Türkçe Konularıİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı

Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı

Bir duyguyu, düşünceyi, olayı ya da durumu tam ola­rak anlatan sözcük veya sözcük grubuna “cümle” adı verilir. Cümleler; yükleminin türüne, yükleminin yeri­ne, anlamına ve yapısına göre dört grupta incelenir.
 

a. Yüklemin Türüne Göre Cümleler

1. Fiil (Eylem) Cümlesi

Yüklemi çekimli bir fiilden oluşan cümlelerdir.
 
Örnekler
» Ankara’da ekimden itibaren havalar soğur.
Bu cümlede “soğur” sözcüğü yüklemdir. Bu yüklem, “soğumak” fiillinin çekimlenmesiyle oluştu­rulduğu için cümle fiil (eylem) cümlesidir.

» Sait Faik, genellikle kısa hikayeler yazmıştır.
Bu cümlede “yazmıştır” sözcüğü yüklemdir. Bu yüklem “yazmak” fiilinin çekimlenmesiyle oluş­turulduğu için cümle fiil (eylem) cümlesidir.

Yüklemin türü belirlenirken sözcüklerin yapım eki almadan önceki hali değil aldıktan sonraki hali dik­kate alınır.
 
» Her sabah bahçedeki çiçekleri özenle sulardı.
Bu cümlenin yüklemindeki “su” ismi, “-la-” yapım ekini alarak “sulamak” fiiline dönüşmüştür. Yüklem fiil olduğuna göre cümle fiil (eylem) cümlesidir.

» Arkadaşımla hafta sonu buluşmak üzere söz­leştik.
Bu cümlenin yüklemindeki “söz” ismi “-leş-” ya­pım ekini alarak “sözleşmek” fiiline dönüşmüş­tür. Yüklem fiil olduğuna göre cümle fiil (eylem) cümlesidir.

Yükleminde fiilimsi bulunan cümleler, fiil cümlele­riyle karıştırılmamalıdır.
 
Örnek
» Mutluluğu artırmanın en kestirme yolu, pay­laşmaktır.
Bu cümlenin yüklemindeki “paylaşmak” söz­cüğü bir fiilimsidir. O halde bu cümle bir fiil cümlesi değildir.
 

2. İsim (Ad) Cümlesi

Yüklemi isim ya da isim soylu sözcüklerden (zamir, edat, fiilimsi) oluşan cümlelerdir.
 
Örnekler
» Evin mutfağı, oturma odasından genişti.
Bu cümlede “genişti” sözcüğü yüklemdir. Bu yüklem, “geniş” isminin ek fiille çekimlenme­siyle oluşturulduğu için cümle isim (ad) cüm­lesidir.

» Şairler, hayatları boyunca daima yalnızdır.
Bu cümlede “yalnızdır” sözcüğü yüklemdir. Bu yüklem “yalnız” isminin ek fiille çekimlenme­siyle oluşturulduğu için cümle isim (ad) cüm­lesidir.

Sesteş ve kökteş sözcükler yüklem olduğunda bu sözcüklerin cümledeki anlamı göz önünde bulun­durularak yüklemin türü belirlenmelidir.
 
Örnek
» O yıllarda evimizin küçük bir bahçesi vardı.
» Yolcu treni Denizli’ye gece yarısı vardı.
“Var” sözcüğü ilk cümlede “mevcut olmak” anla­mında kullanıldığı için isimdir. Bu nedenle ilk cümle isim cümlesidir. İkinci cümlede ise “ulaş­mak” anlamında kullanıldığı için fiildir. Bu ne­denle ikinci cümle fiil cümlesidir.
 

b. Yükleminin Yerine (Öge Dizilişine) Göre Cümleler

1. Kurallı (Düz) Cümle

Yüklemi sonda olan cümlelerdir.
 
Örnekler

» Sonbahar rüzgarı ağaçların yapraklarını dökü­yor.
Bu cümlenin yüklemi “döküyor” sözcüğüdür ve yüklem sonda olduğu için cümle kurallıdır.

» Son yüzyılın en önemli icadı cep telefonudur.
Bu cümlenin yüklemi “cep telefonudur” sözü­dür ve yüklem sonda olduğu için cümle kural­lıdır.

» Üretmeden tüketen toplumlar bağımsız de­ğildir.
Bu cümlenin yüklemi “bağımsız değildir” sözü­dür ve yüklem sonda olduğu için cümle kural­lıdır.

Bir cümlenin kurallı olup olmadığını anlamak için sadece yüklemin yerine bakılır; diğer ögelerin yeri, cümlenin kurallı olup olmamasını etkilemez.
 
Örnekler
» Bahar aylarında bu kırlıkta papatyalar açar.
» Papatyalar bu kırlıkta bahar aylarında açar.
Bu cümlelerde “açar” sözcüğü yüklemdir. Di­ğer ögelerin yeri değişmesine rağmen yükle­min yeri değişmediği için bu cümlelerin ikisi de kurallı cümledir.
 

2. Devrik (Kuralsız) Cümle

Yüklemi sonda olmayan, başta ya da ortada bulu­nan cümlelerdir.
 
Örnekler
» Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya.
Bu cümlede “gidiyorum” sözcüğü yüklemdir. Yüklem sonda olmadığı için cümle devriktir.

» Her sabah bir kuş öter odamın penceresinde.
Bu cümlede “öter” sözcüğü yüklemdir. Yüklem sonda olmadığı için cümle devriktir.

» Birlikteki askerler hiç bu kadar çaresiz hisset­memişlerdi kendilerini aylar boyunca.
Bu cümlede “hissetmemişlerdi” sözcüğü yük­lemdir. Yüklem sonda olmadığı için cümle devriktir.
 

3. Eksiltili (Kesik) Cümle

Yüklemi herhangi bir nedenle söylenmemiş cüm­lelerdir.
 
Örnekler
» Odanın dört duvarında birbirinden güzel tab­lolar …
Bu cümle, “vardı” ya da “asılıydı” gibi bir yük­lemle tamamlanabileceği halde yüklem söy­lenmediği için eksiltili (kesik) cümledir.

» Ağacın altında kaval çalan bir çoban …
Bu cümle, “oturuyordu” ya da “gördük” gibi bir yüklemle tamamlanabileceği halde yüklem söylenmediği için eksiltili (kesik) cümledir.

Ek fiili düşmüş cümleler, eksiltili cümlelerle karıştı­rılmamalıdır. Ek fiili düşmüş cümlelerde yüklem vardır ancak eksiltili cümlelerde yüklem yoktur.
 
Örnekler
» Ege’nin her köyü, kasabası bir başka güzel!
Bu cümlede “güzel” sözcüğünün aldığı “-dir” ek fiili (güzeldir) düşmüştür ancak yüklem bu­lunduğu için cümle eksiltili değildir.

» Onun odası her zaman böyle dağınık.
Bu cümlede “dağınık” sözcüğünün aldığı “-tır” ek fiili (dağınıktır) düşmüştür ancak yüklem bulunduğu için cümle eksiltili değildir.
 

c. Anlamına Göre Cümleler

1. Olumlu Cümle

Yüklemdeki yargının gerçekleştiği ya da gerçekle­şebileceği anlamını taşıyan cümlelerdir.
 
Örnekler
» Şoför, yüksek sesle konuşan gençleri uyardı.
Bu cümle, yüklemindeki “uyarmak” eylemi gerçekleştiği için olumludur.

» Trenin penceresinden uçsuz bucaksız bozkıra bakıyordu.
Bu cümle, yüklemindeki “bakmak” eylemi ger­çekleştiği için olumludur.

» Kursta bütün çocuklar saz çalmayı öğrenecek.
Bu cümle, yüklemindeki “öğrenmek” eylemi gerçekleşeceği için olumludur.

» Spor yapmak, her yaştan insan için faydalıdır.
Bu cümle, yüklemindeki “faydalı” yargısı gerçek­leştiği, var olduğu için olumludur.
 

2. Olumsuz Cümle

Yüklemdeki yargının gerçekleşmediği ya da gerçek­leşmeyeceği anlamını taşıyan cümlelerdir.
 
Örnekler
» Yeni taşındığımız semte bir türlü alışamadım.
Bu cümle, yüklemindeki “alışmak” eylemi gerçekleşmediği için olumsuzdur.

» Evi yaparken bahçedeki ağaçların hiçbirini kesmedik.
Bu cümle, yüklemindeki “kesmek” eylemi ger­çekleşmediği için olumsuzdur.

» Fabrika atıklarından dolayı akarsular da temiz değildi.
Bu cümle, yüklemindeki “temiz” yargısı ger­çekleşmediği, var olmadığı için olumsuzdur.

Bir cümlenin olumsuz olabilmesi için yükleminde “-me / -ma, -sız/ -siz/ -suz / -süz, yok, değil” ek ve sözcüklerinden birinin bulunması gerekir. Yükle­minde bu ek ya da sözcüklerden biri bulunmayan cümleler olumludur.
 
Örnekler

» Onun bana yaptığı iyilikleri asla unutmayaca­ğım.
Bu cümle, yükleminde “-ma” olumsuzluk eki kullanıldığı için olumsuzdur.

» Kısa boyu, sıska vücuduna rağmen çok korku­suzdu.
Bu cümle, yükleminde “-suz” olumsuzluk eki kullanıldığı için olumsuzdur.

» Kış mevsimi olduğu için Bodrum’da turist yoktu.
Bu cümle, yükleminde olumsuz bir sözcük (yok) bulunduğu için olumsuzdur.

» Pazardan aldığımız biberlerin hiçbiri acı değil­miş.
Bu cümle, yükleminde olumsuz bir sözcük (de­ğil) bulunduğu için olumsuzdur.

» Babam, gençlik yıllarında sıkı bir güreşçiy­miş.
Bu cümle, yükleminde “-me / -ma, -sız/ -siz/ -suz / -süz, yok, değil” ek ve sözcüklerinden biri bulunmadığı için olumludur.

İnsanların duygusal açıdan olumlu ve olumsuz bulduğu durumlar, olumlu ve olumsuz cümle tür­leriyle karıştırılmamalıdır.
 

Örnekler

» TEM’deki kazada bir petrol tankeri devrilmişti.
Bu cümlede “bir aracın devrilmesi” duygusal açıdan olumsuz bulunabilir ancak yüklemde olum­suzluk bildiren bir ek ya da sözcük bulunmadığı için cümle olumludur.

» Neyse ki bu feci kazada kimse ölmemişti.
Bu cümlede kimsenin ölmemesi duygusal açıdan olumlu bulunabilir ancak yüklemde “-me” olum­suzluk eki bulunduğu için cümle olumsuzdur.

Bir cümle; biçimce olumlu, anlamca olumsuz ya da biçimce olumsuz, anlamca olumlu olabilir.
 
Örnekler

» Sanatçı, uzun yıllardır ne şiir ne roman yayım­ladı.
Bu cümle, yükleminde olumsuzluk bildiren bir ek ya da sözcük bulunmadığı için “biçimce olumlu”dur. Ancak cümleden “sanatçının şiir ve roman yayımlamadığı” anlamı çıkarıldığı için “anlamca olumsuz”dur.

» Böyle soğuk bir havada dondurma yenir mi hiç?
Bu cümle yükleminde olumsuzluk bildiren bir ek ya da sözcük bulunmadığı için “biçimce olumlu”dur. Ancak cümleden “böyle bir havada dondurma yenmeyeceği” anlamı çıkarıldığı için “anlamca olumsuz”dur.

Bir cümle anlamca incelenirken yüklemdeki yargı­nın zıddı düşünülmemelidir.
 
Örnekler

» Doktorlara göre hastanın durumu kötü değil.
Bu cümleden “hastanın durumunun iyi oldu­ğu” anlamı değil “kötü olmadığı “anlamı çıka­rılır. Dolayısıyla cümle biçimce de anlamca da olumsuzdur.

» İnsanlığa yararlı işler yapanlar hiçbir zaman öl­mez.
Bu cümleden “insanlara yararlı işler yapanların yaşadığı” anlamı değil “ölmediği” anlamı çıka­rılır. Dolayısıyla cümle biçimce de anlamca da olumsuzdur.
 

3. Soru Cümlesi

Bir duygu ya da düşünceyi soru yoluyla aktaran cümlelerdir. Soru cümlelerinde “-mı / -mi / -mu / -mü” soru ekleri ya da soru sözcükleri (kim, nasıl, nerede, ne zaman vb.) kullanılır.
 
Örnekler

» Şiir yazma konusunda sizi kim cesaretlendirdi?
Bu cümle, bir soru sözcüğü (kim) kullanıldığı ve cevap gerektirdiği için soru cümlesidir.

» Ülkemizde ilk gazete ne zaman yayımlanmıştı?
Bu cümle, bir soru sözcüğü (ne zaman) kulla­nıldığı ve cevap gerektirdiği için soru cümlesi­dir.

Bazı cümleler, soru eki ya da sözcüğü kullanıldığı halde soru cümlesi değildir.

» İzmir’de ne kadar kalacağını bize söylemedi.
Bu cümle, soru sözcüğü (ne kadar) kullanıldığı halde soru cümlesi değildir.

Bir durumu ortaya koymak ya da bir gerçeği onay­latmak için söylenen ve cevap gerektirmeyen soru cümlelerine “sözde soru cümlesi” adı verilir.
 
Örnekler

» Zor gününde seni yalnız bırakır mıyım hiç?
Bu cümle, cevap gerektirmediği için sözde soru cümlesidir.

» Sana hediye ettiğim saati nasıl kaybedersin?
Bu cümle, cevap gerektirmediği için sözde soru cümlesidir.
 

4. Ünlem Cümlesi

Sevinç, korku, şaşırma gibi bir duygu veya seslenme bildiren cümlelerdir.
 
Örnekler

» Yaşasın, babam bana bir sürü kitap almış!
Bu cümle, bir sevinci bil­dirdiği için ünlem cümle­sidir.

» Keşke bütün işlerimi zamanında yapsaydım!
Bu cümle, bir pişmanlığı bildirdiği için ünlem cümlesidir.

» Hey, masadaki meyvelerden sen de yesene!
Bu cümle, bir seslenme bildirdiği için ünlem cümlesidir.

» Vah vah, adamcağız hastalıktan ne hale gelmiş!
Bu cümle, bir üzüntüyü bildirdiği için ünlem cümlesidir.
 

d. Yapısına Göre Cümleler

1. Tek Yüklemli (Basit) Cümle

Tek bir yargı bildiren, tek yüklemi bulunan cümle­lerdir.
 
Örnekler

» Bahar aylarında koyunlar yemyeşil kırlarda ot­lar.
Bu cümlenin yüklemi “otlar” sözcüğüdür ve cümle tek bir yargı bildirdiği için tek yüklemli cümledir.

» Bayramın son günü lunapark yine cıvıl cıvıldı.
Bu cümlenin yüklemi “cıvıl cıvıldı” sözüdür ve cümle tek bir yargı bildirdiği için tek yüklemli cümledir.

» Yaşlılar bile teknolojik değişimlere ayak uydu­ruyor.
Bu cümlenin yüklemi “ayak uyduruyor” sözü dür ve cümle tek bir yargı bildirdiği için tek yüklemli cümledir.

Tek yüklemli (basit) cümlelerde yüklemdeki yargı dışında başka bir yargı bulunmaz.
 
Örnekler

» Festivalde bölgenin yöresel ürünleri tanıtılıyor.
» Çocuklar oyun oynarken büyükler çay içiyordu.
Bu cümlelerden birincisinde tek yargı (tanıtılıyor) vardır ancak ikincisinde yüklemin (içiyordu) dı­şında bir yargı (oynarken) daha vardır. Bu neden­le ilk cümle tek yüklemli cümledir ama ikinci cümle tek yüklemli cümle değildir.
 

2. Birden Çok Yargı Bildiren (Birleşik) Cümleler

Yüklemdeki yargının yanı sıra en az bir yan cümle­nin bulunduğu cümlelerdir. Yan cümle, yüklem dı­şında yargı bildiren “fiillimsi, şart kipi” gibi unsurla­rın genel adıdır. Birden çok yargı bildiren cümleler üç gruba ayrılır.
 

a. Fiilimsi Bulunan (Girişik Birleşik) Cümle

Yüklemdeki yargının dışında en az bir fiilimsinin (yan cümlenin) bulunduğu cümlelerdir.
 
Örnekler

» Babaannemin ördüğü patikleri yıllardır saklı­yorum.
Bu cümle, yüklemdeki yargının dışında bir fii­limsi (ördüğü) bulunduğu için fiilimsi bulunan cümledir.

» Güneş tepeye çıkınca ağaç gölgelerine sığın­dılar.
Bu cümle, yüklemdeki yargının dışında bir fii­limsi (çıkınca) bulunduğu için fiilimsi bulunan cümledir.

» Düşündüğü gibi yaşamayan insanlar yaşadı­ğı gibi düşünmeye başlar.
Bu cümle, yüklemdeki yargının dışında fiilimsiler (düşündüğü, yaşamayan, yaşadığı, düşünmeye) bulunduğu için fiilimsi bulunan cümledir.
 
Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümle vardır ancak cümlenin yapısına göre fiilim­si bulunan cümle (girişik birleşik cümle) olabilmesi için tek bir fiilimsi yeterlidir.
 
Örnek

» Çocuklar, odalarında gürültü yapmadan oynuyordu.
Bu cümlede, yüklemdeki yargının dışında bir fiilimsi vardır ve cümle, fiilimsi bulunan cümle­dir.

Fiilimsi bulunan cümlelerde tek yüklem bulunur; birden çok yüklemi olan cümleler, fiilimsi bulunan cümle kabul edilemez.
 
Örnek

» Kitabı açıp sayfaları karıştırdı, aradığını bul­du.
Bu cümle, birden çok yüklemli olduğu için fiilim­si bulunan cümle (girişik birleşik cümle) olamaz.
 

b. Şartlı Birleşik Cümle

Yüklemdeki yargının dışında şart kipi ( -se / -sa) ile kurulmuş bir yan cümlenin bulunduğu cümlelerdir.
 
Örnekler

» Ameliyat başarılı geçerse sağlığınıza kavu­şursunuz.
Bu cümle, yüklemdeki yargının dışında şart ki­pi ile kurulmuş bir yan cümle (geçerse) bulun­duğu için şartlı birleşik cümledir.

» Siz dürüstseniz herkes size dürüst davranır.
Bu cümle, yüklemdeki yargının dışında şart ki­pi ile kurulmuş bir yan cümle (dürüstseniz) bu­lunduğu için şartlı birleşik cümledir.

» Baharda yağmur yağarsa meyve sebze bol olur.
Bu cümle, yüklemdeki yargının dışında şart ki­pi ile kurulmuş bir yan cümle (yağarsa) bulun­duğu için şartlı birleşik cümledir.

Şart anlamı taşıyan ancak şart kipi (-se / -sa) ile kurulmamış cümleler, şartlı birleşik cümle değildir.
 
Örnek

» Yarın geri getirmek üzere defterimi alabilirsin.
Bu cümlede şart anlamı vardır ancak şart kipi yoktur. Dolayısıyla cümle, şartlı birleşik cümle değildir.
 

c. İç İçe Birleşik Cümle

Yüklemdeki yargının dışında alıntı cümle ile kurul­muş bir yan cümlenin bulunduğu cümlelerdir.
 
Örnekler
» İnsan her zaman düşünerek konuşmalıdır, dedi.
Alıntı cümle—————————————- Yüklem
Bu cümle, yüklemdeki yargının dışında alıntı cümle ile kurulmuş bir yan cümle bulunduğu için iç içe birleşik cümledir.

» Balzac “Bencillik, dostluğun zehridir:’ demiştir.
————-Alıntı cümle ———————–Yüklem
Bu cümle, yüklemdeki yargının dışında alıntı cümle ile kurulmuş bir yan cümle bulunduğu için iç içe birleşik cümledir.
 

3. Birden Çok Yüklemli (Sıralı) Cümle

Birden çok yüklemin noktalama işaretleriyle (virgül, noktalı virgül) birbirine bağlandığı cümlelerdir.
 
Örnekler
» Antika eşyalara meraklıydı, hep müzayedele­re katılırdı.
Bu cümlede “meraklıydı” ve “katılırdı” sözcük­leri yüklemdir. İki yüklem, noktalama işaretiyle birbirine bağlandığı için cümle birden çok yüklemli (sıralı) cümledir.

» Dışarı çıktı, sahile kadar yürüdü, martıları sey­retti.
Bu cümlede “çıktı’: “yürüdü” ve “seyretti” söz­cükleri yüklemdir. Üç yüklem, noktalama işare­tiyle birbirine bağlandığı için cümle birden çok yüklemli (sıralı) cümledir.

» Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir.
Bu atasözünde “bil’: “pişir’: “der” ve “devşir” sözcükleri yüklemdir. Dört yüklem, noktalama işaretleriyle birbirine bağlandığı için cümle birden çok yüklemli (sıralı) cümledir.

Sıralı (birden çok yüklemli) cümlelerde ögeler or­tak kullanılabilir. Öge ortaklığı bulunan cümlelere “bağımlı sıratı•; bulunmayan cümlelere ise “bağım­sız sıralı cümle” adı verilir.
 
Örnekler

» Genç adam bir gazete aldı, metroya bindi.
Bu cümlede “genç adam” öznesi “aldı” ve “bindi” yüklemleri için ortak kullanılmıştır. Dolayı­sıyla cümle, öznesi ortak (bağımlı) bir sıralı cümledir.

» Öğretmenimiz kitapları dağıttı, biz de iki günde okuduk.
Bu cümlede “kitapları” nesnesi “dağıttı” ve “oku­duk” yüklemleri için ortak kullanılmıştır. Dolayı­sıyla cümle, nesnesi ortak (bağımlı) bir sıralı cüm­ledir .

» Sokakta çocuklar oynuyor, kadınlar sohbet ediyordu.
Bu cümlede “sokakta” yer tamlayıcısı “oynuyor” ve “sohbet ediyordu” yüklemleri için ortak kulla­nılmıştır. Dolayısıyla cümle, yer tamlayıcısı ortak (bağımlı) bir sıralı cümledir .

» Kardeşim bisikletten düştü, hepimiz çok kork­tuk.
Bu cümlede “düştü” ve “korktuk” yüklemleri ara­sında bir öge ortaklığı yoktur. Dolayısıyla cümle bağımsız bir sıralı cümledir.

» Yazar bu kitapta farklı bir yöntem denemiş, ki­tap sondan başlıyor.
Bu cümlede “denemiş” ve “başlıyor” yüklemle­ri arasında bir öge ortaklığı yoktur. Dolayısıyla cümle, bağımsız sıralı cümledir.
 

4. Bağlacı Olan (Bağlı) Cümle

Birden çok yüklemin bağlaçlarla birbirine bağlandı­ğı cümlelerdir.
» Hazırladığı projeyi inceledim ve çok beğendim.
Bu cümle, “inceledim” ve “beğendim” yüklem­leri birbirine bağlaçla (ve) bağlandığı için bağ­lacı olan cümledir.

» Yazar, toplumu eğitmeli ama bilgiçlik tasla­mamalıdır.
Bu cümle “eğitmeli” ve “taslamamalıdır” yük­lemleri birbirine bağlaçla (ama) bağlandığı için bağlacı olan cümledir.

» Tansiyonu yine düşmüş çünkü ilaçlarını kul­lanmamış.
Bu cümle, “düşmüş” ve “kullanmamış” yüklem­leri birbirine bağlaçla (çünkü) bağlandığı için bağlacı olan cümledir.

Sıralı cümlelerde de bağlı cümlelerde de birden çok yüklem vardır. Ancak sıralı cümleler noktala­ma işaretleriyle, bağlı cümleler ise bağlaçlarla bir­birine bağlanır.
 
Örnekler

» İşlerini bitir, birlikte sinemaya gidelim.
» İşlerini bitir de birlikte sinemaya gidelim.
Bu cümlelerden birincisinde “bitir” ve “gide­lim” yüklemleri noktalama işaretiyle (,), ikinci­sinde ise bağlaçla (de) birbirine bağlanmıştır. Bu nedenle birinci cümle sıralı, ikincisi ise bağ­lı cümledir.

Bağlacı olan cümlelerde de öge ortaklığı söz konu­su olabilir.
 
Örnek

» Yazarın son kitabını aldım fakat henüz oku­madım.
Bu cümlede “ben” gizli öznesi ve “yazarın son kitabını” nesnesi ortak kullanılmıştır.

Bağlı cümlelerde “ve, de, ki, ama, fakat, ancak, yal­nız, çünkü, zira, oysa, halbuki, ne … ne, ya … ya … , hem … hem … ” gibi bağlaçlar kullanılabilir.
 
Örnekler

» Şafakla beraber uyandı ve vakit kaybetmeden yola çıktı.
Bu bağlı cümle “ve” bağlacıyla kurulmuştur.

» Adresi bulduk ancak evde kimse yoktu.
Bu bağlı cümle “ancak” bağlacıyla kurulmuş­tur.

» Hem arabam bozuldu hem toplantıya geç kal­dım.
Bu bağlı cümle “hem … hem … ” bağlacıyla kurulmuştur.
 

Test Soruları

⇒ 8. Sınıf Cümle Çeşitleri Testi Çözmek İçin 8. Sınıf Cümle Çeşitleri Test Soruları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 5. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 5. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

⇒ 6. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 6. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 7. Sınıf Türkçe test soruları çözmek için 7. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ 8. sınıf Türkçe testleri çözmek için 8. Sınıf Türkçe Testleri Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ Tüm sınıfların Türkçe testlerini görmek için Türkçe Testi Çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 

Türkçe Konuları

Cümle Çeşitleri Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

Türkçe Çalışma Kağıdı indirmek için linke tıklayın.

⇒ 5. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 5. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 6. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 6. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 7. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 7. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

⇒ 8. Sınıf Türkçe Konularını Görmek İçin 8. Sınıf Türkçe Konuları Sayfamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

Sözel Mantık Soruları çözmek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

⇒ LGS Türkçe deneme soruları çözmek için LGS Türkçe Deneme çöz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu