Eş Anlamlı Kelimelerİlk, Orta Öğretim ve Lise Sınıfları

B Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

B Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Baba    ⇒      ata, peder

Babacan    ⇒       cana yakın, olgun, kalender

Babalanmak     ⇒   öfkelenmek

Babayiğit    ⇒     mert, güçlü, yürekli

Bacak   ⇒       ayak

Bacı   ⇒       kız kardeş

Bade   ⇒       süci, içki

Badire   ⇒       felaket, güçlük

Bagaj   ⇒       yük

Bağ     ⇒       demet, deste, denk, sargı

Bağdaşmak    ⇒       uzlaşmak, anlaşmak, uyuşmak

Bağfiil    ⇒     ulaç

Bağımlı   ⇒      tâbi

Bağımsız    ⇒       müstakil

Bağımsızlık   ⇒       istiklal, özgürlük, hürriyet

Bağıntılı   ⇒       bağlı

Bağır   ⇒      göğüs

Bağırmak   ⇒       seslenmek

Bağış    ⇒     teberru

Bağışıklık   ⇒      muafiyet

Bağışlama   ⇒       affetme

Bağışlamak   ⇒       affetmek

Bağlamak   ⇒      düğümlemek, söz almak, takmak

Bağlanmak   ⇒       sevmek

Bağlantı   ⇒      irtibat, ilgi

Bağlılık   ⇒       sadakat, ilgi

Bağnaz   ⇒       yobaz

Bağnazlık   ⇒     taassup, geri kafalılık

Bahadır   ⇒       kahraman, yiğit

Bahane    ⇒      sebep, neden

Bahar   ⇒      ilkyaz

Baharat   ⇒       otyam

Bahir    ⇒      deniz

Bahis    ⇒      konu, mevzu, öcür

Bahsetmek     ⇒     konuşmak

Baht    ⇒       talih, yazgı, mut

Bahtiyar   ⇒      mutlu

Bahtiyarlık     ⇒    mutluluk

Bahtsız     ⇒       talihsiz

Bakım    ⇒       özen

Bakımlı     ⇒    mamur, eskimemiş, yıpranmamış

Bakış    ⇒      nazar

Baki    ⇒      ölümsüz, kalıcı, kalımlı

Bakiye   ⇒     kalan, artan

Balans   ⇒     denge

Balçık    ⇒      çamur

Balya    ⇒      deng

Banal    ⇒      sıradan

Bandaj   ⇒      sargı

Bandıra   ⇒      sancak

Banyo    ⇒     yunak

Barbar   ⇒       ilkel

Barış   ⇒      sulh

Barikat   ⇒      engel

Bariz   ⇒      belirgin

Barometre   ⇒      basınçölçer

Basımevi     ⇒    matbaa

Basınç   ⇒     tazyik

Basiret   ⇒     öngörü

Basit   ⇒     kolay, yalın, sıradan

Basket   ⇒     manka, çember

Basketbol   ⇒     çembertopu

Baskül   ⇒     tartı

Baş   ⇒     kafa

Başeğme   ⇒     boyun eğme, başeğim, teslimiyet, itaat

Başgöz etmek   ⇒      evlendirmek, birleştirmek

Başıboş    ⇒     serbest, hür, kayıtsız

Başıbozuk   ⇒      düzensiz, gelişigüzel

Başıdinç   ⇒     rahat

Başıkabak   ⇒      saçsız

Başına buyruk   ⇒     bağımsız, özgür

Başka    ⇒      diğer

Başkalaşmak   ⇒     değişmek

Başkaldırı   ⇒     isyan

Başkan    ⇒     reis

Başkası   ⇒     diğerleri, ötekisi

Başkâtip   ⇒     başyazman

Başkent    ⇒      başşehir

Başkomutan    ⇒     başkumandan

Başkonsolos    ⇒     büyükelçi

Başlamak    ⇒     girişmek, harekete geçmek, muameleye koymak

Başlangıç   ⇒     ön söz

Başlayış   ⇒     giriş

Başmakale   ⇒     başyazı

Başmuharrir   ⇒     başyazar

Başörtülü    ⇒     örtülü, eşarplı

Başsağlığı   ⇒     taziye

Başsız   ⇒      lidersiz, öndersiz, amirsiz, reissiz, şefsiz

Başsızlık    ⇒     anarşi

Başşehir   ⇒     başkent

Baştan    ⇒      tekrar

Baştan savma   ⇒     gelişigüzel

Başvekalet    ⇒     başbakanlık

Başvekil   ⇒     başbakan

Başvuru   ⇒     müracaat

Batak   ⇒     bataklık, batmış, faydasız, mahvolmuş

Batakçı   ⇒     dolandırıcı, müflis

Batı    ⇒     garp

Batıl   ⇒     temelsiz, çürük, boş batır

Batma   ⇒     boğulma, gömülme, gurup, inkıraz

Batmak   ⇒     boğulmak, gömülmek, dalmak, iflas etmek, çökmek, kaybolmak

Batur   ⇒     yiğit, bahadır, kahraman, korkusuz

Bayağı   ⇒     adi

Bayağılaşmak   ⇒     adileşmek, kötüleşmek, inmek

Bayağılık   ⇒     adilik, alçaklık

Baygın    ⇒     süzgün, bayılmış, sevdalı, aşık

Bayılmak  ⇒     sersemlemek, süzülmek, mahmur olmak

Bayındır   ⇒     mamur

Bayındırlık   ⇒     imar

Baytar   ⇒     veteriner

Baz    ⇒     temel

Bazen   ⇒     çoğu zaman

Bazı   ⇒     birtakım, kimi, arada, bir, ara sıra

Bebe   ⇒     bebek

Becayiş   ⇒     değişme

Beceri  ⇒     yetenek

Becerikli   ⇒     usta hünerli, mahir

Beceriklilik   ⇒     ustalık, hünerlilik, maharetlilik

Beceriksiz   ⇒     hünersiz, maharetsiz, çalpa

Bed   ⇒     kötü

Bedava   ⇒     parasız

Bedavacı   ⇒     beleşçi

Bedbaht   ⇒     mutsuz, talihsiz, bahtsız

Bedbin   ⇒     kötümser

Bedbinlik   ⇒     kötümserlik

Beddua   ⇒     ilenme, lanet

Bedel   ⇒     karşılık, fiyat, kıymet, eşit

Bedelsiz   ⇒     karşılıksız

Beden   ⇒   gövde

Bedevi   ⇒     göçebe

Beğeni   ⇒     gusto

Beğenmek   ⇒     hoşlanmak

Behemehal   ⇒     mutlaka

Beher   ⇒     her bir

Beis   ⇒     sakınca

Beka   ⇒     kalıcılık, ölümsüzlük

Beklemek   ⇒     oyalanmak, eğlenmek, gözlemek, ummak

Bekri   ⇒     sarhoş

Bela   ⇒     felaket

Belde   ⇒     şehir

Beleş   ⇒     karşılıksız, bedava

Beleşçi   ⇒     bedavacı

Belge   ⇒     vesika

Belgin   ⇒     açık

Belirgin   ⇒     bariz, seçkin, açık

Belirli   ⇒     muayyen, belli

Belirsiz  ⇒     müphem, meçhul

Belirten   ⇒     tamlayan

Belirti   ⇒     alamet, işaret, im, nişan, simge, sembol, ipucu

Bellek   ⇒     hafıza

Bellemek   ⇒     öğretmek

Belletmek   ⇒     öğretmek, ezberletmek

Belli   ⇒     aşikar, muayyen, belirli, açık, sade, aleni

Bembeyaz   ⇒     apak

Bencil   ⇒     egoist

Bencillik   ⇒     egoistlik

Benek    ⇒     nokta

Bengi   ⇒     ebedi, daimi

Bengi su    ⇒    abıhayat

Benlik   ⇒     kişilik

Beraat   ⇒     arınma, aklanma

Beraber   ⇒     birlikte

Berabere   ⇒     eşit

Berbat   ⇒     kötü, pis, fena

Bereket   ⇒     bolluk

Bereketli   ⇒     bol, verimli, gür

Berelemek   ⇒     hırpalamak

Berk   ⇒     katı, sert

Berkitmek   ⇒     sağlamlaştırmak

Berrak   ⇒     duru

Berraklaşmak   ⇒     durulaşmak, saydamlaşmak, temizlenmek, netleşmek, anlaşmak

Besbelli   ⇒     apaçık şüphesiz

Besili    ⇒     semiz

Besin    ⇒     gıda

Beslenmek   ⇒     doyurmak, yetiştirmek

Beste    ⇒     ezgi

Bestekâr   ⇒     besteci, ezgici

Beşaret   ⇒     müjde, muştu

Beşer   ⇒     insan

Beşeriyet   ⇒     insanlık

Beter   ⇒     kötü, berbat

Beti   ⇒     şekil, biçim

Betimlemek   ⇒     tasvir etmek

Beyanat    ⇒     demeç

Beyanname   ⇒     bildiri, bildirim

Beyaz   ⇒     ak

Beyazlatmak   ⇒     ağartmak, temizlemek

Beygir   ⇒     at

Beyhude   ⇒     boşuna

Beyin   ⇒     dimağ

Beyinsiz   ⇒     akılsız

Beynelmilel     ⇒     uluslararası

Bezdirmek   ⇒     bıktırmak, usandırmak

Bezeme    ⇒     süsleme

Bezgin  ⇒     yılmış, bıkkın

Bezirgan   ⇒     tüccar, tecimen

Bezmek   ⇒     bıkmak

Bıçkın    ⇒     külhanbeyi, çapkın

Bıdık    ⇒     kısa, tıknaz

Bıkmak   ⇒     yılmak

Bıktırmak   ⇒     usandırmak, bezdirmek

Bırakmak   ⇒     yılmak

Biberon   ⇒     sütlük

Bibliyofil   ⇒     kitapsever

Bibliyografi  ⇒     kaynakça

Biblo  ⇒     süslük

Biçare   ⇒     zavallı

Biçim   ⇒     şekil

Biçimlendirmek   ⇒     şekillendirmek

Biçimli   ⇒     güzel, yakışıklı

Biçimsiz   ⇒     çirkin, sevimsiz, yakışsız

Biçmek   ⇒     kesmek, doğramak, ayırmak, bölmek, hasat etmek

Bidat   ⇒     uyduruk

Bienal   ⇒     yılaşırı

Bigâne    ⇒     ilgisiz, aldırışsız, yâd

Bigudi   ⇒      sarmaç

Bîgünah   ⇒     günahsız

Bihaber   ⇒     habersiz

Bijuteri   ⇒     takı

Bilahare   ⇒     sonra

Bilaistisna   ⇒     ayırmaksızın

Bilakis   ⇒     tersine

Bilâkis   ⇒    tam tersine

Bilavasıta   ⇒     doğrudan

Bildik   ⇒     tanıdık

Bildiri   ⇒     tebliğ, beyanname

Bildirmek   ⇒     haber vermek, anlatma, ifade

Bilemek   ⇒     keskinleştirmek

Bilet   ⇒     girimlik

Bilgi   ⇒     malûmat

Bilgin   ⇒     alim

Bilgisayar   ⇒     kompüter

Bilgisiz   ⇒      cahil

Bilgisizlik   ⇒     cehalet

Bilhassa   ⇒     özellikle

Bilim   ⇒     ilim

Bilinç   ⇒     şuur

Bilinçaltı   ⇒     şuuraltı

Bilinçdışı   ⇒     şuursuzca

Bilinçli   ⇒     şuurlu

Bilindik   ⇒     malum, bilinen

Bilinen   ⇒     bilindik, malum

Bilinmiyen   ⇒     meçhul

Bilirkişi   ⇒     uzman, eksper

Billur   ⇒     sırça

Bilmek   ⇒     anlamak, öğrenmek

Bilmez   ⇒     cahil

Bilmezlik   ⇒     cehalet

Bilumum   ⇒     bütün

Bina   ⇒     yapı

Binaen   ⇒     dayanarak

Binaenaleyh   ⇒     bundan dolayı, dolayısıyla

Binek   ⇒     binilen

Binici   ⇒     süvari, atlı, sipahi

Bir   ⇒     tek, aynı, müşterek, yalnız, eşit

Birader   ⇒     erkek kardeş, arkadaş

Biraz   ⇒     azıcık

Birçok   ⇒     çok, pek çok

Birden   ⇒     ani

Birdenbire   ⇒     aniden

Birey   ⇒     fert

Bireysel   ⇒     ferdi

Biricik   ⇒     tek

Birikmek   ⇒     yığılmak, toplanmak

Biriktirmek   ⇒     toplamak

Birinci   ⇒     ilk, iyi

Birincil   ⇒     ana, en ilk

Birisi   ⇒     biri

Birleşmek   ⇒     bütünleşmek, uyuşmak, kaynaşmak, yaklaşmak

Birlikte   ⇒     beraber

Birtakımı   ⇒     bazısı

Bitap   ⇒     argın, halsiz, bitkin

Bitaraflık    ⇒   yansızlık

Bitek   ⇒     verimli

Biteviye   ⇒     sürekli,  yeknesak

Biteviyelik   ⇒     süreklilik, yeknesaklık

Bitimli   ⇒     sonlu, sonuçlu, sınırlı

Bitimsiz   ⇒     sonsuz, sonuçsuz, neticesiz, sınırsız

Bitirmek   ⇒     sonuçlandırmak, tamamlamak, tüketmek

Bitişik   ⇒     yapışık, kavuşuk, yandaki

Bitki   ⇒     nebat

Bitkin   ⇒     halsiz, bitap

Bitkinlik   ⇒     cansızlık, yorgunluk

Bitkisel   ⇒     nebati

Bitmek   ⇒     tükenmek, tamamlanmak, son bulmak

Bivefa   ⇒     vefasız

Biyografi   ⇒     hayat hikayesi

Bizar   ⇒     tedirgin, bıkmış

Bizatihi   ⇒     kendisi, kendiliğinden

Bizzat   ⇒     kendi, kendisi

Blender   ⇒     karıştırıcı

Blöf   ⇒     korkutma

Bobin   ⇒     sarımlık

Bodur   ⇒     tıknaz, bacaksız, bastıbacak, bücür

Bodyguard   ⇒     koruyucu

Boğazlamak   ⇒     öldürmek

Boğazlı   ⇒     obur, iştahlı, pisboğaz

Boğucu   ⇒     sıcak, sıkıntılı

Boğuk   ⇒     kısık

Boğulmak   ⇒     ölmek, sıkılmak

Bohem    ⇒     önemsemez, aldırışsız

Boks   ⇒     yumruk oyunu

Bol   ⇒     geniş, çok, bereketli

Bollamak   ⇒     çoğalmak, artmak, fazlalaşmak

Bolluk    ⇒     bereket

Bone   ⇒     başlık

Bonkör   ⇒     cömert, eliaçık

Borç   ⇒     ödünç, ödev

Borçlu   ⇒     verecekli

Boş   ⇒     abes, gereksiz

Boşaltmak   ⇒     bırakmak, tahliye etmek, dökmek, aktarmak

Boşanmak   ⇒     ayrılmak, serbest kalmak

Boşboğaz    ⇒     geveze

Boşlamak   ⇒     ihmal

Boşluk   ⇒     kofluk, feza, oyuk, eksiklik

Boşuna   ⇒     beyhude

Botanik   ⇒     bitkibilim

Boy   ⇒     kabile

Boyalı   ⇒     boyanmış, süslü

Boylam   ⇒     meridyen

Boylu   ⇒     endamlı, uzun boylu, boylu boslu

Boynu bükük   ⇒     üzgün

Boysuz   ⇒     tıknaz, bodur, bacaksız, bastıbacak

Boyuna   ⇒     uzunlamasına, durmaksızın, aralıksız, arasız, ara vermeksizin

Boyunbağı   ⇒     kravat

Boyunduruk   ⇒     esaret, tahakküm

Boyut    ⇒     ebat

Bozgunculuk   ⇒       ordu bozanlık, fesatçılık, fitnecilik

Bozkır   ⇒     step

Bozmak   ⇒     sakatlamak, kırmak, kötüleştirmek, bozukluk yapmak, ufak hale getirmek, feshetmek

Bozuk   ⇒     kusurlu, aksak, düzensiz, hurda, dargın

Bozukluk   ⇒     arıza

Bozuşmak   ⇒     darılmak

Böbürlenmek   ⇒     büyüklenmek

Bölge   ⇒     mıntıka

Bölgesel  ⇒     mahalli, yöresel

Bölmek   ⇒     taksim etmek, üleştirmek, bölüştürmek, parçalamak, dağıtmak

Bölük   ⇒     bölüm, kısım

Bölümlemek  ⇒     sıralamak, sıraya koymak, sınıflanmak

Bölüşmek   ⇒     üleşmek, paylaşmak, taksim etmek

Bön   ⇒     budala, saf

Böyle   ⇒     şöylece, gibi, şekilde, bunun gibi, bu biçimde, bu yolda, bu çeşit

Böylece    ⇒    böylelikle, tam böyle

Branş   ⇒     alan, dal, kol

Bravo   ⇒     aferin

Bronz   ⇒     tunç

Broşür   ⇒     kitapçık

Brülör   ⇒     yakaç

Buat   ⇒     kutu

Bucak   ⇒     nahiye

Budala   ⇒     ahmak, aptal, bön, enayi, avanak

Budamak   ⇒     kısaltmak, kesmek, azaltmak

Budun   ⇒     millet, ulus

Buğu   ⇒     buhar

Buhar   ⇒     buğu

Buhran   ⇒     bunalım

Buhur   ⇒     tütsü

Buhurdan  ⇒     tütsülük

Bukle   ⇒     büklüm, kıvrım

Bulak   ⇒     pınar, kaynak

Bulanık   ⇒     donuk, puslu

Bulaşık   ⇒     kirli, pis

Bulaşmak   ⇒     kirlenmek, sürülmek, sirayet, çatmak

Buldozer   ⇒     yoldüzer

Bulgu   ⇒     buluş, keşif, icat, bulu

Bulmak   ⇒     elde etmek, keşfetmek, icat etmek

Bulûğ   ⇒     erginlik, erinlik, olmak

Buluş   ⇒     icat

Buluşmak  ⇒     kavuşmak

Bulutlanmak   ⇒     kararmak

Bunalım   ⇒     buhran

Bunalmak   ⇒     sıkıntı, nefesi daralmak

Burjuva   ⇒     kentsoylu

Burjuvazi   ⇒     kentsoyluluk

Burmak   ⇒     kıvırmak, döndürmek, çevirmek

Burnu havada  ⇒     kibirli

Burs   ⇒     öğrenimlik

Buruntu   ⇒     sızı, ağrı, ıstırap

Buruşuk   ⇒     kırış kırış, pürüzlü, kıvrım kıvrım

Buse   ⇒     öpücük

Butik   ⇒     giyimevi

Buton   ⇒     düğme

Buut   ⇒     boyut

Buyruk   ⇒     emir

Buyurmak   ⇒     emretmek

Buzlanmak   ⇒     donmak

Bücür   ⇒     kısa boylu, bodur

Bükmek   ⇒      kıvırmak, eğirmek, katlamak, yapmak

Büluğ    ⇒     ergenlik, yetişme

Bünye   ⇒     yapı

Bünyevi   ⇒     yapısal

Büro   ⇒     ofis, yazıhane

Büsbütün   ⇒     tamamen, tamamıyla, iyiden iyiye

Bütün   ⇒     tüm

Büyü   ⇒     efsun

Büyücek   ⇒     irice

Büyük   ⇒     aka

Büyük anne    ⇒     nine

Büyük baba    ⇒      dede

Büyük elçi   ⇒     sefir

Büyüklenmek   ⇒     kibirlenmek, gururlanmak, övünmek

Büyüklük   ⇒     irilik, kocamanlık

Büyülemek   ⇒     hayran bırakmak, efsunlamak

Büyülü   ⇒     büyülenmiş, efsunlanmış

Büyütme   ⇒     abartma, mübalağa

Büyütmek   ⇒     abartmak, mübalağa etmek

Büzülemek   ⇒     sinmek, buruşmak, kırışmak

B – Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

⇒ Tüm Harflerde Eş Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

⇒ Tüm Harflerde Zıt Anlamlı Kelimeleri Görmek İçin Linke Tıklayın.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu