiper   ⇒    aşırı

Hipotez   ⇒    varsayım

His   ⇒    duygu

Hislendirmek   ⇒    duygulandırmak

Hislenmek   ⇒    duygulanmak

Hisli   ⇒    duygulu

Hisse   ⇒    pay

Hissedar    ⇒    paydaş

Hisseli   ⇒    paylı

Hissetmek   ⇒    duyumsamak, sezinlemek

Hissi   ⇒    duygusal

Hissiyat   ⇒    duygular

Hissiz   ⇒    duygusuz

Hit   ⇒    gözde

Hitabe   ⇒    söylev

 

Hitaben   ⇒    yönelik

Hitabet   ⇒    konuşma

Hitap   ⇒    seslenme

Hiza   ⇒    doğrultu

Hizip   ⇒    bölüntü

Hizmet   ⇒    görev, iş, kulluk

Hizmetçi   ⇒    uşak

Hizmetli   ⇒    müstahdem

Hobi   ⇒    düşkü, meşgale

Holding   ⇒    yatırım ortaklığı

Holigan   ⇒    hayta

Homojen   ⇒    benzeşik

Hor   ⇒    değersiz, aşağı

Host   ⇒    konukçu

Hostes   ⇒    konukçu

Hosting   ⇒    anadizge

Hoş   ⇒    beğenilen, güzel

Hoşgörü   ⇒    tahammül, müsamaha, tolerans

Hoşlanmak   ⇒    sevmek, beğenmek

Hoşnut   ⇒    memnun

Hoşsohbet   ⇒    şakacı

Hububat   ⇒    tahıl

Huda   ⇒    Allah, Tanrı, Çalap

Hudut   ⇒    sınır

Hudutsuz   ⇒    sınırsız, sonsuz

Hukuk   ⇒    tüze

Hukukçu   ⇒    tüzeci

Hukuki   ⇒    tüzel

Hulasa   ⇒    özet, kısaca

Hulâsa   ⇒    özet, kısacası

Humma   ⇒    sıtma

Hummalı   ⇒    sıtmalı

Huraç   ⇒    çıban

Hurafe   ⇒    körinanç

Husumet   ⇒    hasımlık, düşmanlık

Husus   ⇒    iş, konu, madde, özellik

Hususi   ⇒    özel

Hususiyet   ⇒    özellik, ahbaplık

Hususuyle   ⇒    özellikle

Huy   ⇒    mizaç, yaradılış, tabiat, adet

Huylanmak   ⇒    işkillenmek

Huysuz   ⇒    geçimsiz

Huzur   ⇒    rahatlık, dinçlik, kat, makam

Huzurevi   ⇒    erinçevi

Huzurlu   ⇒    erinçli

Huzursuz   ⇒    tedirgin

Hücre   ⇒    göze

Hücum   ⇒    saldırı

Hüküm   ⇒    yargı, önem, egemenlik, şiddet

Hükümlü   ⇒    mahkum

Hükümran   ⇒    egemen

Hükümranlık   ⇒    hakimiyet

Hükümsüz   ⇒    geçersiz

Hülasa   ⇒    sonuç, sonuçta, öz

Hülya   ⇒    kuruntu, hayal

Hümanist   ⇒    adamcıl

Hüner   ⇒    ustalık

Hünkâr   ⇒    padişah

Hür   ⇒    özgür

Hürmet   ⇒    saygı

Hürmetkar   ⇒    saygılı

Hürmetli   ⇒    yüce

Hürmetsizlik   ⇒    saygısızlık

Hürriyet   ⇒    özgürlük

Hüviyet   ⇒    kimlik

Hüzün   ⇒    üzgünlük

Hüzünlü   ⇒     üzücü, üzgün

H – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İLGİLİ YAZILAR

Sınava Hazırlanıyorum
Nasıl Yapılır?
Editör

Sınava Hazırlanıyorum; Nasıl Çalışmalıyım?

Ana Başlıklar;Peki! Sınavlara nasıl çalışılır? Sınavlarda başarılı olmak için yapılması gerekenler nelerdir?Sınavlara Hazırlanıyorum; Ama Motivasyonum Çok DüşükDinlenmeye Zaman AyırınSonuç Olarak ; Sınava hazırlanıyorum ancak nasıl