Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

D Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

D Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 

 

 

Dağdağa    ⇒    gürültü, telaş

Dağılmak   ⇒    yayılmak, saçılmak, düzensizlik

Dağınık   ⇒    saçılmış, karışık, perişan, tarumar, dikkatsiz, derbeder, savruk

Dağıtıcı   ⇒    müvezzi

Dağıtılmak   ⇒    feshedilmek, tevzi edilmek

Dağıtmak   ⇒    bölmek, tevzi etmek, pay etmek, üleştirmek, parçalamak, feshetmek

Dağlamak  ⇒    yakmak

Daha   ⇒    henüz

Dahi   ⇒    ökeli

Dahice   ⇒    ökelice

Dahil   ⇒    iç, içeri, içinde

Dahilî   ⇒    iç

Dahilik   ⇒    ökelilik

Dahiliye   ⇒    içişleri, iç sayrılık, içsel

Dahiliyeci   ⇒    iç sayrılıkları uzmanı, içselci

Daim   ⇒    sürekli, devamlı, ara vermeden, boyuna

Daima   ⇒    her zaman, devamlı

Daimi   ⇒    sürekli

Daimî   ⇒    sürekli,  devamlı, temelli

Dair   ⇒    ait, ilişkin, hakkında, üzerine

Daire  ⇒    teğre

Daktilo   ⇒    yazıncak

Dal   ⇒    kol, bölüm, şube

Dalalet   ⇒    sapkınlık

Dalamak   ⇒    ısırmak

Dalaş   ⇒    kavga, dövüş

Dalgı  ⇒    gaflet, aymazlık

Dalkavuk   ⇒    ikiyüzlü, yaltakçı, yardakçı

Dalkavukluk   ⇒    şakşakçılık

Dam  ⇒    çatı; eş

Dâm   ⇒    tuzak

Damat   ⇒    güvey

Damgalamak   ⇒    damga vurmak, lekelemek, karalamak, kötülemek

Damping   ⇒    düşürüm

Dangalak   ⇒    avanak, bön

Danışma   ⇒    istişare, müracaat, müzakere, müşavere

Danışman   ⇒    müşavir

Daniska   ⇒    iyi, en iyi

Dantel  ⇒    oya

Dantelli   ⇒    oyalı

Dar   ⇒    ensiz, kıt, elverişsiz, zorlukla

Daraba   ⇒    kepenk

Daralmak   ⇒    sıkılaşmak, bunalmak, sıkılmak,

Darbe   ⇒    vuruş

Darbımesel   ⇒    atasözü

Dargın   ⇒    küs

Darılmak   ⇒    küsmek

Darlık   ⇒    yokluk, yoksulluk

Darmadağınık   ⇒    karmakarışık

Darülfünun   ⇒    üniversite

Data   ⇒     veri

Dava   ⇒    celse

Davet   ⇒    çağrı

Davetçi   ⇒    çağrıcı

Davetiye   ⇒    duyuru

Davetkar   ⇒    çağrıcı

Dayanak   ⇒    destek

Dayanıklı   ⇒    sağlam, metin

Dayanıksız   ⇒    çürük, güçsüz

Dayanmak  ⇒    yaslanmak, abanmak, çullanmak

Debdebe   ⇒    görkem, şatafat

Dede   ⇒    büyükbaba, ihtiyar, yaşlı

Defa   ⇒    kere, kez

Defans   ⇒    savunma

Defansif   ⇒    savunmalı

Defetmek   ⇒    savmak, savuşturmak

Define   ⇒    gömü

Defnetmek   ⇒    gömmek, toprağa vermek

Deformasyon   ⇒    biçimsizleşme

Değer   ⇒    kıymet

Değerbilir   ⇒    kadirşinas

Değerli   ⇒    kıymetli

Değersiz   ⇒    bayağı, adi, soysuz

Değgin   ⇒    ait, ilişkin, dair

Değmek   ⇒    temas etmek, dokunmak, ellemek

Değnek   ⇒    sopa

Deha   ⇒    öke

Dehliz   ⇒    geçit

Dehr   ⇒    dünya

Dehşet   ⇒    korku, yılgı

Dehşetengiz   ⇒    korkunç

Dehşetli   ⇒    korkunç

Dejenerasyon   ⇒    soysuzlaşma, yozlaşma

Dejenere   ⇒    soysuz,  yoz

Dek    ⇒      kadar, değin

Deklare    ⇒    bildirme

Dekolte   ⇒    açık

Delalet   ⇒    tanıtlık

Delege   ⇒    murahhas

Deli   ⇒    çılgın

Delidolu   ⇒    patavatsız

Delil   ⇒    kanıt

Delişmen   ⇒    şımarık, delidolu

Delta   ⇒    çatalağız

Dematit   ⇒    deri yangısı

Demeç   ⇒    beyanat

Demirkazık   ⇒    kutup yıldızı

Demonstrasyon   ⇒    gösteri

Denek taşı   ⇒    mihenk taşı

Deneme   ⇒    tecrübe

Denet   ⇒    kontrol

Denetim   ⇒    kontrol

Deney   ⇒    tecrübe

Deneyim   ⇒    tecrübe

Denge   ⇒    muvazene

Denk   ⇒    müsavi

Denklem   ⇒    eşitlik

Departman   ⇒    işbölümü

Deprem  ⇒    zelzele

Depresyon   ⇒    çöküntü

Depreşmek   ⇒    nüksetmek

Derece   ⇒    aşama, rütbe, basamak, seviye, mertebe, kademe

Dergi   ⇒    mecmua

Derhal   ⇒    hemen

Deri   ⇒    ten

Derkenar   ⇒    kenar yazısı

Derlemek   ⇒    toplamak, biriktirmek

Derman  ⇒    güç, ilaç, çare

Dermansız   ⇒    güçsüz, halsiz, yorgun argın, bitik, takatsiz

Dernek   ⇒    cemiyet, kuruluş, kurul

Dershane   ⇒    derslik

Derslik   ⇒    sınıf

Dertli   ⇒    üzgün, hasta

Derya   ⇒    deniz

Despot   ⇒    zorba

Despotizm   ⇒    zorbalık

Destan   ⇒    koçaklama

Deste   ⇒    demet, bağlam, bağ

Destur   ⇒    izin, savulunuz

Detant   ⇒    yumuşama

Detay   ⇒    ayrıntı

Deterjan  ⇒    çamaşır tozu, arıtıcı

Dev  ⇒    ulu

Deva   ⇒    ilaç

Devam  ⇒    sürek

Devamlı   ⇒    sürekli

Devamlılık   ⇒    süreklilik

Devasa   ⇒    irici

Deve   ⇒    lama

Deveran   ⇒    dolaşım

Devinim   ⇒    hareket

Devir   ⇒    çağ

Devirmek  ⇒    düşürmek, yıkmak, içmek

Devran   ⇒    talih, dünya, kader, baht, zaman

Devre   ⇒    dönem

Devretmek   ⇒    aktarmak

Devrim   ⇒    inkılap

Devriye   ⇒    kol, karakol

Devşirmek  ⇒    toplamak

Deyim  ⇒    tabir

Deyiş   ⇒    üslup

Dış   ⇒    hariç

Dış alım   ⇒    ithalat

Dış satım  ⇒    ihracat

Dışbükey   ⇒    konveks

Dışık   ⇒    cüruf

Didaktik   ⇒    öğretici

Didar   ⇒    yüz, çehre

Difraksiyon   ⇒    kırılım

Difteri   ⇒    kuşpalazı

Difüzyon   ⇒    yayım

Diğer   ⇒    başka

Diğeri   ⇒    öteki

Dik kafalı   ⇒    geçimsiz, inatçı, huysuz

Dikkatsiz  ⇒    savruk, dalgın, özensiz

Diksiyon  ⇒    söyleyiş

Dikta   ⇒    buyruk

Diktacı   ⇒    buyrukçu

Diktatör   ⇒    buyurgan

Dil   ⇒    lisan

Dilaver   ⇒    bahadır, yiğit

Dilbaz  ⇒    konuşkan

Dilber   ⇒    güzel

Dilbilgisi   ⇒    gramer

Dildar   ⇒    sevgili

Dilek  ⇒    istek

Dilemek   ⇒    istemek

Dilsiz   ⇒    lal

Dilşat   ⇒    mutlu, bahtiyar

Dimağ   ⇒    beyin

Dimağçe   ⇒    beyincik

Dinamik   ⇒    hareketli, canlı, devingen

Dinamizm   ⇒    coşkunluk,  dirilik, gürellik

Dinamometre   ⇒    güç ölçer

Dinç  ⇒    esen, sağlam, güçlü, canlı, zinde

Dingin   ⇒    sakin

Dinlemek   ⇒    kulak vermek, işitmek, söz dinlemek

Dinsel  ⇒    dini

Dipfriz   ⇒    derin dondurucu, donduraç

Dipli   ⇒    derin, esaslı

Diploma   ⇒    yeterlilik belgesi

Dirayet   ⇒    yetenek, beceriklilik, seziş

Direkt   ⇒    doğrudan

Direktif   ⇒    yönerge

Direktör   ⇒    yönetici

Diri   ⇒    canlı

Dirije   ⇒    güdümlü

Dirilmek   ⇒    canlanmak

Dirim   ⇒    hayat

Dirlik   ⇒    huzur,  refah

Disiplin   ⇒    düzen

Diskur   ⇒    söylev, söylem

Dispanser   ⇒    bakımevi

Distribütör   ⇒    dağıtıcı, dağıtaç

Dişlemek   ⇒    ısırmak

Dişli   ⇒    güçlü, arkalı, koruyuculu

Divane   ⇒    deli, kaçık

Diyagram   ⇒    çizenek

Diyalekt   ⇒    lehçe

Diyalektik   ⇒    diyeleksel

Diyalog   ⇒    konuşma, anlaşma

Diyanet   ⇒    din işleri, dinselcilik

Diyar  ⇒    ülke, memleket

Dizayn   ⇒    tasarım

Dizayner   ⇒    tasarımcı

Dize   ⇒    mısra

Dizgi   ⇒    tertip, nizam

Dizgici   ⇒    mürettip

Dizi   ⇒    sıra

Dizmek  ⇒    sıralamak

Dogma   ⇒    kör inanç

Doğa   ⇒    tabiat

Doğa ötesi  ⇒    metafizik

Doğal  ⇒    tabii

Doğramak  ⇒    kesmek, dilimlemek

Doğru   ⇒    düz, namuslu, gerçek, dürüst, yasal

Doğrulamak   ⇒    onaylamak, teyit etmek, tasdik etmek

Doğrulmak   ⇒    yönelmek, düzelmek

Doğrultu  ⇒    istikamet, yön, cihet

Doğu   ⇒    şark

Doğuşlu   ⇒    asil

Doğuştan   ⇒    yaradılıştan

Doktor   ⇒    hekim, sağaltman

Doktrin   ⇒    öğreti

Dokunaklı   ⇒    üzücü, etkili, acıklı, hüzünlü

Dokunmak  ⇒    değmek, ellemek

Doküman   ⇒    belge

Dokümantasyon   ⇒    belgelemek

Dokümanter   ⇒    belgesel

Dolan   ⇒    hile

Dolaşmak   ⇒    gezmek

Dolay   ⇒    etraf, çevre, havali, yöre

Dolayı  ⇒    ötürü

Dolamak   ⇒    toplanmak, tamamlanmak

Doludizgin   ⇒    son hızla

Dombay   ⇒    manda

Dominant   ⇒    başat

Donakalmak   ⇒    şaşmak

Done   ⇒    veri

Donuk   ⇒    mat

Doruk   ⇒    zirve

Dost   ⇒    arkadaş

Dostane  ⇒    dostça

Dosya   ⇒    dizeç

Doymaz  ⇒    aç gözlü

Doyum   ⇒    yetinme, kanaat

Doyurucu   ⇒    kandırıcı, inandırıcı

Doz   ⇒    miktar

Dökmek   ⇒    boşaltmak, akıtmak, saçmak, salmak, bırakmak, açığa vurmak, söylemek

Dönem  ⇒    devre

Dönemeç   ⇒    viraj

Dönmek   ⇒    geri gelmek, caymak, devretmek

Döş   ⇒    göğüs

Döşek   ⇒    yatak

Döşeme   ⇒    mefruşat

Dövüş   ⇒    kavga

Dua   ⇒    yakarış

Dublaj   ⇒    seslendirme, sözlendirme

Duble   ⇒    ikil, ikili, ikiz

Dumanlı   ⇒    sisli

Durağan  ⇒    sabit

Durgun   ⇒    durağan

Durmadan  ⇒    sürekli, aralıksız

Durmak  ⇒    kesilmek, dinmek, bulunmak, işlemek

Duru   ⇒    berrak

Durum   ⇒    vaziyet

Duyarlık   ⇒    hassasiyet

Duygu   ⇒    his

Duygulu   ⇒    hassas

Duygusuz   ⇒    kalpsiz

Duyuru   ⇒    ilan

Düalite   ⇒    ikilik

Dükkan    ⇒    satımevi

Dükkancı  ⇒    satıcı

Dünya   ⇒    yerküre

Düş   ⇒    rüya

Düşman  ⇒    hasım

Düşmanlık   ⇒    yağılık

Düşmek   ⇒    yuvarlanmak, yağmak, isabet etmek, alçalmak

Düşünce   ⇒    fikir

Düşünceli   ⇒    tasalı

Düşüncesiz  ⇒    tasasız, kaygısız

Düşünür   ⇒    filozof

Düvel  ⇒    devletler

Düyun   ⇒    borçlar

Düz   ⇒    doğru, sade

Düz yazı  ⇒    nesir

Düzelmek  ⇒    iyileşmek

Düzen   ⇒    seviye

Düzenbaz   ⇒    hileci, düzenci

Düzenci  ⇒    hileci

Düzenlemek   ⇒    tertip etmek, düzeltmek, tanzim etmek

Düzenli   ⇒    düzgün, muntazam, tertipli, derli toplu

Düzey   ⇒    seviye

Düzme   ⇒    sahte

Düzmeci   ⇒    sahtekar

Düztaban   ⇒    uğursuz

Düzülmek   ⇒    koyulmak

Düzyazı   ⇒    nesir

D – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu