Zıt Anlamlı Kelimeler

B Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

B Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

 

Babacan    ⇔   sevimsiz

Babayiğit      ⇔   namert

Bacaksız      ⇔   uzun boylu

Bağdaşmak      ⇔   anlaşmazlık, uyuşmazlık

Bağımlı      ⇔   özgür

Bağımsız      ⇔   güdümlü

Bağımsızlık     ⇔   tutsaklık

Bağışlamak      ⇔   cezalandırmak

Bağlamak     ⇔   çözmek

Bağlaşmak      ⇔   ayrılmak

Bağlı      ⇔   başıboş

Bağnaz      ⇔   ilerici, çağdaş, aydın

Bahadır      ⇔   korkak

Bahtiyar      ⇔   mutsuz

Bakımlı      ⇔   harap

Baki      ⇔   fani, ölümlü

Balaban     ⇔   bücür

Baliğ      ⇔   toy

Baltalamak      ⇔   kolaylaştırmak

Bambaşka      ⇔   benzeyen, andıran

Barbar      ⇔   medeni

Barınmak      ⇔   açıkta kalma

Barış      ⇔   savaş

Barışçı      ⇔   kavgacı, kavga sever

Barışık      ⇔   dargın

Barışmak      ⇔   küsmek

Barıştırmak      ⇔   ara bozmak, küstürmek

Bariz      ⇔   gizli, saklı, belirsiz, müphem

Basık      ⇔   sivri, kabarık, yüksek

Basit      ⇔   birleşik

Baş      ⇔   ayak

Başarı      ⇔   başarısızlık

Başarısızlık      ⇔   başarı

Başıboş      ⇔   kayıtlı, tabi, bağlı

Başlamak     ⇔   bitirmek

Başlangıç      ⇔   bitiş

Başlayış     ⇔   bitiriş, bitiş

Başsız      ⇔   önderli, liderli

Batak     ⇔   kalkınmış

Batı      ⇔   doğu

Batık     ⇔   çıkmış

Batıl     ⇔   doğru, hakiki

Batma      ⇔   çıkma, ilerleme

Batmak      ⇔   çıkmak

Battal      ⇔   zarif, kibar

Bay      ⇔   bayan

Bayağı      ⇔   bayar

Bayan     ⇔   bay

Bayar     ⇔   bayağı

Bayat     ⇔   taze

Baygın      ⇔   ayık

Bayılmak     ⇔   ayılmak

Bayıltmak      ⇔   ayıltmak, kendine getirmek

Bayındır      ⇔   yıkık, viran, harabe

Becerikli      ⇔   hünersiz, beceriksiz

Bed      ⇔   güzel, iyi

Bedava     ⇔   ücretli

Bedbaht      ⇔   talihli, mutlu

Bedbin      ⇔   iyimser

Beddua      ⇔   dua

Bedelli     ⇔   karşılıksız

Bedelsiz      ⇔   paralı, ücretli

Beden      ⇔   ruh

Bedbah      ⇔   iyi kalpli

Beğeni      ⇔   zevksizlik

Beka      ⇔   geçicilik, ölümlülük, fanilik

Bekâr     ⇔   evli

Beklemek     ⇔   ummamak

Beklenir      ⇔   olamaz

Bekri      ⇔   aylık

Bela      ⇔   dirlik, gönenç, mutluluk, neşe

Beleş      ⇔   pahalı

Belgili      ⇔   belgisiz, ünsüz, belirsiz, silik

Belgin      ⇔   kapalı, namsız

Belgisiz      ⇔   belli

Belirgin      ⇔   gizli, saklı

Belirlemek     ⇔   belgisiz kılmak, sınırsız bırakmak

Belirlemek     ⇔   gözükmemek, kaybolmak

Bellemek      ⇔   unutmak, öğrenmek

Belli     ⇔   meçhul

Bembeyaz      ⇔   simsiyah

Bencil      ⇔   fedakar

Bengi      ⇔   fani, geçici

Benzer      ⇔   farklı

Benzerlik      ⇔   eşsizlik, teklik

Beraber     ⇔   ayrı

Beraberlik      ⇔   tek tek olma, ayrı ayrı olma

Berbat      ⇔   iyi, temiz, güzel

Bereket      ⇔   kıtlık, azlık

Bereketli     ⇔   az, kıt, verimsiz

Bereli      ⇔   çiziksiz, beresiz

Beri      ⇔   karşı

Beriki     ⇔   uzaktaki, karşıdaki

Berk     ⇔   çürük, yumuşak

Berrak     ⇔   bulanık

Besili     ⇔   zayıflatılmış, sıskalaştırılmış

Beşeri      ⇔   hayvani, hayvansal

Beter      ⇔   çok iyi, ala

Bey     ⇔   hanım

Beyan     ⇔   gizleme, saklı tutma

Beyaz      ⇔   siyah

Beyazlamak      ⇔   karalamak, kirletmek

Bezgin      ⇔   istekli

Bıkmak      ⇔   doyamamak

Bırakmak      ⇔   tutmak, alıkoymak, yakalamak

Biçare      ⇔   mutlu, talihli, mesut

Biçim      ⇔   ekim

Biçimsiz     ⇔   güzel, yakışıklı, alımlı

Bigâne      ⇔   ilgili, alakalı

Bigünah      ⇔   günahkar

Bihaber      ⇔   haberli

Bihuzur      ⇔   huzurlu

Bilahare      ⇔   önce

Bildik       ⇔   yabancı

Bildirmek      ⇔   gizlemek, saklamak

Bile bile      ⇔   bilmeyerek

Bilemek      ⇔   köreltmek

Bileşik      ⇔   yalın, basit

Bileşim      ⇔   çözelti

Bileşmek      ⇔   ayrışmak

Bilge      ⇔   cahil

Bilgisiz      ⇔   arif

Bilhassa      ⇔   en az, sonda, her şeyden sonra

Bilim dışı      ⇔   bilimsel

Bilimsel     ⇔   bilim dışı

Bilinç dışı      ⇔   bilinçli, şuurlu olarak

Bilinçaltı      ⇔   şuurüstü, üst bilinç

Bilinçli      ⇔   şuursuz, bilinçsiz

Bilindik      ⇔   bilinmeyen, meçhul

Bilinen      ⇔   meçhul

Bilinmek      ⇔   meçhul olmak, bellisiz olmak

Bilinmez      ⇔   bilinir, malum, belli, ortada

Bilir      ⇔   anlamaz

Bilmek      ⇔   yanılmak

Binici      ⇔   inici

Biniş      ⇔   iniş

Binmek      ⇔   inmek

Bir     ⇔   ayrı

Birey     ⇔   toplum

Bireysel      ⇔   kamusal

Birikmek     ⇔   eksilmek

Biriktirmek     ⇔   harcamak

Birinci     ⇔   sonuncu

Birleşik      ⇔   basit

Birleşme      ⇔   ayrılık, ayrılma

Birleştirmek     ⇔   ayırmak

Birlikte     ⇔   ayrı olarak, tek olarak

Birliktelik      ⇔   ayrılık

Bitap      ⇔   dinç, kuvvetli

Bitaraf      ⇔   taraflı, yanlı

Bitek      ⇔   verimsiz, çorak

Bitevi      ⇔   süreksiz, aralıksız

Bitim      ⇔   başlama, başlangıç

Bitimli      ⇔   sonsuz, neticesiz

Bitirmek     ⇔   başlamak

Bitiş      ⇔   başlangıç

Bitişik      ⇔    ayrı

Bitkin      ⇔   diri, canlı

Bitkinlik      ⇔   canlılık, dirilik

Bivefa      ⇔   vefalı

Bodur      ⇔   uzun boylu

Boğazlı      ⇔   iştahsız

Boğucu      ⇔   ferah

Bol      ⇔   kıt

Bollanmak     ⇔   azalmak, kıtlaşmak

Bolluk     ⇔   kıtlık

Bomboş      ⇔   hıncahınç

Bonkör      ⇔   cimri

Borç      ⇔   alacak

Borçlu     ⇔   alacaklı

Boş      ⇔   dolu

Boşanmak     ⇔   evlenmek

Boşboğaz      ⇔   ağzı sıkı

Boşlamak      ⇔   ilgilenmek

Boşluk      ⇔   doluluk

Boy      ⇔   en

Boyalı      ⇔   boyasız, renksiz

Boylam     ⇔   enlem

Boylu     ⇔   tıknaz, bodur

Boynu bükük     ⇔   neşeli, mutlu

Boysuz      ⇔   boylu, endamlı

Boyun eğmek     ⇔   direnmek

Boyuna      ⇔   enine, enlemesine

Boyunduruk      ⇔   serbestlik

Bozgun      ⇔   zafer

Bozmak     ⇔   yapmak

Bozuk      ⇔   sağlam

Bozuşmak     ⇔   araları düzelmek, iyileşmek

Böke      ⇔   korkak

Bölgesel     ⇔   genel, umumi

Bölme      ⇔   çarpma

Bölmek     ⇔   toplamak, birleştirmek

Bölümlemek     ⇔   bir araya toplamak

Bön     ⇔   uyanık

Bönlük     ⇔   uyanıklık, zekilik

Buçuk     ⇔   tam

Buçuklu      ⇔   tam

Budala      ⇔   zeki

Buhran     ⇔   ferahlık

Bulanık     ⇔   duru

Bulmak     ⇔   kaybetmek

Bulûğ      ⇔   toyluk, çocukluk

Bulunmak     ⇔   yitmek, kaybolmak

Bulutlu      ⇔   güneşli, açık

Bun     ⇔   sevinç, sevinme

Bunak     ⇔   aklı başında

Bunalım      ⇔   ferahlık, rahatlık

Bunalmak     ⇔   ferahlamak, rahatlamak

Buruk     ⇔   gücenmemiş, tatlı

Buruş buruş     ⇔   düzgün, ütülü, gergin

Buyruk     ⇔   rica, istirham

Buyurmak     ⇔   emir almak, rica etmek

Buzlanmak     ⇔   ısınmak

Bücür      ⇔   balaban

Bükmek     ⇔   açma, düzeltmek

Büsbütün     ⇔   yarı yarıya, yarım

Bütün      ⇔   eksik, parçalı

Bütünlemek     ⇔   parçalamak, bölmek, ayırmak

Büyük     ⇔   küçük

Büyüklük      ⇔   küçüklük, ufaklık

Büyültmek     ⇔   küçültmek, ufaltmak

Büzüşme     ⇔   genleşme

B – Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. b harfi ile başyan zıt anlamlı kelimeler için teşekkürler

Başa dön tuşu