Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

H Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

H Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Haber    ⇒    havadis, söylenti

Haberci   ⇒    ulak

Haberdar   ⇒    haberli

Haberleşme   ⇒    muhabere

Haberleşmek   ⇒    mektuplaşmak, telefonlaşmak, muhabere etmek

Haberli   ⇒    salıklı

Habersiz   ⇒    salıksız

Habip   ⇒    sevgili

Habis   ⇒    kötü

Hacer   ⇒    taş

Hacet   ⇒    gerek, gereklilik

Hacir   ⇒    kısıt

Hadise   ⇒    olay

Hadiseli   ⇒    olaylı

Hadisesiz  ⇒    olaysız

Hafakan   ⇒    sıkıntı

Hafıza   ⇒    bellek

Hafi   ⇒    gizli, saklı

Hafif   ⇒    kolay, hoppa, az, fazla olmayan

Hafifçe  ⇒    yeğnice

Hafiflemek  ⇒    ağırlığı azalmak, kolaylaşmak, şiddeti azalmak

Hafiflik   ⇒    yeğnilik

Hafifsemek   ⇒    önemsememek, küçümsemek, mühimsememek

Hafiye   ⇒    gizmen

Hafiyelik   ⇒    gizmenlik

Hafriyat   ⇒    kazı

Hain   ⇒    zararlı

Hak   ⇒    adalet

Hakaret   ⇒    aşağılama

Hakça   ⇒    doğrulukla

Hakeza   ⇒    öyle

Hakikat   ⇒    gerçek

Hakikaten   ⇒    gerçekten

Hakikatli   ⇒    vefalı

Hakikatsiz   ⇒    vefasız

Hakiki   ⇒    gerçek, gerçeksel

Hakim   ⇒    yargıç

Hâkim   ⇒    egemen, yargıç

Hakimane   ⇒    egemence, yargıçça

Hakimiyet   ⇒    egemenlik

Hakimlik   ⇒    yargıçlık

Hakir   ⇒    değersiz, hor, adî

Hakkaniyet   ⇒    hak, adalet, doğruluk

Hakkında   ⇒    üzerine, ilişkin

Haklamak   ⇒    hakkından gelmek, yenmek

Haklı   ⇒    doğru, yerinde, uygun

Haklılık   ⇒    ülevlilik

Haksever   ⇒    doğrucu

Haksız   ⇒    ülevsiz, yanlış

Haksızca   ⇒    ülevsizce

Haksızlık   ⇒    ülevsizlik

Hal   ⇒    durum

Hâlâ   ⇒    henüz

Halbuki   ⇒    oysa

Hale   ⇒    ayla

Halef   ⇒    ardıl

Halen   ⇒    daha, şimdi bile

Halik   ⇒    yaratan

Halis   ⇒    temiz, katışıksız, arı, saf

Halk   ⇒    kamu

Hall    ⇒    çözüm

Halletmek   ⇒    çözümlemek

Halsiz   ⇒    bitkin, derman, yorgun

Halsizlik   ⇒    bitkinlik

Halûk   ⇒    ahlaklı

Halüsinasyon   ⇒    varsanı

Ham   ⇒    olmamış

Hamarat   ⇒    becerikli

Hamaset   ⇒    yiğitlik

Hami   ⇒    koruyucu, kayırıcı

Hamile   ⇒     gebe

Hamilelik   ⇒    gebelik

Hamle  ⇒    atılış, saldırış

Hançer   ⇒    kama

Hançerlemek  ⇒    kamalamak

Handikap   ⇒    pekent

Hane   ⇒    ev

Hanedan   ⇒    hanlık

Haneli   ⇒    konutlu

Hanende   ⇒    okuyucu

Hantal   ⇒    kaba

Harabe   ⇒    yıkıntı,  örenyeri, örenlik

Harami   ⇒    haydut

Harap   ⇒    yıkık, viran

Hararet   ⇒    sıcaklık

Hararetlenmek   ⇒    canlanmak, coşmak, kızışmak

Hararetli  ⇒    coşkun

Harcamak   ⇒    sarf etmek

Harcırah   ⇒    yolluk

Harç   ⇒    masraf

Hare   ⇒    meviş, meneviş

Hareket   ⇒    devinim

Hareketlenme   ⇒    devinme

Hareketli   ⇒    devinimli

Hareketsiz   ⇒    durgun

Harelenmek  ⇒    mevişlenmek

Hareli   ⇒    mevişli

Haresiz   ⇒    mevişsiz

Harf   ⇒    imce

Harıl harıl   ⇒    bol bol

Haricen   ⇒    dıştan

Hariciye   ⇒    dışişleri, dışsayırılıkları, dışsal

Hariç   ⇒    dış

Harika   ⇒    olağanüstü, ülküsel

Harikulade   ⇒    olağanüstü

Haris   ⇒    doymaz, aç gözlü, hırslı, istekli

Harp   ⇒    cenk, savaş, muharebe

Hars   ⇒    ekin, kültür

Has   ⇒    özgü

Hasbıhal   ⇒    dertleşme, söyleşi

Hasebiyle   ⇒    dolayısıyla, ötürü

Haset   ⇒    kıskançlık

Hasıl   ⇒    oluşma, ürün, verim

Hasılat   ⇒    ürün, gelir

Hasılı   ⇒    kısacası

Hasım  ⇒    düşman

Hasımlık   ⇒    yağılık

Hasis   ⇒    pinti, cimri

Hasisleşmek   ⇒    pintileşmek, elisıkılaşmak

Hasislik   ⇒    pintilik, elisıklık

Hasret   ⇒    özlem

Hasretlik   ⇒    ayrılık

Hassas   ⇒    duygulu

Hassasiyet   ⇒    titizlik

Hassaten   ⇒    özellikle

Hasta   ⇒    sayrı

Hastalanmak   ⇒    sayrılanmak

Hastalık   ⇒    illet

Hastalıklı   ⇒    sayrılıklı

Hasut   ⇒    kıskanç

Haşarı   ⇒    yaramaz

Haşerat    ⇒    böcekler

Haşere    ⇒    böcek

Haşhaş    ⇒    afyon

Haşin   ⇒    sert, kinci, katı, gaddar

Haşinleşmek   ⇒    sertleşmek, kırıcılaşmak

Haşinlik   ⇒    sertlik

Haşlamak   ⇒    paylamak, azarlamak

Haşmet   ⇒    görkem

Haşmetli   ⇒    görkemli

Hat     ⇒    çizgi, yazı, yol

Hat trick   ⇒    üçleme

Hata   ⇒    yanlış

Hatalı   ⇒    yanılgılı, yanlış

Hatasız   ⇒    yanılgısız, doğru

Hatıra   ⇒    anı

Hatırat   ⇒    anılar

Hatırlamak   ⇒    anımsamak

Hatırlanmak   ⇒    anımsanmak

Hatırlatmak   ⇒    uyarmak, ihtar etmek

Hatime   ⇒    sonsöz

Hatip   ⇒    konuşmacı

Hatta  ⇒    üstelik, bile

Hatun  ⇒    kadın

Havadis   ⇒    haber

Havai   ⇒    değersiz, uçan, hoppa

Havalı   ⇒    havadar

Havali   ⇒    çevre, dolayı, bölge

Havuz   ⇒    maslak

Haya   ⇒    erbezi, taşak

Hayâ   ⇒    utanç, sıkılma

Hayal   ⇒    düş

Hayalet   ⇒    sanrıl, karaltı

Hayali   ⇒    düşsel, düşlemsel, sanrısal

Hayalperest   ⇒    düşsever, düşlemci

Hayasız   ⇒    utanmaz, arlanmaz

Hayasızlık   ⇒    utanmazlık

Hayat   ⇒    yaşam

Hayati   ⇒    önemli, yaşamsal

Haydut   ⇒    eşkıya

Hayıflanmak   ⇒    acınmak, üzülmek

Hayın    ⇒    hain

Hayır   ⇒    lütuf, iyilik, fayda, yarar, sevap

Hayırlı   ⇒    iyi

Hayırsever    ⇒    yardımsever, hayırsever, iyilikçi

Hayırsız   ⇒    vefasız, yararsız

Haylaz   ⇒    afacan

Hayli   ⇒    çok, epey

Hayme   ⇒    asmalık

Hayran olmak   ⇒    şaşmak, duygulanmak

Hayret   ⇒    şaşma

Haysiyet   ⇒    onur

Haysiyetli   ⇒    onurlu, kişilikli

Hayta   ⇒    serseri

Hayvan   ⇒    yılkı

Hayvani   ⇒    yılkısal

Hayvanlık   ⇒    yılkılık

Hazan   ⇒    sonbahar

Hazar   ⇒    barış

Hazım   ⇒    sindirme

Hazımsızlık   ⇒    sindirimsizlik

Hazır    ⇒    amade

Hazırlop   ⇒    emeksiz

Hazin   ⇒    üzücü, acıklı, elim

Hazmetmek   ⇒    sindirmek

Hazzetmek   ⇒    hoşlanmak, beğenmek

Heccav   ⇒    yergici

Hece   ⇒    seslem

Hedef    ⇒    amaç, erek, ülkü

Hediye   ⇒    armağan

Hediyelik   ⇒    armağanlık

Hekim   ⇒    doktor

Hektar   ⇒    dönüm

Hela   ⇒    tuvalet, wc

Helâ   ⇒    tuvalet, apteshane, yüznumara

Hele   ⇒    özellikle

Helezoni   ⇒    sarmal

Hemcins   ⇒    türdeş

Hemcinslik   ⇒    türdeşlik

Hemen  ⇒    derhal

Hemencecik   ⇒    çabucak

Hemşeri   ⇒    ildeş, bölgedeş

Hemşehrilik   ⇒    ildeşlik, bölgedeş

Hendek   ⇒    or

Henüz   ⇒    şimdi, az önce

Hep   ⇒    daima, tamamıyla

Hercai   ⇒    değişken

Hesap   ⇒    sayımcı

Hesaplama   ⇒    sayımlama

Hesaplamak   ⇒    saymak

Hesaplı   ⇒    ölçülü, tasarlanmış

Hesapsız   ⇒    sayımsız, ölçüsüz

Heterojen   ⇒    ayrışık

Heves   ⇒    istek, arzu

Heveslendirme   ⇒    özendirme

Heveslenmek   ⇒    özenmek

Hevesli   ⇒    istekli

Hevessiz   ⇒    isteksiz

Heyelan   ⇒    göçük

Heyet  ⇒    kurul

Heyhat   ⇒    yazık

Heykel   ⇒    yontu

Heykelcilik   ⇒    heykeltıraşlık

Heykeltıraş   ⇒    yontucu, yontman

Hezeyan   ⇒    sabuk, sayıklama

Hezimet   ⇒    bozgun

Hımbıl   ⇒    miskin, budala, tembel, uyuşuk

Hınzır   ⇒    domuz

Hınzırlık   ⇒    domuzluk

Hır   ⇒    kavga, dalaş

Hırçın   ⇒    huysuz

Hırs   ⇒    aç gözlülük, tamah, öfke

Hırsız   ⇒    uğru

Hırsızca   ⇒    uğruca

Hırsızlık   ⇒    çalma

Hırslanmak   ⇒    öfkelenmek

Hısım   ⇒    akraba

Hışım   ⇒    öfke

Hıyanet   ⇒    hainlik, ihanet, vefasızlık, aldatma

Hız   ⇒    sürat

Hızlı   ⇒    süratli

Hibe   ⇒    bağış

Hicap   ⇒    utanma, utanç

Hiciv   ⇒    yergi

Hicivci   ⇒    yergici

Hicran   ⇒    ayrılık

Hicret   ⇒    göç

Hicvedilmek   ⇒    yerilmek

Hicvetmek   ⇒    yermek

Hicviye   ⇒    yergilik

Hiddet   ⇒    öfke

Hiddetlendirmek   ⇒    öfkelendirmek

Hiddetlenmek   ⇒    öfkelenmek

Hiddetli   ⇒    öfkeli

Hidro   ⇒    su

Hidrofor   ⇒    subasar

Hidroloji   ⇒    subilim

Hidrosfer   ⇒    suyuvar

Hijyen   ⇒    sağlık, sağlık bilgisi

Hijyenik   ⇒    sağlıklı

Hikaye   ⇒    öykü

Hikayeci   ⇒    öykücü

Hikayecilik   ⇒    öykücülük

Hikmet   ⇒    bilgelik

Hilâf   ⇒    ters, aykırı, yalan

Hilafsız   ⇒    kuşkusuz

Hilal  ⇒    ayça

Hile   ⇒    entrika, dolap, oyun, düzen

Hilkat   ⇒    yaradılış

Himaye   ⇒    korunma, esirgeme

Himmet   ⇒    kayırış, yardım, emek

Hinterland   ⇒    everek, içbölge

Hiper   ⇒    aşırı

Hipotez   ⇒    varsayım

His   ⇒    duygu

Hislendirmek   ⇒    duygulandırmak

Hislenmek   ⇒    duygulanmak

Hisli   ⇒    duygulu

Hisse   ⇒    pay

Hissedar    ⇒    paydaş

Hisseli   ⇒    paylı

Hissetmek   ⇒    duyumsamak, sezinlemek

Hissi   ⇒    duygusal

Hissiyat   ⇒    duygular

Hissiz   ⇒    duygusuz

Hit   ⇒    gözde

Hitabe   ⇒    söylev

 

Hitaben   ⇒    yönelik

Hitabet   ⇒    konuşma

Hitap   ⇒    seslenme

Hiza   ⇒    doğrultu

Hizip   ⇒    bölüntü

Hizmet   ⇒    görev, iş, kulluk

Hizmetçi   ⇒    uşak

Hizmetli   ⇒    müstahdem

Hobi   ⇒    düşkü, meşgale

Holding   ⇒    yatırım ortaklığı

Holigan   ⇒    hayta

Homojen   ⇒    benzeşik

Hor   ⇒    değersiz, aşağı

Host   ⇒    konukçu

Hostes   ⇒    konukçu

Hosting   ⇒    anadizge

Hoş   ⇒    beğenilen, güzel

Hoşgörü   ⇒    tahammül, müsamaha, tolerans

Hoşlanmak   ⇒    sevmek, beğenmek

Hoşnut   ⇒    memnun

Hoşsohbet   ⇒    şakacı

Hububat   ⇒    tahıl

Huda   ⇒    Allah, Tanrı, Çalap

Hudut   ⇒    sınır

Hudutsuz   ⇒    sınırsız, sonsuz

Hukuk   ⇒    tüze

Hukukçu   ⇒    tüzeci

Hukuki   ⇒    tüzel

Hulasa   ⇒    özet, kısaca

Hulâsa   ⇒    özet, kısacası

Humma   ⇒    sıtma

Hummalı   ⇒    sıtmalı

Huraç   ⇒    çıban

Hurafe   ⇒    körinanç

Husumet   ⇒    hasımlık, düşmanlık

Husus   ⇒    iş, konu, madde, özellik

Hususi   ⇒    özel

Hususiyet   ⇒    özellik, ahbaplık

Hususuyle   ⇒    özellikle

Huy   ⇒    mizaç, yaradılış, tabiat, adet

Huylanmak   ⇒    işkillenmek

Huysuz   ⇒    geçimsiz

Huzur   ⇒    rahatlık, dinçlik, kat, makam

Huzurevi   ⇒    erinçevi

Huzurlu   ⇒    erinçli

Huzursuz   ⇒    tedirgin

Hücre   ⇒    göze

Hücum   ⇒    saldırı

Hüküm   ⇒    yargı, önem, egemenlik, şiddet

Hükümlü   ⇒    mahkum

Hükümran   ⇒    egemen

Hükümranlık   ⇒    hakimiyet

Hükümsüz   ⇒    geçersiz

Hülasa   ⇒    sonuç, sonuçta, öz

Hülya   ⇒    kuruntu, hayal

Hümanist   ⇒    adamcıl

Hüner   ⇒    ustalık

Hünkâr   ⇒    padişah

Hür   ⇒    özgür

Hürmet   ⇒    saygı

Hürmetkar   ⇒    saygılı

Hürmetli   ⇒    yüce

Hürmetsizlik   ⇒    saygısızlık

Hürriyet   ⇒    özgürlük

Hüviyet   ⇒    kimlik

Hüzün   ⇒    üzgünlük

Hüzünlü   ⇒     üzücü, üzgün

H – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu