Eş Anlamlı Kelimeler

E Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

E Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

 

 

Ebat   ⇒    boyut

Ebed   ⇒    bengi

Ebedi  ⇒    sonsuz

Ebedî  ⇒    bengi, sonsuz, ölümsüz

Ebediyen  ⇒    ilelebet, sonsuza dek

Ebediyet   ⇒    sonsuzluk

Ebedîyet   ⇒    bengilik, sonsuzluk

Ebedîyyen   ⇒    bengice, sonsuza değin

Ebemkuşağı   ⇒    gökkuşağı, yağmurkuşağı

Ebeveyn   ⇒    ana-baba

Ebleh   ⇒    budala, alık

Ebr   ⇒    bulut

Ecdat   ⇒    atalar, dedeler

Ecmain   ⇒    tümü, tamamı

Ecnebi   ⇒    yabancı, el, ağyar

Eda   ⇒    naz

Edalı   ⇒    çalımlı, nazlı, civelek, oynak

Edat   ⇒    ilgeç

Edebiyat   ⇒    yazın

Edebiyatçı   ⇒    yazıncı, yazınbilimci

Edep   ⇒    adap

Edepli   ⇒    utanmalı, utlu

Edepsiz  ⇒    şirret, terbiyesiz, sıkılmaz

Edevat   ⇒    aletler, gereçler

Edilgen   ⇒    pasif

Edinmek  ⇒    sağlamak, sahip olmak, kazanmak

Edip   ⇒    yazar

Edisyon  ⇒    basım

Editör   ⇒    yayımcı

Editörlük   ⇒    yayımcılık

Efe   ⇒    zeybek

Efekt   ⇒    etke

Efemine   ⇒    kadınsı

Efendi   ⇒    terbiyeli, ağırbaşlı, kibar, saygılı

Efendilik   ⇒    usluluk, terbiyelilik, kibarlık, ağırbaşlılık

Efkâr   ⇒    fikirler, tasa

Efkârlanmak   ⇒    üzülmek, tasalanmak

Efkârlı   ⇒    düşünceli, tasalı

Efkârsız  ⇒    tasasız

Efor   ⇒    emek, çaba, güç

Efrat   ⇒    bireyler

Efsane   ⇒    söylence

Efsun  ⇒    büyü

Efsuncu   ⇒    üfürükçü

Efsunculuk   ⇒    üfürükçülük

Efsunkar   ⇒    büyüleyici

Efsunlanmak  ⇒    okuyup üflemek

Efsunlu  ⇒    büyülü

Efüzyon   ⇒    sızınım

Egemen  ⇒    hakim, hükmeden

Egemenlik  ⇒    hakimiyet

Ego  ⇒    ben, benlik

Egoist   ⇒    bencil

Egoistlik   ⇒    bencillik

Egoizm   ⇒    bencillik

Egzama   ⇒    mayasıl

Egzersiz   ⇒    alıştırma

Egzogami   ⇒    dışevlilik

Eğer  ⇒    şayet

Eğiklik   ⇒    meyil

Eğilim   ⇒    yönelme, temayül

Eğit bilim   ⇒    pedagoji

Eğitici  ⇒    mürebbi

Eğitimci  ⇒    terbiyeci

Eğlenmek   ⇒    oyalanmak, beklemek, alay etmek, alem yapmak

Ehemmiyet  ⇒    önem

Ehemmiyetli   ⇒    önemli

Ehemmiyetsiz   ⇒    önemsiz

Ehemniyet   ⇒    önem

Ehil   ⇒    usta

Ehli  ⇒    evcil

Ehlileşmek  ⇒    evcilleştirmek, uysallaştırmak

Ehliyet  ⇒    yeterlik, yetenek, kabiliyet

Ehven   ⇒    ucuz, yeğ, hesaplı

Ek  ⇒    ilave

Ekber  ⇒    ulu, yüce

Ekip  ⇒    takım

Ekipman  ⇒    donanım

Eklektik  ⇒    seçmeci

Eklektizm   ⇒    seçmecilik

Eklem  ⇒    mafsal

Eklemek  ⇒    ilave etmek, tamamlamak, çoğaltmak, artırmak

Eko  ⇒    yankı

Ekol   ⇒    yoldam

Ekoloji  ⇒    çevrebilim

Ekolojik  ⇒    çevresel, çevre bilimsel

Ekolu  ⇒    yankılı

Ekometri  ⇒    yankı ölçüm

Ekonomi  ⇒    iktisat

Ekonomik   ⇒    hesaplı, kazançlı

Ekosuz  ⇒    yankısız

Eksantrik  ⇒    ayrıksı, aykırı, dışözdekli

Eksen  ⇒    dingil

Ekseri  ⇒    çoğu

Ekseriya  ⇒    çokluk

Ekseriyet  ⇒    çoğunluk

Eksik  ⇒    noksan

Ekspansiyon  ⇒    yayılım

Ekspansiyonist  ⇒    yayılımcı

Eksper  ⇒    uzman, bilirkişi

Eksperyans   ⇒    deneyim

Eksport  ⇒    dışsatım

Ekspozisyon   ⇒    sergi

Ekstra ⇒    nitelikli, olağandışı, iyi, vasıflı

Ekstranet   ⇒    dış ağ

Ekstre  ⇒    özet, özüt

Ekstrem  ⇒    uç

El  ⇒    yabancı, ecnebi, el alem

Elastik  ⇒    esnek

Elastikiyet  ⇒    esneklik

Elbette  ⇒    şüphesiz, kuşkusuz

Elbise  ⇒    esbap

Ele geçirmek  ⇒    tutmak, kazanmak

Elebaşı   ⇒    başkan

Elem  ⇒    ağrı, acı, üzüntü

Eleman  ⇒    öğe, unsur

Elemek  ⇒    ayıklamak, ayırmak

Eleştiri  ⇒    tenkit

Eli açık  ⇒    cömert

Eli sıkı  ⇒    pinti

Elifine  ⇒    tastamam

Elim  ⇒    acıklı

Eliminasyon  ⇒    eleme

Elit  ⇒    seçkin

Ellemek  ⇒    dokunmak, değmek

Elvan  ⇒    alacaklı

Elverişli  ⇒    uygun, müsait

Elverişsiz  ⇒    namüsait

El vermek  ⇒    yetmek, uymak, uygun görmek

Emare  ⇒    belirti, iz, ipucu

Embriyon  ⇒   dölüt

Emek  ⇒    çaba, çalışma, ceht

Emekçi  ⇒    işçi

Emel  ⇒    arzu, istek, amaç, gaye, erek, maksat

Emin  ⇒    tehlikesiz, güvenilir, inanılır

Emir  ⇒    buyruk

Emirname  ⇒    buyrultu

Emniyet  ⇒    güven

Emniyetli  ⇒    güvenlikli

Emniyetsiz  ⇒    güvenliksiz

Empati  ⇒    duygudaşlık, özdeşlik, diğerkam

Emperyalist  ⇒    yayılımcı, sömürgeci

Emperyalizm  ⇒    yayılımcılık, sömürgecilik

Empoze  ⇒    dayatma

Empresyon  ⇒    izlenim

Empresyonist  ⇒    izlenimci

Empülsiyon  ⇒    vuru

Emretmek  ⇒    buyurmak

Emrivaki  ⇒    oldubitti

Emsal  ⇒    benzer, eş, yaşıt, eşit, denk

Emsalsiz  ⇒    eşsiz, benzersiz, tek

Emtia  ⇒    mallar

Emülsiyon  ⇒    sütsü, duyarkat

Enayi   ⇒    avanak

Enbiya  ⇒    yalvaçlar

Encümen    ⇒    kurul, komisyon, yarkurul

Endam  ⇒    boy, pos

Endeksli  ⇒    bağlı

Ender  ⇒    nadir

Endikasyon  ⇒    belirtili

Endikatör   ⇒    gösterge

Endirekt  ⇒    dolaylı

Endişe   ⇒    kaygı

Endişelenmek   ⇒    kaygılanmak

Endişeli   ⇒    kaygılı

Endişesiz  ⇒    kaygısız

Endoderm   ⇒    içderi

Endogami  ⇒    içevlilik

Endokrin  ⇒    içsalgı

Endüksiyon  ⇒    tümevarım

Endüstiri  ⇒    sanayi

Enerji  ⇒    erke, güç

Enerjik  ⇒    hareketli, erkel

Eneze   ⇒    cılız, zayıf

Enfeksiyon  ⇒    bulaşma, bulaşım

Enfes  ⇒    fevkalade

Enformasyon  ⇒    salıklaşma, salıklaşım, bilişim

Enformatik  ⇒    bilgiişlem

Enfraruj  ⇒    kızılötesi

Enfusi  ⇒    öznel

Engebeli  ⇒    arızalı

Engel   ⇒    mani

Engin  ⇒    geniş

Enikonu  ⇒    iyice, iyiden, iyiye, adamakıllı

Enkaz   ⇒    yıkıntı

Enlem  ⇒    paralel

Enli  ⇒    geniş

Enselemek  ⇒    yakalamak, tutmak

Enstantane  ⇒    kesit

Enstrüman  ⇒    çalgı, araç

Entari   ⇒    giysi

Entegrasyon  ⇒    bütünleşme

Entegre   ⇒    tümleşik, bütünleşik

Entel  ⇒    bilgiç

Entelektüel  ⇒    aydın

Enteresan  ⇒    ilginç

Enternasyonal  ⇒    uluslararası, beynelmilel

Entertaiment  ⇒    eğlence

Entrika  ⇒    dalavere, hile, oyun

Entrikacı  ⇒    düzenci

Envanter  ⇒    döküm

Epey  ⇒    çok, hayli

Epidemi    ⇒    salgın

Epiderm  ⇒    üstderi

Epigraf  ⇒    yazıtbilimci

Epigrafi  ⇒    yazıtbilim

Epik  ⇒    destansı

Epikriz  ⇒    çıkış özeti

Epilepsi  ⇒    tutarık

Epilog  ⇒    sondeyiş

Epistemoloji  ⇒    bilgibilim

Epizot  ⇒    oluntu, olut

Er  ⇒    erkek, asker, yiğit, kahraman, sahip, yetenekli

Erat  ⇒    erler

Erbain  ⇒    kırk

Erbap   ⇒    usta, ehil, yetkili

Erdem  ⇒    fazilet

Erek   ⇒    amaç

Ergin  ⇒    yetişmiş, olgunlaşmış, reşit

Ergonomi  ⇒    işbilim, işlev

Ergonomik  ⇒    işlevsel, işbilimsel

Erişkin   ⇒    olgun, kamil

Erkân   ⇒    ileri gelenler, üstler, büyükler, kurallar

Erken   ⇒    çabuk

Erkin  ⇒    özerk, serbest, özgür, müstakil

Erkli   ⇒    muktedir, nüfuzlu, iktidarlı, güçlü

Ermiş   ⇒    eren

Erozyon   ⇒    aşınma, aşınım

Ertelemek  ⇒    geciktirmek, tehir

Erzak   ⇒    azık, yiyecek

Esans  ⇒    koku

Esaret  ⇒    tutsaklık, kölelik, boyunduruk

Esas   ⇒    temel

Esasen  ⇒    temelinde, aslında

Esasından  ⇒    temelinden, başından, kökünden

Esasi  ⇒    temel, asal

Esaslı   ⇒    etkili

Esatir  ⇒    söylencebilim

Esbap   ⇒    elbise

Esef   ⇒    üzüntü

Esen   ⇒    sıhhatli, sağlam, güçlü

Esenlik   ⇒    sağlık, sıhhat, selamet

Eser   ⇒    yapıt

Esin  ⇒    ilham

Esir  ⇒    tutsak

Esirgemek   ⇒    korumak, bağışlamak

Esirlik   ⇒    tutsaklık

Eskimek  ⇒    yıpranmak

Eskiz   ⇒    taslak

Eskrim   ⇒    kılıçoyunu

Esma   ⇒    adlar

Esmer   ⇒    yağız, konur

Esna   ⇒    an, sıra

Esnasında   ⇒    sırasında

Espas   ⇒    aralık

Esrar   ⇒    sırlar, gizler

Esrarengiz   ⇒    gizemli

Esrarkeş  ⇒    uyuşturucu bağımlısı

Esrarlı   ⇒    gizemli

Esvap  ⇒    elbise, giysi

Eş  ⇒    benzer

Eş anlamlı   ⇒    anlamdaş

Eşantiyon  ⇒    örneklik, bedavalık

Eşarp   ⇒    başörtü

Eşek  ⇒    merkep

Eşelemek   ⇒    karıştırmak, kurcalamak

Eşitlik   ⇒    müsavat, muadelet,  müsavilik

Eşkal   ⇒    şekil, biçim

Eşkıya   ⇒    şâki

Eşme   ⇒    kaynak, göze

Eşsiz   ⇒    benzersiz, emsalsiz

Eşya   ⇒    pırtı, nesne, gereç

Etajer   ⇒    çekmece

Etap   ⇒    aşama

Etiket   ⇒    çıkartma

Etimoloji   ⇒    kökenbilim

Etki  ⇒    tesir

Etkin   ⇒    aktif, hareketli

Etkinlik   ⇒    faaliyet

Etnik   ⇒    budunsal, ırksal

Etnografik   ⇒    budunbetimsel

Etnoloji  ⇒    budunbilim

Etraf   ⇒    çevre

Etraflı   ⇒    ayrıntılı

Etüt   ⇒    ekçalışma, ekders

Ev   ⇒    konut

Evcil   ⇒    ehli

Evham   ⇒    kuruntu

Evhamlanmak   ⇒    kuruntulanmak

Evkaf   ⇒    vakıflar

Evla   ⇒    yeğ, daha iyi

Evlat   ⇒    çocuk(lar)

Evlât   ⇒    oğul, kız, soy

Evliya   ⇒    ermiş, eren, yatır

Evolüsyon   ⇒    evrim

Evrak   ⇒    belge

Evre   ⇒    aşama, safha

Evren  ⇒    kainat

Evsaf   ⇒    vasıflar

Evvel  ⇒    önce

Evvela   ⇒    önce

Evvelden  ⇒    önceden

Evveliyat   ⇒    öncesi

Eylem   ⇒    fiil

Eylemsi   ⇒    fiilimsi

Eyvah   ⇒    tüh, yazık

Ezcümle   ⇒    kısaca

Ezel   ⇒    öncesizlik

Ezgi   ⇒    melodi

Ezinç   ⇒    azap

Eziyet   ⇒    sıkıntı

Ezkaza   ⇒    yanlışlıkla

Ezmek   ⇒    yassıltmak, parçalamak, hırpalamak

E – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. eş anlamlı kelimeler için teşekkürler işime yaradı

Başa dön tuşu