Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

G Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

G Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

Gabi   ⇒    aptal, anlayışsız

Gaddar   ⇒    acımasız

Gaddarlık  ⇒    acımasızlık

Gaf  ⇒    pot

Gaf yapmak  ⇒    pot kırmak

Gafil   ⇒    aymaz, ihtiyatsız, dalgın

Gafilane  ⇒    aymazca

Gafilce   ⇒    aymazca

Gaflet   ⇒    aymazlık, ihtiyatsızlık, dalgınlık

Gaile   ⇒    sıkıntı, dert, üzüntü

Gaip   ⇒    yitik, bilinmez

Gaita   ⇒    dışkı

Galaksi   ⇒    uzak ada

Galat   ⇒    yanlış, uyduruk

Galebe   ⇒    yenme

Galeta   ⇒    peksimet

Galeyan  ⇒    coşma, kaynama

Galibiyet   ⇒    yenme, yengi, zafer

Galip  ⇒    yenen, üstün, baskın, üst gelen

Galiz   ⇒    iğrenç

Galon   ⇒    damacana

Gam   ⇒    tasa, kaygı, üzüntü

Gamlanmak  ⇒    tasalanmak, kaygılanmak, üzülmek

Gamlı   ⇒    tasalı, kaygılı, üzüntülü

Gammaz   ⇒     çekiştirici, fitneci

Gamsız   ⇒    kedersiz, tasasız

Gangster   ⇒    haydut

Gani   ⇒    zengin

Gani gani   ⇒    bol bol

Ganimet   ⇒    talan

Gar   ⇒    istasyon, katarlık

Garabet   ⇒    elginlik, tuhaflık

Garaj   ⇒    arabalık

Garanti   ⇒    teminat, güvence

Garantilenme   ⇒    kesinleşme

Garantör   ⇒    güvenceci

Garaz   ⇒    kin, düşmanlık

Gardırop   ⇒    giysilik

Gardiyan   ⇒    kolcu

Gardiyanlık   ⇒    kolculuk

Garez   ⇒    hınç

Garip   ⇒    acayip

Gariplik   ⇒    elginlik, kimsesizlik

Garipsemek   ⇒    yadırgamak

Garnizon   ⇒    alay

Garp   ⇒    batı

Garplı   ⇒    batılı

Gavur   ⇒    dinsiz, merhametsiz, insafsız, gaddar

Gaye   ⇒    amaç

Gayet   ⇒    pek, çok, pek çok

Gayret   ⇒    çaba

Gayretkeş   ⇒    çabalayıcı

Gayretli   ⇒    çabalı, çalışkan

Gayrı   ⇒    artık, bundan böyle

Gayri   ⇒    başka, diğer

Gazanfer   ⇒    yiğit

Gazap   ⇒    öfke, kızgınlık, hiddet

Gazel   ⇒    ceren

Gebe   ⇒    hamile

Geberik    ⇒    ölü

Gebermek   ⇒    ölmek

Gece   ⇒    akşam

Gecikme   ⇒    rötar, tehir

Geçer   ⇒    sürümlü, yürürlükte, bulunan, sayılı, ileri gelen, makbul

Geçerlik   ⇒    muvakkat

Geçim   ⇒    anlaşma, uyuşma, maişet

Geçimsiz   ⇒    huysuz, kavgacı

Geçinememek   ⇒    anlaşamamak, bağdaşamamak, uyuşamamak

Geçinmek   ⇒    anlaşmak, bağdaşmak, uyuşmak

Geçiş   ⇒    intikal

Geçiştirmek   ⇒    savuşturmak,  atlatmak

Geçit   ⇒    boğaz, bel, belen, derbent

Geçmek   ⇒    arasından çıkmak, aşmak, akmak, etkilemek, tesir etmek, atlamak

Geçmiş   ⇒    mazi

Geda   ⇒    yoksul, dilenci

Gedikli   ⇒    daimi, kıdemli

Gelecek  ⇒    istikbal, ati

Gelecek   ⇒    adet, töre

Gelir  ⇒    kazanç, irat

Gelişigüzel   ⇒    rast gele, özensiz, yarım yamalak, sudan, gönülsüz, üstünkörü

Gelişim   ⇒    inkişaf

Gelişmek  ⇒    büyümek,  tekamül, inkişaf, yetişmek

Gemi    ⇒    vapur

Genç   ⇒    jön

Gene  ⇒    yine

Genel   ⇒    umumi

Genelge   ⇒    tamim

General  ⇒    paşa

Geniş   ⇒    bol, enli, engin, ferah

Genişlemek   ⇒    ferahlamak, büyümek

Genişlik   ⇒    vüsat, yayıklık, en-boy, karşıtı olarak

Gerçek   ⇒    hakiki, sahici, asıl

Gerçekçi   ⇒    realist

Gerçi   ⇒     aslında

Gerdan    ⇒    boyun

Gerdanlık   ⇒    boyunluk

Gereç   ⇒    malzeme

Gerekli   ⇒    lüzumlu

Gereksinim   ⇒    ihtiyaç

Gereksiz   ⇒    boş, abes

Geri   ⇒    art

Gerici   ⇒    yobaz

Gericilik   ⇒    irtica, yobazlık

Geveze   ⇒    lafazan

Gezdirmek  ⇒    dolaştırmak

Gezgin   ⇒    seyyah

Gezi   ⇒    seyahat

Gezici   ⇒    seyyar

Gezinme   ⇒    seyran

Gezmek  ⇒    dolaşmak

Gıda   ⇒    besin

Gıdalı   ⇒    besinli, besleyici

Gıdasız   ⇒    besinsiz

Gına  ⇒    usanç, bıkma

Gıpta   ⇒    imrenmek

Gıyaben   ⇒    arkasından, uzaktan, yokken

Gıybet   ⇒    çekiştirme

Gıybetçi   ⇒    çekiştirmeci

Gider   ⇒    masraf, harcama

Giderek   ⇒    gittikçe

Gidişat   ⇒    durum, davranış, tutum

Gidişmek  ⇒    kaşınmak

Girdap   ⇒    çevrinti, burgaç

Girgin   ⇒    sokulgan, girişken

Girift   ⇒    çapraşık

Girişim   ⇒    teşebbüs

Girişken   ⇒    atak

Girizgâh   ⇒    giriş

Gitgide   ⇒    gittikçe, giderek

Giyecek   ⇒    giysi

Giysi   ⇒    elbise

Giz   ⇒    sır

Gizemli   ⇒    esrarengiz

Gizlemek   ⇒    saklamak

Gizli   ⇒    saklı

Gladyatör   ⇒    dövüşçü

Glayöl   ⇒    kuzgun

Glikoz   ⇒    şeker

Global   ⇒    küresel

Goygoy   ⇒    dilenme

Goygoyculuk   ⇒    dilencilik

Göç   ⇒    taşınma, nakil, muhaceret

Göçer   ⇒    göçebe

Göçmek   ⇒    çökmek, taşınmak, ölmek

Göçmen   ⇒    muhacir

Göğüslemek   ⇒    direnmek, katlanmak

Gökyüzü   ⇒    sema

Gölek   ⇒    gölcük

Gömü   ⇒    define

Gömüt    ⇒    mezar, kabir

Gönç   ⇒     zengin, varlıklı

Göndermek   ⇒    yollamak

Gönenç   ⇒    refah

Gönüllü   ⇒    istekli

Gönülsüz   ⇒    isteksiz, alçak gönüllü

Görenek   ⇒    töre

Görev   ⇒     vazife

Görevli   ⇒    memur

Görgü   ⇒    tecrübe, adabımuaşeret

Görkem  ⇒    debdebe, ihtişam

Görkemli   ⇒    muhteşem

Görmek   ⇒    sezmek, fark etmek

Görmemiş   ⇒    görgüsüz

Görünüm   ⇒    manzara

Görünüş   ⇒    manzara

Görüş   ⇒    fikir

Görüşme   ⇒    mülakat, müzakere, sohbet

Gösteriş   ⇒    caka

Gösterişli   ⇒    alımlı, güzel

Göstermelik   ⇒    numunelik

Götürmek  ⇒    taşımak, nakletmek

Gövde   ⇒    beden

Gövermek   ⇒    yeşermek

Göz   ⇒    kaynak, delik, bakış, bölme, çekmece, nazar

Gözdağı   ⇒    tehdit, korkutma

Gözetmek  ⇒    korunmak, kollamak

Gözlem   ⇒    rasat

Gözlemci  ⇒    müşahit

Gözü pek  ⇒    atılgan, cesur, korkusuz

Grafik   ⇒    çizge

Grafiker   ⇒    çizgeci

Grafolog   ⇒    yazıbilimci

Grafoloji   ⇒    yazıbilim

Gramatikal   ⇒    dilbilgi

Gramer   ⇒    dilbilgisi

Gri   ⇒    boz, kır

Grup   ⇒    küme

Gruplama   ⇒    kümeleme

Guard   ⇒    koruma

Gurbet   ⇒    yadel

Gurbetçi  ⇒    yadelci

Gureba   ⇒    kimsesizler

Gurup   ⇒    batma, batış

Gurur   ⇒    benlik, büyüklük, övünme, çalım, onur, kibir

Gururlanmak   ⇒    övünme, kasıntılanmak, büyüklenmek

Gusto   ⇒    beğeni

Gücenmek  ⇒    kırılmak, darılmak

Güç  ⇒    kuvvet

Güçbela  ⇒    güçlükle

Güçlü   ⇒    kuvvetli

Güçlük   ⇒    zorluk

Güçsüz   ⇒    aciz

Güdüm   ⇒    sevk

Güldeste   ⇒    seçki

Güldürü   ⇒    komedi

Güleç   ⇒    güler yüzlü

Gülistan   ⇒    güllük

Gülmece   ⇒    mizah

Gülünç   ⇒    komik

Günah   ⇒    suç, sorumluluk

Güncel   ⇒    aktüel

Gündelik   ⇒    yövmiye

Günebakan   ⇒    ayçiçeği

Güney   ⇒    cenup

Günlü   ⇒    tarihli

Gür gür   ⇒    gürül gürül

Gürbüz   ⇒    sağlam, güçlü

Güreşçi   ⇒    pehlivan

Gürlük   ⇒    feyz

Güruh   ⇒    derinti

Gürz   ⇒    topuz

Gütmek   ⇒    sevk etmek, yönetmek, sürmek

Güven   ⇒    itimat

Güvence   ⇒    teminat

Güvenli   ⇒    emin

Güvenlik   ⇒    emniyet

Güvey   ⇒    damat

Güya   ⇒    sanki

Güz   ⇒    sonbahar

Güzel   ⇒    iyi, biçimli, gösterişli

Güzergâh   ⇒    uğrak

Güzide   ⇒    seçkin, seçme

Güzün   ⇒    sonbaharda

G – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

1. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Tablosu

2. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu